به قلم: صميم صافي

معرفی کتاب

 

 

 

 

 

در ماه نوامبر سال 1388  کتابی از چاپ بدر آمد که  از نگاه ویژگیهایش با سایر کتابهایی که در سال1388  بوسیله ی نویسندپگان افغان نوشته شده و در کابل  به طبع رسیده است، قابل توجه میباشد.

 کتاب   زیر نام " اکتویزم سیاسی" بوسیله ی  محمد نبی هیکل در254 صفحه نگاشته شده  و در قطع و صحافت زیبا از سوی مطبعه ی میوند منتشر گردیده است.

کتاب اکتویزم سیاسی که به زبان روان در ده فصل نگاشته شده  سه رکن اساسی اکتویزم سیاسی یعنی فعالین سیاسی، اشکال فعالیت سیاسی و زمینه های فعالیت سیاسی  را مورد بحث قرار میدهد.  فصل  اول به معرفی اکتویزم سیاسی میپردازد و دو فصل بعدی  عاملان و حاملان اکتویزم سیاسی و زمینه های آن  را مورد بحث قرار میدهند. فصل های  چهارم و پنجم به اهمیت مشارکت سیاسی  و ساختارهای سیاسی میپردازند.سایر لازمه های اکتویزم مانند احزاب سیاسی ، نقش ایدیولوژی در مبارزه ی سیاسی و گروپهای فشار در فصلهای  ششم تا نهم مورد بحث قرار داده میشوند. فصل نهم کتاب، زیر عنوان  دموکراسی موضوعاتی مانند شرایط و پایه های دموکراسی و خطرات حتمالی ای را مورد بحث قرارمیدهد که دموکراسی را تهدید مینمایند.

 

نگارنده ی این اثر در فصل اول کتاب، انواع اکتویزم سیاسی را مانند اکتویزم اجتماعی، اکتویزم مذهبی، اکتویزم قضایی و انترنیتی مورد گفتگو قرار داده و بر اسلام و اکتویزم نیز بحث قابل توجهی انجام داده است.

در فصل نهم  نگارنده ی اثر دموکراسی را بحیث دو نوع حق: حق مشارکت سیاسی و حق خود ارادیت ملی مطرح نموده است.

 اکتویزم سیاسی افغانی و مشخصه های آن و وضعیت فکری اکتویستان کنونی نیز در فصل سوم مورد بحث قرار

 داده شده اند. این اثر یگانه اثر از نوع خود در ادبیات سیاسی در کشور میباشد و مطالعه ی آن برای جوانان و روشنفکران در شرایط دموکراسی نو پا در افغانستان ضروری پنداشته میشود.

 

 

 

 

 پايان

 بالا

بازگشت