فصل( زمستان ) است، بسياری ازمردمم در سرد خانه های گلی بدون برق زندگی دارند

12


سال1384 سال مرغ است

 

محرام الحرام 1427                                                                حوت ( کب)1384    

                         2006 February  

  صفرالمظفر1427                              

اسفند                                                                   March  

 

 روز شمار سال 1384

  شنبـــــــــه

Sat

يکشنبـــــــــه

Sun

دوشنبــــــــه

Mon

سه شنبـه

Tue

چهـارشنبـــه

Wed

پنج شنبــه

Thu

جمعـــــــــه

Fri

 

 

 

۱

۲۱

20

 

 

۲

۲۲

21

 

 

٣

٣۲

22

 

 

۴

۲۴

23

 

 

۵

۲۵

24

 

 

 

تنظيم   :

 طــرح  :      از

ديزاين  :

 

 

سراج الدين اديب

= = = = = =

 

 

ـ بزرگترين عيب آن است که انسان عيب ديگران را ببيند و از عيب خود غافل باشد .

 

ـ حج اگبر آنست که  دلی را آری بدست چنانچه گفته اند ( مه پويد زمين را مه پويد سما را خدا در دل سودا زده گان است.

 

ـ نيکو کاری مانع مرگهای بد می شود .

 

۶

۲۶

25

 

 

۷

۲۷

26

 

 

٨

٨۲

27

 

 

۹

۲۹

28

 

 

۱۰

۰٣

Mar

 

 

۱۱

صفر

2

 

 

۱۲

۲

3

 

 

13

٣

4

 

 

۱۴

۴

5

 

 

۱۵

۵

6

 

 

۱۶

۶

7

 

 

۱۷

۷

8

 

 

18

٨

9

 

 

۱۹

۹

10

 

 

۲۰

۱۰

11

 

 

۲۱

۱۱

12

 

 

۲۲

۱۲

13

 

 

23

٣۱

14

 

 

۲۴

۱۴

15

 

 

۲۵

۱۵

16

 

 

۲۶

۱۶

17

 

 

۲۷

۱۷

18

 

 

28

٨۱

19

 

 

۲۹

۱۹

20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ـ 8 حوت 1257 وفات علامه سيد جمال الدين افغانی در استانبول ( ترکيه )

ـ 10 حوت ( اول مارج ) روز مبارزه با ماين

ـ 17 حوت ( 8 مارج ) روز جهانی زنان

 

ـ   {   ای خطه افغانستان ميهن، ای وطن من   =   ای گشته به مهر تو عجين جان و تن من   }

ـ   {   درون فروماندگان شاد کن   =   زروز فروماندگی ياد کن سعدی    }

ـ   { عيد هر کس در درون وی بود   =   چون عزا آنجاست عيدش کی بود مولوی    }

ـ   { اين قفله عمر عجب ميگذرد   =   درياب دمی که با طرب ميگذرد عمر خيام    }

ـ   { ای دوست بيا تا غم فردا نخوريم   =   وين يکدم عمر را غنيمت شمريم    }

       فردا که ازين دي فنا در گذريم   =   با هفت هزار سالگان سر بسريم عمر خيام    }

ـ   { از منزل کفر تا بدين يک نفس است   =   و زعالم شک تابيقين يک نفس است

       اين يک نفس عزيز را خوش ميدار   =   چون حاصل عمر ما همين يک نفس است  عمر خيام    }

 

 

 


باز گشت