آشیل بخارایی

 

شاهکاری که کاندیدای جایزهء نوبل می کنم !

 

 

 

 

(جلد اول)

 

به نام  نامی ی مردم سرزمین مقاوم  و قهرمان افغانستان ؛

مردم  و سرزمینی که کم از کم  دو صد سال است که تمام دنیا یکسوست و آنها یکسو؛

مردم  و سرزمینی که با دنیای توحش زده در نبرد است برای بودن ، برای بشر بودن ؛ برای آزاد بودن در بدنیا آمدن ، در« بشر شدن »  و در به کمالات و فضایل و کرامت انسانی رسیدن .

برای آنچه که  دیگران دارند و دیگران برای خود می پسندند !

برای نجات از تحمیق و تخدیر و توحش ؛

برای رهایی از جهل  و عقب مانده گی در مقیاس عصر و تاریخ تکامل اجتماعی ؛

برای تولید فضا ها  و امکانات  با همه بودن ، با همه دوست و برابر بودن و در حق و وظیفه مساوات داشتن ...

یکبار دیگر ابراز شادمانی  و سر افرازی ی  بینظیر میکنم که جلد اول شاهکار خلق شده در دره ها و بیغوله های افغانستان  را  بروز می دارم  و در گسترهء انترنیت انتشار میدهم .

من در حدی نیستم  که این شاهکار همانند الماس « کوه نور»  و اصلاً  بر تر از هر گونه الماس و مروارید ... را توصیف  و تعریف  کنم  و البته  لزوماً  در ساحت مقدس دیگر صاحب نظران  و منم خوانان  و منم دانان متعرض نمی شوم  و اما حسب  تجربهء شخصی  که  با تجارب جمعی از همسویان  و سخت گیران و دیر باوران جستجوگر حقیقت ؛ تأئید  اطمینان بخش گردیده است ؛ نکاتی را حسب احساس مسئولیت ملی  و بشری خاطر نشان میسازم :

خیلی شاد کننده  و غرور آفرین است که  نوع ما ـ  نوع بشر ـ  در حد  بیرون از شمار کتاب های داستان و شعر و درام  و فیلم نامه  و آثار علمی  و هنری ی گوناگون که تعدادی هم درجهء تقدس یافته  و به چیز های دیگری مبدل شده اند ؛ به  وجود آورده است !

ما فقط  به همین دلیل ؛ نوعی حیهء با کرامت و دارای اشرفیت در عالم خلقت هستیم !

اگرهمهء آنها و شاید یک فیصدی ی  وزین تر آنها هم  نبود ؛ مسلماً شاهکاری که من از آن سخن میگویم هم  نبود و نمی توانست پدید آید و خلق گردد .

اینکه سخن من بدین معنی است که نخست همهء آن کتب و آثار خوانش شود و مطالعه گردد و سپس نوبت  شهکار عالم افتخار فرا میرسد ؛ نمیدانم  . مگر به نظر میرسد چنین چیزی لا اقل برای همه گان مقدور و میسر نیست . و آنگاه تصور ـ و نه حکم ـ  می کنم  که یک  اثر بزرگ  و کمال یافتهء پسین میتواند و باید  ما را از سرگردانی های عمر تباهکن در گنجهء کتاب خانه های بسیار فارغ  کند و کم از کم  این بار گران را مقداری سبکتر سازد .

ولی چیزی که  تقریباً به  قاطعیت و به  طور مشورهء سخت دلسوزانه  و انسانی میتوانم  عرض کنم  این است که اثر « فقط  به دنبال یگ گوهر اصیل آدمی .. »  قبل از همه یک پدیدهء جادویی مؤثر در روان است ؛ و موجود حیه  به  ویژه بشر ؛ اگر از روان جدا  در نظر گرفته شود ؛ مقداری کاربُن  و سایر عناصر است که  در بازار تیز به هرحال  قیمت آن به 1 دالر امریکایی  نمیرسد .

نویسندهء بزرگ و آفرینشگر شگفت انگیز اثر ؛ خود  در آغازین یاد داشت ها خاطر نشان ساخته است که حین خوانش و مطالعه  و استفاضهء اثر باید نظم  سیستماتیک آن  رعایت گردد ؛ و اثر به طریق زینه وار ؛ و نه روزنامه ای  و انتخابی  و غیر محتاطانه  و بی نظم  و ترتیب  ور انداز و مرور گردد . چرا که  درینصورت  وارد آمدن آسیب های  روانی  بر شخص محتمل است که میتواند  خیلی وخیم  نیز باشد .

