خرمن خوشه ها

 

جناب شکور خوشه چين ، همکار دايمی سايت آريايی ، گزينه مقالاتش را که قبلا در سايت آريايی به نشر رسيده است بصورت کتابی به چاپ رسانيده است. اين کتاب 244 صفحه ای ، با صطع و صحافت بسيار خوب در سال گذشته از طرف موسسهً انتشارات خاور در پشاور پاکستان به چاپ رسيده است.

جناب عزيز آماج ضمن تقريظی در زمينه می نويسند :

 

 

عزیز محمد« آ ما ج»

 

« درس زما ن و نوا ی تا ر یخ، برا ی ا نسان ، این زیبا ترین ونیرومند ترین موجود جها ن، درس هو شیاری وبیداری،د رس محبت ود وستی، درس حرکت و پیشروی، درس کارو سازنده گی، درس صدا قت وراستی، درس آفرینش وبینش،درس رزمنده گی وکوشنده گی، درس ژرف اندیشی وژرف نگری،درس ابتکارونوآوری،درس پیشرفت وبا لنده گی،درس همزیستی وهمنوعی، د رس نجا ت ا زبد بختیها و مصیبتها، د رس نیرومند شدن وقوی شد ن، د رس  دوست د ا شتن وهمدرد شد ن است. آرِی! اگرا نسا ن، این متکا مل ترین، نیرومند ترین وخردمند ترین موجود درجهان هستی، برا ی سعادت  وخو شبختی  خود و نجا ت همدیگر از جهل ونا دانی، فقر وبیچاره گی وپیروزی به نیروهای قهارطبعیت، هرنوع اختلا ف وا فتراق راکه باعث ضعیف شدن  وناتوان شد نش میگردد،پشت سربگذارد وهمه باهم یارویا ورشوند وبا اتحادووحدت همه گانی وغریوانسانی به طبعیت پهناوروبیکران یورش های پیوسته وبلا وقفه نمایند وخوبیهای آ ن را رشد وبرخرابیها وزشتیهای آن به صورت متمادی و پیگیرغلبه حاصل کنند ونیز قوانین نهفته ورازهای پنهان شده آ ن را، بیش ا زپیش کشف وآ نرا د رعمل، برای رشد وا نکشا ف تکنا لوژی بکا ر  ا ندا زند ود ررو شنی آ ن و سا یل، آ لا ت و ما شین ها ی گو نه گون ومغلق بسا زند. تا با ا ستفا ده ا زین وسا یل، سطح آ گا هی وخرد مند ی ا ش، چنان رشد وتوسعه نما ید، که ذ ره را ذ ره شکا فی و چو ن هما ی با عظمت، با نو ر خرد، در پهنا و ژرفا ی طبعیت بیکرا ن به پر وا ز بیا ید.تا با شد ا ین پرو سه را، د رهمه راستا ها درپرتو آگاهی خرد و قوت خویش به پیش ببرد وبه صورت متدا وم، درهرروزی از روزها، پیروزی های سترگ نصیبش گردد وا نساند وستی وهمنوعی، به مدا رجی برسد که ا نسا ن ازدیدن انسان لذ ت ببرد ود رجا معه بشری، د وستی، شفقت، مهربا نی، همزیستی، محبت، عا طفه، علا قه مفرط به همد یگرمسلط شود.تعلیم وتربیه شکل همه گا نی پیدا کند.تولید نعما ت ما د ی به چنان سطح برسد که د یگرا نسا ن ا ز گرسنه گی رنج نبرد وا ستثما را نسا ن  ذ ریعه ا نسا ن  قطع گردد وهمه ا ز دانش و بینش مطا بق ا ستعدا د خو د بهره مند شوند، پروسه تکا مل، پیشروی ونیرو مند شد ن ا نسا ن، با د رخشش خا ص ا دا مه پیدا کند و توقف را به صورت قطع نه پذیرد.به منظورحرکت د رروند تکا مل  مطا بق خوا ست ا نسا ن و نیا ز مندی ها ی آ ن و سیطره بر نا رسا یی ها د ر جها ت مختلف، محترم خو شه چین که د ریک فا میل کم بضاعت در ولا یت پروا ن زا ده شده ا ست وهم در هنگا م طفولیت شریفترین موجود هستی یعنی پد رخود را  نیز از د ست دا ده ا ست وبه حیث  یک طفل یتیم و غریب با تحمل وتقبل هزا رها ر نج ومحرومیت، تعلیما ت ا بتدا یی، ثا نوی وعا لی را با مو فقیت به پا یا ن رسانده است.وبعد ازختم تحصیل به حیث  یک معلم مسلکی، د لسوز، بااحسا س، روشن ضمیرووطند وست، به تعلیم وتربیت نیک کود کا ن نوجوانان وجوانان باصد اقت وراستی،چندین سال وظیفه مقدس معلمی را به وجه احسن ا نجا م داده اند.این معلم پا ک طینت وبا درک، درهنگام موجودیت قشون سرخ د را فغا نستا ن د ومرتبه بد ون موجب زندا نی و د را ثرمساعد ت بید ریغ د انشمند محترم اکادمیسین دستگیر پنجشیری اززندا ن رها شدند.ازآ نجا یی که محترم خوشه چین دردها، رنج ها وبد بختیها ی مر د م شریف کشورخو درا با لا ی گوشت و پوست خود لمس میکرد ند، بنا برا ن به منظورتحقق آ ر -ما نها ی وا لا ی ا نسا نی و نجا ت هم میهنا نش، ا ز رنج وبد بختی، دست به تآ سیس حزبی میز ند که د ر هنگا م طرح مصا لحه ملی ا ز طرف حزب دمو کرا تیک خلق ا فغا- نستا ن، حزبش باحزب دموکراتیک خلق افغانستان ائتلا ف وخودش عضویت کمیته مرکزی حزب ديموکراتيک خلق افغا نستان را حاصل میکند.