1383
2004-2005

سـنـبـلـه
sounbola
August-September
شـنـبه يکشنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنجشنبه جمعه
Sat Sun Mon Tue Wed Thu Fri
1
22
2
23
3
24
4
25
5
26
6
27
7
28
8
29
9
30
10
31
11
1
12
2
13
3
14
4
15
5
16
6
17
7
18
8
19
9
20
10
21
11
22
12
23
13
24
14
25
15
26
16
27
17
28
18
29
19
30
20
31
21

اول سنبله 1244 مطابق 24 اگست 1865 روز تولد محمود طرزی پدر ژورنالیزم افغانستان

11 سنبله روز جهانی صلح

12 سنبله 1258 مطابق 2 سپتمبر 1879 قیام مردمی کابل علیه معاهده جمرود

12 سنبله روز جنبش عدم انسلاک

17 سنبله روز مطبوعات

11 سپتمبر 2001 حمله با لای مرکز عمدة تجارتی امریکا

22 سنبله 1335 روز وفات استاد قاسم بنیاد گذار موسیقی سبک هند در افغانستان

25 سنبله 1358 کودتای حفیظ الله امین