در جامعهء ما که با تأسف هزارم حصهء معرفت  و شناخت تفنگ  و شمشیر ؛ در مورد کتب مقدس  و غیر مقدس وجود  ندارد و حتی از کتب مقدس جز « تلاوت »  و « ختم » ما چیزی نفهمیده ایم  و نمی گذارندمان که بفهمیم  ؛

خیال چنین است که کتاب مجموعه ای از کلمات و جملات است و میتوانیم هر آن و از هر آنجای آن که اراده کردیم ؛ چیزی زمزمه کنیم  و بقیه را  رها سازیم .

اما من که مسئولیت چندین جانبهء تقدیم این اثر کمنظیر و احتمالاً بینظیر را به هموطنان و همنوعان به دوش گرفته ام ؛ احتراماً خاطر نشان میسازم که مَثل « بازی ، بازی ـ با ریش بابا هم بازی ؟!»  درین  مورد  صدق هزار فیصدی دارد .

خوشبختانه این اثر برای نخستین بار در انترنیت نشر میشود و کاربر انترنیت ؛ از مفاهیمی مانند انستالیشن ؛ دینامیزم نرم افزارها  و غیره آگاهی دارد و برهمین زمینه عرض من این است که شما خواننده و استفاده کنندهء اثر «... گوهر اصیل آدمی ـ 101 زینه ...»  با یکی از قوی ترین نرم افزار ها مقابل می باشید که  بر سخت افزار ارگانیزم  یا  بافت  اَبَر کامپیوتر  وجود شما  نصب  یا انستالیزه  میشود . لذا  به  درجهء اول فرمان « !pleas wet  » را جداً احترام نمائید .  به نظم  و ترتیب انستالیشن مداخله نفرمائید !

تا آنجا که شخصاً تجربه  کرده  و از طریق دوستانی تشابهات آنرا دریافته ام عرایض ذیل را خدمت خوانندگان به ویژه جوان پسران و جوان دختران و جوان بانوان و جوان مادران (*) عزیز ؛ مؤکداً خاطر نشان میسازم :

1ـ  در حالی به خوانش و مطالعهء این اثر اقدام فرمائید که مطمین باشید لا اقل وقت و امکانات پیگیریی مطالعهء دقیق یک جلد را به طور منظم دارا هستید .

2 ـ  حین جریان مطالعه  سعی فرمائید صبحانه  ورزش خوبی در هوای آزاد  داشته  و در صورت امکان  یک دوش آب معتدل ـ و در فصل گرما دوش آب سرد ـ بگیرید و به کیفیت غذای صبحانه و سایر اوقات خویش نیز حتی الامکان دقت بیشتر نمائید .

3 ـ  سعی کنید حد اقل حین خوانش و مطالعهء یک  زینه ؛ مجبور به کار و ملاقات  و معاشرتی نباشید که حالت روانی ی شما را  دگرگون سازد . یعنی حتی الامکان فارغبال  و در اختیار خود  باشید !

4 ـ در حالیکه مطالعهء تان برای مدت قابل ملاحظه منقطع گردد ؛ سعی کنید زینهء زیر مطالعه را مجدداً از سر به خوانش گیرید .

5 ـ  در حالیکه  پس از مطالعه  یک  یا چند زینه  به خواب و استراحت  و سیاحت و معاشقه و ( خدا ناخواسته ) ماتم  و حالات دگرگون کنندهء روان به گونهء مثبت یا منفی  می پردازید ؛ در برگشت سعی نمائید کم از کم  یک زینهء قبلی را باز خوانی کرده  و بعد وارد زینهء متعاقب شوید .

6 ـ  در صورتیکه وقت و بخت خوانش چندین زینه را طور پیهم داشته باشید ؛ هنگام هیجانات نسبتاً شدید که با آن روبرو خواهید شد ؛ تنفس های عمیق  و در صورت لزوم گردش های مختصر در هوای آزاد  و آرامبخش را فراموش نفرمائید .

7 ـ  بر حسب تجربهء من  و دوستان دیگر ؛ در جریان این مطالعات خیلی اشک خواهید ریخت  و لذا  دستمال خشک کنندهء چشم آماده داشته باشید . ولی نگران نباشید ؛ سرازیر شدن اشک ؛ علاوه بر اینکه  یک  توجیه  نیرومند دینی  و عرفانی دارد ؛ حسب دانش طبی غدوات اشکیه را فعالتر ساخته و بر بینایی اثر مثبتی  برجا خواهد گذاشت . و تازه هرچه اشک بریزید بدین معنی خواهد بود که شفایاب میشوید و آسیب های وارده در طئ زنده گی بر گوهر تان رفع و دفع شده می رود .

