اسرائیل، فلسطین:حقایقی درباره یک کشمکشاین کتاب را برای تو و به یاد تو و همه جوانان بیست ساله نوشته ام. بیش از بیست سال است که من درباره کشمکش اسرائیل-فلسطین سخنرانیها کرده، مقاله ها نوشته و گزارشها تهیه کرده ام. طی این مدت درباره حقوق فلسطینیان، خصوصیت دولت اسرائیل و صلح آینده با شور فراوان به بحث پرداخته ام. تلاش کرده ام با اعتقاد به نیروی خرد و منطق و ضرورت غلبه بر پیشداوری ها، شرق به ظاهر بغرنج را بفهمم و به دیگران بفهمانم. این کار با شور و عشق همراه بوده چرا که خاورمیانه در قلب من جای دارد. من در آنجا زاده و بزرگ شده ام و امید وارم که دست کم ذره ای از این شور و علاقه را به تو و برادرانت منتقل کنم. هرچند که مسیر زندگی تو و آنها با من تفاوت دارد.

آلن گرش

ترجمه بهروز عارفی

 

ياداشت مترجم

یخش اول

دوم

سوم

چهارم

پنجم

ششم

هفتم

 بالا

بعدی * صفحة دری * بازگشت