باید یا دآورشد که من وخوشه چین صاحب درحدود نیم قرن است که نه تنها بین خود بلکه با یک عده ازوطنداران دیگرکه ازمرکز وولایات مختلف کشوراند،تعهدیاری ودوستی نموده ایم که مفهوم یارد رنزد ما، رفیق روزهای د شوارا ست .خوشبختانه،تمام یاران ما، رفا قت و دوستی خودرا درروزهای دشوار، صا دقا نه حفظ وا داکرده اند ومحترم خوشه چین هم درین امتحان با داشتن تواضع وفروتنی نمره بسیا رخوب اخذ کرده است. بعدازسقوط حکمروایی حزب د موکرا تیک خلق ا فغا  نستا ن (حزب و طن)  ومسلط شد ن کهنه گرایان د ر افغا نستا ن، درمیهن ما ا نارشی وهرج ومرج به اوج خود می رسد وحیات همه مرد م بی وسیله، روشنفکران مترقی و پیشرو، بویژه بخش ا عظم ا ز ا عضا ی حزب د موکرا تیک خلق ا فغا نستا ن(حزب وطن) را مرگ تهد ید می کند، ا زینرو خو شه چین صا حب به شمو ل فا میلش به منظورنجات شان ا زا ین منجلاب بدبختی وسیه روزی ما نند سا یر، هموطنا ن ، ناگزیر وطن عزیزخود را ترک میگو یند و بعدا ز تحمل ر نجها ی فرا وا ن درکشورها لند مها جرمیگرد ند وتا ا کنون درا ین کشورکه د فاع ا زصلح، د موکرا سی، اعلا میه حقوق بشر و جا معه مد نی شعارآن ا ست، دربی سر نوشتی کا مل،حیا ت بسرمی برد. محترم خوشه چین د رعالم هجرت، درشرایط نها یت سخت ود شوار، که ازیک طرف د وری ا ز میهن وهم میهنا نش اورا می آ زارد وا زطرف دیگر وجود ظلم، شکنجه، فقر،آد مکشی،آ دمربا یی، بی ا تفا قی وکهنه گرا یی ا زجمله تخریب مکا تب، مدا رس، شفاخانه ها، سرکها، فا بریکه ها وسا یرموء سسا ت عا م ا لمنفعه وا زهمه بد تر، کشتن ا فغا نها ی بی گنا ه ذ ریعه خود ا فغا نها ، عر بها ی باد یه نشین، پا کستانی های کهنه گرا وطا لبا ن سیه دل وخطرنا ک، آخوند های ا یرا نی، ا مریکا یی های مغرور وخود خواه ، اروپا یی های بی عا طفه وا ززمره ا نگلیس فتنه کا رو ماجراجو، با لا ی ا فکا ر و روا نش، تآ ثیرا ت نا گوا رخودرا وا رد میسا زد.هم چنا ن د وری  و  ا فترا ق نیروهای مترقی وآ گاه ، د رین مرحله حساس تا ریخی ومهاجرت جمعی وتحمیلی استادان، معلمان،انجنیران،نویسنده گان،سیاستمداران،هنرمندا ن،داکتران واهل حرفه میهنش، درکشورهای دیگرکه متآسفا نه اکثریت ازآنها دربیکاری وعد م مصروفیت، شب وروز خود را با تحمل بد بختیها وفشارهای گونه گون درمما لک مختلف به پا یان می رسا نند، که د ر زمره خرا بترین وحالت غیرا نسا نی را، مهاجرا ن ا فغان، د رپا کستان وا یرا ن دا رند.هم چنا ن یک عده ا ز مها جرا ن وطند وست ا فغا نی د ر کشو رها ی مختلف، ا ز زمره د رکشورها لند، باوجود دا شتن سوا بق خوب  ا نسا ند وستی، روشن ا ند یشی، عشق سرشاربه د موکرا سی وآ زا دی، مخا لفت با تروریزم ، کهنه گرا یی، د فاع ا ز صلح،مخاصمت باجنگ وجنگ ا فروزا ن دربی سرنوشتی کا مل  حیا ت به سرمیبرند،که محترم خوشه چین هم درزمره آ نها قرار دارند، وجود همه ا ین عوامل وحواد ث با لا ی ا فکار، روان و اندیشه خوشه چین صاحب تا ثیرات نا گوارخود را وارد وایشا ن را به آن  وا دا شت که برا ی نجا ت هممیهنا نش، که  درآتش سوزان جهنم نمای دنیا، بریان ونا بود می گردند. به همکاری  ومعاونت سایروطندا را ن بشردوست وصلح پرور راه نجا ت پید ا کند. بنا برا ن درد های د ل سوزا ن وا فکا ر مغز پو یان خود را  ذ ریعه  مقالا ت ونبشته های متعد د د ردوران هجر ت بیا ن کرد ند و آ ن را ذ ریعه رسانه های جمعی و سا یتها ی ا نترنیتی به گوش هموطنا ن خود رساندند، که بخش اول ا ین مقا لا ت دریک کتابی بنام (( خرمن خوشه ها))، به منظورمطالعه هموطنان عزیزبویژه نسل جوا ن و پرتو ا ن کشور برا ی چا پ آ ما ده ا ست.ا مید ا ست به بسیا رزودی به منظورمطالعه به دسترس علا قه مندا ن ووطند اران قرارگیرد! محتویات این مقالات که به بسیارمهارت وعلا قه مفرط با یک شیوه و طرز نها یت جد ید تحریر وآ ما ده چا پ ا ست وجملا ت وپرا گرا ف های آن چنا ن با هم گره خورده است، که هرگا ه شخصی به خوا ندن آ ن آ غا زکند،ا ورا چنا ن جلب وجذب میکند، که می با ید مقا له را تا به ا خیر بخوا ند. 

