گنجينه اسرار

سيد احمد شاه دولتی نويسندهء چيره دست و دانشمند دراين اواخر به جمع همکاران قلمی سايت آريايی پيوسته اند .

دولتی از ديپارتمنت ژورناليزم فاکولتهء ادبيات کابل فارغ گرديده ، از زمان محصلی تا کنون نخست در مطبوعات درون مرزی و پس از هجرت تحميلی در مطبوعات برون مرزی مقالات زيادی پيرامون اوضاع و احوال کشور، مسايل فرهنگی، سياسی و اجتماعی به نشر رسانيده اند.

جناب دولتی افزون بر تحقيقات دامنه دار درعرصه های علوم دينی ، مسايل فرهنگی ، تاريخی و اجتماعی ، دراين اواخر کتاب ارزشمندی را بنام «گنجينه اسرار» به نشر سپرده است که مجموعهء گردآمدهء مطالب علمی و معلوماتی مفيد ميباشد.

در کتاب« گنجينه اسرار » تازه ترين مطالب علمی ، تجارب علمی ، نتايج اين تجارب ، اختراعات و اکتشافات جديد و پيشرفت های علمی درعرصه های مختلف بشمول مطالب علمی حيرت آفرين اعم از ساختار بدن انسان ، پيدايش انسان و حيوان ، کيهان وکائنات ،  سفيته های فضايی ، سير و انکشاف کمپيوتر  و صدها مطالب دلچسپ و مفيد ديگر جمع بندی و نگارش يافته است.

در ديباچهء اين کتاب چنين می خوانيم: همانطوريکه يک دانشمند گفته است بعضی کتابها را بايد يکبار خواند و برخی ديگر را نه تنها خواند بلکه بايد خورد و هضم کرد.

يقين دارم که اين گنجينه اسرار را همانطوريکه با مطالعه فهرست مندرجات هر فصل آن هويدا ميشود بعضی ها يکبار خواهند خواند و بهره خواهند گرفت و برخی ها آنقدر خواهند خواند که به اصطلاح سرانجام آنرا خورده و هضم خواهند کرد.

ما اين موفقيت را به جناب دولتی  مبارک باد گفته ، خوانش اين کتاب سودمند علمی و معلوماتی را به به تمام علاقمندان توصيه ميکنيم . پيروزی های بيشتری برای نويسنده آرزومنديم ، قلم و قدمش را پربار ترمی خواهيم.

برای دريافت کتاب لطفا به تيلفون زير در هالند تماس بگيريد :

780  651   599       0031بالا

صفحة دری * بازگشت