دو مجموعه اشعار سليمان لايق

 

سليمان لايق از شعرای مشهور افغانستان است که هم به لسان پشتو و هم به لسان فارسی شعر می سرايند و در هر دو لسان تسلط کامل دارند. لايق از آوان جوانی نظر به استعداد فطری به سرودن شعر آغاز کرد و در جامعه فرهنگی  افغانستان  و حتی جوامع بين المللی شهرت بسزايی  دارد.

بعد از حوادث اخير  ، لايق نيز مانند ديگر روشنفکران بخارج پناهنده گرديد و اينک در کشور آلمان زندگی دارد.

وی در ديار غربت نيز خاموش نمانده و رسالت ميهنی  خويش را نزد وطن ومردم وطنش به نيکويی انجام داده است که انتشار دو اثر شعری جديد يکی بنام « بادبان » در 216 صفحه و ديگری بنام « سپرغکی »  بزبان پشتو در 246 صفحه از کارهای اين دورهً زندگی سليمان لايق بحساب ميرود.

اين کتابها با قطع و صحافت بسيار مرغوب توسط انجمن همکاری فرهنگی قره کمر در شهر گوتنبرگ ( يوتيبوری ) سويدن  با همکاری موسسه آ بی اف يوتيبوری به چاپ رسيده است.

ما مطالعه هر دو اثر را به هموطنان و عاشقان فرهنگ و ادب وطن توصيه ميکنيم و برای آقای لايق صحت خوب و توفيق بيشتر در انجام مسئوليت های فرهنگی شان آرزو مينماييم.

جهت دريافت اين کتابها با محمد آجان غلجی در شهر گوتنبرگ سويدن تماس بگيريد :

                                                7073793  31   0046      بالا

صفحة دری * بازگشت