  درمقالا ت خوشه چین صا حب دا شتن عشق وعلا قه مفرط به و طن و تود ه های ملیونی ودرمجموع انسان، ارزیا بی ا زوضع جنبش چپ میهنی، درگذ شته تحلیل وتو ضیح وضع کنونی و درپرتوآن راه ها وشیوه های که تما م نیروهای مترقی وپیشرووطن به منظورغلبه برمشکلا ت وموانع موجود،تحت یک پلا تفرم واحد دست به وحدت وهمآهنگی بزنندوپروسه تکامل،پیشروی وغلبه برنارسا یی ها وزشتی ها را سریع سازند وبرجنگ، تروریزم وعقبگرا یی غلبه کنند وکشت، تولید وقاچاق مواد مخدررا باحامیان وقاچا قبران آن محونمایند.برادری،برابری وعدالت اجتماعی رابین تمام اقوام،قبایل وملیتهای ساکن درافغانستان به وجودبیاورند.مداخلات خصمانه وغیرانسانی کشورهای همسایه،به ویژه پاکستان وسایرکشورهای جهان راقطع کنند. فعالیتهای اثرمند ومفید رابه منظورتعمیم و ترویج  تعلیم وتربیه همه گا نی ومحوکا مل بیسوا دی به راه  بیندازند وازهمه مهمتربه منظوربرا بری کامل زن بامرد، درتما م اموروضدیت کا مل با مرد سا لا ری د رسرا سر کشور، تحت برنا مه ها ی منظم ومرتب فعا لیتها ی گونه گون ومثمررا سازما ن دهند.وحد ت ملی را د رسرا سرکشورتحکیم ودرروشنی آ ن تما م نیروهای سازنده کشوربه عمران وآ با د ی ورفع پسمانی میهن مصروف شوند.روابط بین المللی بربنیاد میثاقهای بین المللی ومنا فع علیای کشور تنظیم گردد.به همین ترتیب درمقالات محترم خوشه چین صاحب، تعریف،توضیح  وتفسیروظا یف عیا ران معا صر،رسا لت ومسوو لیت آ نها د رین مرحله حسا س تار یخی و نقش آنها درا تحا د و وحد ت نیروهای مترقی وپیشروکشورنیز برجسته شده است. 

