1383
2004-2005

جـــوزا
jouza
May-June
شـنـبه يکشنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنجشنبه جمعه
Sat Sun Mon Tue Wed Thu Fri
1
21
2
22
3
23
4
24
5
25
6
26
7
27
8
28
9
29
10
30
11
31
12
1
13
2
14
3
15
4
16
5
17
6
18
7
19
8
20
9
21
10
22
11
23
12
24
13
25
14
26
15
27
16
28
17
29
18
30
19
31
20

3 جوزا 1258 معاهده ننگین گندمک

3 جوزا روز معارف و معلم

6 جوزا فتح تل توسط سپه سالار محمد نادرشاه خان

11 جوزا روز اطفال

16 جوزا 1361 روز وفات استاد سرآهنگ

20 جوزا تشکیل لویه جرگه

24 جوزا 1381 تشکیل دولت انتقالی

22 جوزا 1359 روز وفات استاد محمد عمر

23 جوزا 1358 روز شهادت احمدظاهر آوازخوان محبوب کشور

24 جوزا روز مادر