تاجـيکـان
در قـرن بـيستـم

 

 

 

به تازگی کـتاب " تاجـيکـان در قـرن بـيستـم "، توسط موسسه " نـشر نيما" در ۳۶۴ صفحه در آلمان  چاپ و منتشرشده است. (ISBN 3-937687-07-6  www.nimabook.com)

کتاب "تاجـيکـان در قـرن بـيستـم" به وسيله سـليم ايوب‌زاد، پـژوهشگر شـناخـته‌شده تاجـيک تـأليف و تـوسط ن. کـاويـانـی تـلخيص و برگـردان شده و تـوسط پرفسور ايرج بشيـری، اسـتاد دانشگاه ميـنه سوتای ايالات متحـده امريکا ويـرايـش گـرديده است.

در پايان کتاب سالـنامه ۲۰۰۱ – ۱۹۹۱ تاجـيکسـتان و گاهنامه رويـدادهـای تاريخی منطقه در قـرن بـيستـم توسط پرفسور ايرج بشيـری، ارائه گرديده است. اين گاهنامه تاريخی، يکی از ويژگی‌هـای بـرجسته کتاب است.

در آغاز کتاب نام و وظيفه شرکت کنـندگان بحث‌ها و همچـنين بازيگران و شاهدان عينی رويـدادها همراه با منابع استفاده شده، آورده شده است و در ادامه آن مقدمه بلندی از مؤلف، برگردان و ويراستار کتاب آمده است که در آن از جمله در باره واژه تاجيک و سرنوشت تاريخی تاجيکان و نقش آنها در حوزه فرهنگ وهنر، کشاورزی و صنعت، سياست و دولتمداری، در مسير تاريخ سخن رفته است.

کتاب دارای سی و يک فصل می‌باشد. فصل‌هـای کتاب بـراساس تاريخ تحـولات سياسی و فرهنگی امارت بخارا و جمهوری تاجـيکسـتان بـر محور سنـدهـای مهم تاريخی و رويـدادهـائی که در همان بـرهـه زمانی قرن بـيستـم شاخص بوده است، تقسيم بندی گرديده است.

در کتاب "تاجـيکـان در قـرن بـيستـم" کارنامه و زمـانه  تاجـيکـان بخارا، سمرقند، خجـند،... و بخـارای شرقی (جمهوری تاجـيکسـتان) در قرن بـيستـم به دست بازنگری، بـررسی و کند و کاو قرارگرفته است. اين امر بـراساس اسناد سر به مهر بايگانی‌هـای دولتی اتحاد شوروی پـيشين که اکنون باز شده‌اند و همچـنان آرشيوهـای شخصی، گـفتگو با پژوهشگران نامـدار تاريخ تاجـيکسـتان و چشم‌ديدها و خاطرات شرکت کنندگان و شاهدان عينی رويدادها که هنوز زنده ‌اند، صورت پذيرفته است. در بسياری از موارد رويـدادهـای تاريخی از ديدگاه‌هـای متـفاوت روايت و تفسير شده است. 

بافت کتاب ترکيب جالبی از تاريخ کتبی و شفاهی است که با ارائـه‌ی اسناد، تـفسيرها، بـرداشت‌ها و نگاه‌هـای متـفاوت از رويـدادهـای قـرن بـيستـم تاجـيکسـتان اوضاع جمهوری را با بيان ساده و شيوا بازتاب می‌دهد. آشنائی مـؤلـف با رويـدادهـای قرن بـيستـم منطقه و بهره بـرداری از بايگانی‌هـای اتحاد شوروی پيشين همراه با بيان ساده و بافت درهم تـنيده رويـدادها اثر را جذاب و خوش‌خوان ساخته است و بـرای آشنائی به تاريخ تاجـيکـان فرارود (ماوراءالنهر) در قـرن بـيستـم اثری مناسب است.

شوربختانه بايد گفت که بسياری از فارسی‌زبانان بنابـر دلايل مختلف از تاريخ پرآشوب آسيای‌ميانه از جمله از کارنامه و زمانه هم‌زبانان خود در در فرارود به ويژه در قرن بـيستـم چندان آگاهی ندارند. 

در اين مجموعه بـطور کل تصوير شفاهی از رويـدادهـای قرن بـيستـم از امارت بخارا تا پيدايش تاجـيکسـتان صاحب استقلال ترسيم شده است و اثر سرشار از نگرش تازه است. در اين کتاب تحول افکار سياسی و اجـتماعی تاجـيکـان با همه فراز و نشيب‌هـای آن در قرن بـيستـم در آسيای‌ميانه و عمدتاً بخارای شرقی (تاجـيکسـتان) به صورت اجمال روايت و تفسير شده است که از يکسو در امر روشن ساختن زوايای  تاريک تاريخ آسيای‌ميانه، زندگی و مبارزه تاجـيکـان کمک می‌کند و از سوی ديگر در امر ارتقاء هوشياری سياسی و آگاهی ملی تاجـيکـان و پاسداری فرهنگ باستانی، سـنـن تاريخی و زبان فارسی از گزند روزگار مـمد واقع خواهد شد و تجربه کارنامه و زمانه آنها توشه‌ی راه آينده نيز خواهد بود. مختصر اينـکه گذشته چراغ راه آيـنده است و فردای هر ملتی بـر ديـروزش استوار است و ديروز هر ملتی سازنده‌ی هويت وبيانگر ريشه‌ی تاريخی آن ملت است.

کتاب " تاجـيکـان در قـرن بـيستـم " در امر آشنا ساختن جامعههای فارسی زبان با تاريخ تاجیکان اثر سودمند است.

 

کتاب را از آدرس‌های زيرين می‌توانيد بدست آوريد:

 

کتابروشی نيما در آلمان:

www.nimabook.com

Phone: + 49-(0)201-20868

Fax. : + 49-(0)201-20868

nimabook@gmx.de

 
شرکت کتاب در امريکا (لاس انجليس): 

www.ketab.com

Phone: (310) 477-7477 
Fax: (310) 444-7176 
 ketab1@ketab.com
 
کتابفروشی فردوسی در سوئد (استکهلم) 

www.ferdosi.com

Phone:   +46 (8) 32 30 80
Fax :  +46 (8) 34 46 60
 
info@ferdosi.se
 

 از مرکز نشر فروغ  در کلن آلمان

00492219235

از انتشارات مهرگان

00490221219090

کتاب سرا  در هامبورگ آلمان:

00492091352

سرای اندیشه ، در برلین:

00493086397603

Rotterdam: + 31 104141050
Amsterdam: + 31 20 6817982
+ 49 6982367640 Germany:    
Germany: + 49 2219235707
Sweden: + 46 87406365
 

هامبورک (آلمان)

سعادت مارکيت

فروشگاه انصار

 هم چنين کتابفروشی‌های پارسی در سایر کشورها

 بالا

صفحة دری * بازگشت