8 ـ  سعی فرمائید داستانهایی از ردیف زینه ها را به اقارب و دوستان و به ویژه کودکان علی الحساب تعریف  و روایت  نکنید  و در عوض به ایشان مدد نمائید تا  به طرز سیستماتیک  به خوانش و دانش آنها روی آورند و بپردازند . مخصوصاً برای کودکان ـ این نسل آیندهء بشریت ـ و سایر اهالی ی محروم از سواد کافی است که اساساً پروژه ؛ برای تولید به گونهء  فیلم سینمایی مد نظر میباشد . به همین لحاظ اجرا و دکلمهء هنری و ماهرانهء داستانیی آنهم ارزش بلندی خواهد داشت !

9 ـ  جداً سعی فرمائید در خوانش ؛  سطحی  و در قضاوت عجول و عنود تشریف  نداشته باشید 0چرا که این نرم افزار شما را نهایتاً به شگفته ترین متفکر و اندیشمند  به سطح عصر کنونی مبدل خواهد کرد و در آن صورت حتی  پیشرفت شما در گستره های تخصصی از علوم دینی گرفته  تا ساینس فضایی ، کوانتم مکانیک و نانو تکنولوژی  شتاب  صد برابر خواهد گرفت .

10 ـ  پرسش هایی که  در اوایل ممکن است پیش آید  به مرور در ادامهء  مطالعات  حل میگردد و اما سایر نظریات  و پر سش ها جداً  احترام  و استقبال میشود . توقع مسلمی هست که گرهء کور معضل یا سندروم افغانستان که اساساً معضل یا سندروم «اور آسیا» ست ؛  با جهانشناسی ی ساینتفیک  که این شهکار فقط  فصل صفر آن است ؛ امکان تشخیص کلینکی  و در نتیجه تداوی ی ممکن ترین ؛ پیدا نماید .

در رابطه لطفاً به ایمیل bokharaye@gmail.com  مماس شوید و نیز از دریچهء نظریات ویبلاگ http://aashil.blogfa.com/ میتوانید بهره بگیرید .

 

***  

شک نیست که داشتن سواد معین  برای خوانش و دانش این اثر ژرف  و شگفت انگیز شرط اول است ؛ ولی  با  توجه به بافت داستانی ی اثر میتوان از تکنیک های شهنامه خوانی و قصیده خوانی  و حافظ خوانی  و مثنوی خوانی ... هم استفاده کرد ؛ درین حالت سواد و هنر و حرارت ارائه کنندهء اثر برای جمع  ؛ خیلی مهم است و جمع هم  باید حد اکثر موارد  دهگانهء یاد شده و سایر ملزمات حد اقل تمرکز و یوگا را رعایت نماید .

به تمنای  پیروزی و بهروزی ی همه ؛ لطفاً  برای دریافت  جلد اول که حاوی 52 زینهء نخستین  میباشد به اینجا کلیک  و یا از همین لینک ( ) فایل  PDF را دانلود فرمائید .

بنابر دلایل زیاد ؛ تقدیم  مصور اثر به چاپ مطبوع  موکول گردید .

 سایت ها  و ویبلاگ هایی که  بخواهند میتوانند همراه با مقالات معرفی کنندهء اینجانب  لینک ( ) را به خواننده گان خویش معرفی نمایند  و در صورتی که خواستار درج مکمل این اثر سه جلدی در خود سامانهء مربوط  باشند ؛ کافیست با من تماس بگیرند .

در عین حال مؤسسات چاپ کتاب که در رابطه علاقمندی کسب کنند ؛ لطفاً با اینجانب در تماس شوند .

                                   با احترامات و عرض تبریکات صمیمانه !

 

 

                                  ا. س . آشیل بخارایی ژورنالیست و دپلومات

 

 

---------------------------------------------------------------

 

(*) قابل یاد دهانیی غرور آفرین و در واقع عالی ترین بشارت است که در این شاهکار ؛ هیچ قشر و جنس و طبقه اجتماعی  و نژاد .. بشری بازنده نیست . در مجموع برنده ؛ کافهء نوع بشر می باشد و به همین دلیل نفش و مقام و حیثیت زن و مادر به درجات « غیر منتظره ! » اعتلا  می یابد .

 میتوان خلاصه کرد که :

 نهایی ترین و بزرگترین پیام شاهکار این است که برای یک بشریت آرمانی ؛ به حکم طبیعت و آفرید گار باید زن را و مادر را ) از لمحهء تولد خودِ او ) دریافت ؛ تا گوهر اصیل آدمی در وئ آسیب نبیند و اصالت گوهر آدمی در نسل های آتی ایمین شده برود !

 

 

 

 

لطفاً به اینجا کلیک و یا از همین جا فامیل PDF را دانلود فرمائید .

 

 

 

 

 بالا

بازگشت