عدم ثبات سياسی افغانستان در صد سال گذشته

دانشمند و پژوهشگر گرانسنگ کشور ، جناب حليم قيومی مقيم فرانسه يک اثر علمی و تحقيقی شانرا به سايت آريايی ارسال داشته اند که بدينوسيله از ايشان اظهار سپاس مينمايم.  در هنگام مطالعه اين کتاب ، مطالب بيشمار معلوماتی ، پژووهشی  و تاريخی را دريافتم که نميشود محتوای اين کتاب پرحجم را بطور فشرده خدمت خوانندگان سايت آريايی تقديم نمايم   ، بهتر است صرف با نوشتن فهرست عناوين اين اثر تاريخی بسنده شد تا دوستداران مطالعه و کتب از محتوای آن اطلاع حاصل نمايند و اين اثر دلچسپ و خواندنی  را بدست آورند و از مطالب سودمند آن فيض ببرند.

نوشتن چنين اثری کار ساده يی نيست ، بلکه نمايانگر تلاش ها و زحمات  زياد مولف ميباشد. دراين کتاب مطالب معلوماتی فراوانی گنجانيده شده که ممکن پژوهشگران و نويسندگان ما هر زمانی نياز بر يکی از مطالب آن داشته باشند، بناء اگر به فهرست اين کتاب که در زير خدمت شما تقديم ميگردد مراجعه شود ، به آسانی ميتوان به مطلب مورد نظر دسترسی پيدا کرد.

من برای مولف در تاليف آثار با ارزش ديگر آرزو موفقيت های مزيد مينمايم

فهرست مندرجات

 ـ پيشگفتار :  مختصری از تاريخ افغانستان

ـ  فصل اول : حبيب الله خان و عوامل عمده کودتائيکه به حيات او پايان داد

   ـ شوق مفرط او به زن

   ـ  اتخاذ موقف بيطرفی به نفع انگليس

ـ فصل دوم : امان الله خان و اعلان استقلال

   ـ متارکه جنگ و امضاء موافقتنامه استقلال

ـ فصل سوم : اصلاحات دوره امانی و دلايل عدم موفقيت آن تا سقوط دولت

   ـ عجله در تطبيق ريفورمها بگونه انقلابی

   ـ عدم رعايت توازن بين قدرتهای سياسی

   ـ حبيب الله کلکانی

ـ فصل چهارم : محمدنادرشاه و انگيزه قتل او

   ـ انگيزه های مخالفت و قتل نادرخان

   ـ اعليحضرت محمدظاهرشاه

ـ فصل پنجم : گرايش مجدد بسوی شمال

   ـ سفر بولگانين ـ خروشچف به کابل

ـ فصل ششم : آزمايش ديموکراسی دلايل عدم موفقيت قانون اساسی سال 1964

ـ فصل هفتم :کودتای 16 جولای 1973 ( 26 سرطان 1352 ) اعلان جمهوريت افغانستان

   ـ الف :  عامل داخلی ماده " 24 " قانون اساسی سال 1964

   ـ ب : عامل خارجی مرحله اول تطبيق نقشه شوروی برای افغانستان

   ـ نظری به جوانب مثبت دوره جمهوريت

ـ فصل هشتم : کودتای 7 ثور 1357 ( اپريل 1078 )

ـ فصل نهم : توطئه ماسکو تره کی عليه امين و مرگ تره کی سپتامبر 1078

   ـ دوران زمامداری حفيظ الله امين

ـ فصل دهم : هجوم ارتش سرخ بر افغانستان

ـ فصل يازدهم :  شکست اردوی سرخ در افغانستان

صل دوازدهم :  فرجام جهاد هرج و مرج و جنگ خانگی

   ـ الف : تنظيم های جهادی

   ـ ب : مداخلات غرض آلود پاکستان

   ـ ج : جاه طلبی سران تنظيم ها

ـ فصل سيزدهم : ظهور طالبان وواقعات سالهای بعد از 1996

   ـ سقوط کابل

   ـ طالبان : اسامه بن لادن و گروه های عرب و افغان

   ـ طالبان : بن لادن و تروريزم بين المللی

ـ فصل چهاردهم :  صده نو ـ  وافعيات ديگر و پايان کار طالبان

اين کتاب با قطع و صحافت بسيار خوب توسط انجمن فرهنگ افغانستان " انتشارات باميان " به نشر رسيده است.

مختصری در باره نويسنده

حليم قيومی بعد از فراغت از ليسه استقلال و اخذ ليسانس حقوق از پوهنتون کابل به سال 1959 تا سال 1968 در مربوطات وزارت داخله مشغول کار شد.

بعد از تاسيس ستره محکمه از سال 1968 در ارگانهای قضا شامل وظيفه شده و در سالهای 1970 ـ 1971  تا اوايل 1972  با استفاده از يک بورس دولت فرانسه در موسسه بين المللی ادارهً عامه پاريس تحصيلات اختصاصی قضايی را به انجام رسانيد و مدتی هم در شورای عالی دولت آنکشور ستاژ عملی نموده است.

دربازکشت به وطن وظيفهً رياست اداری پرسونل قضايی ووظايف قضايی را در محکمه استيناف ، محکمه اختصاصی مامورين ، محکمه عالی تميز و قاضی ديوان امنيت عامهً ستره محکمه و از 1989 تا مارچ 1990 بحيث رئيس ديوان و در سال 1990 بنابر اوضاع مغشوش کشور به دليل عدم تامين امنيت افغانستان را ترک نموده و در شهر ليموژ فرانسه اقامت گزيده است.

 وی درين مدت با انجمن فرهنگی افغانستان به حيث موسس اين انجمن دراين شهر همکاری داشته ، يک سلسه مضامين و آثاری را که مبين اوضاع نامطمئن و مظالم قوای اشغالگر در افغانستان می باشد به فارسی ترجمه نموده است که عمده ترين آن :

1 ـ مقاومت افغانها از عصر مغل اعظم تا استيلای شوروی ، تاليف مايکل بری که تحت عنوان " گريوه نشينان " يا افغانها اين مدافعين قلب آسيا از طرف انجمن فرهنگ افغانستان به نشر رسيد.

2 ـ راپور سازمان عفو بين المللی در مورد شکنجه زندانيان سياسی ( در مدت استيلای شوروی )

 

 


 
بالا

صفحة دری
* بازگشت