به منظورجا لب شدن محتویا ت مقا لا ت و بارز شدن پیا مها وخوا ستها ی ا نسا نی درآ نها ،ا زگلهای زبان یعنی ضرب ا لمثلها،ا سطوره ها،قصه های محلی و طنزها  ا ستفا ده بسیا ر مطلوب به عمل آ مده ا ست.چیزد یگری که مقا لا ت خوشه چین صاحب را زیبا ترمی سا زد به آ ن یک  سبک وشیوه کا ملآ جد ید تر می بخشد. استفا ده بسیا ر معقول ا زهنر طنزنویسی وهم بیا ن حقا یق ودلچسپ شدن آن به طورسرود گونه است، که این سرودهاشباهت زیاد به سرودهای موسیقی رب یازبان گفتاری داردوتنفروانزجارمردم ستمدیده وبلاکشیده کشور عزیزما را درمقابل ستمگاران واجنبیان به صراحت بیان مید ارد.لذا ازهنرمندا ن جوا ن وپرتوا ن کشورتو قع دا رم که برا ی ا ین سرود ها، آهنهگا بسا زند وآ نرا ذریعه سا زوطرب به گوش وطنداران خود برسانند. د رفرجام چا پ جلد اول کلکسیون مقا لا ت محترم خوشه چین صاحب را برای شان تبریک میگویم و مطالعه آنرا برای همه هموطنا ن عزیز، بویژه نسل جوان وپرتوا ن کشورپیشنهاد می نمایم. هم چنا ن ا ز  نها تقا ضا دارم تاهرچه زود تربه چاپ  مقالا ت دیگرشان ا قدام واین پروسه را به صورت متداوم  دنبال نما یند.به امید موفقیت های هرچه بیشتر خوشه چین عزیز وهمه ا نسانهای که  برای سعا دت انسان  کار می کنند!»

 

ما درحاليکه موفقيت های بيشتری را برای جناب خوشه چين آرزومنديم ، خوانندگان سايت آريايی را به خواندن اين کتاب توصيه ميکنيم.

 

 

اکادمیسین غلام دستگیرپنجشیری: نظری به خوشه ها

 بالا

بازگشت