مقالات سال 1396
 • محمد عالم افتخار : مُـژده که قلب «متفکر دوم جهان» از سنگ است
 • محمد عالم افتخار : تصمیم «متفکر دوم» به زور جامعه جهانی تطبیق میشود
 • محمد عالم افتخار : سلامی و پیامی به مستر «جان بس» سفیر کبیر ایالات متحده
 • محمد عالم افتخار : نگرشی بر اصل «مشروعیت»؛ و بحرانها و مصایب زعیم و رژیم نامشروع
 • محمد عالم افتخار : بیا سنگ ها را به شیشه ها عاشق کنیم
 • محمد عالم افتخار : در نور سرخ تجربت شش هزار سال؛
 • محمد عالم افتخار ; ... بروید «مغـز متفکـر اول جهان» را پیدا کنید
 • محمد عالم افتخار : شریک امریکا در افغانستان؛ «دولت» یا «اداره مستعمراتی»؟
 • محمد عالم افتخار : سرودی برای افغانستان
 • محمد عالم افتخار : برخی از راز های بیماری، سرگشتگی، بلاهت و سفاهت در بشر
 • محمد عالم افتخار : یکی از بهترین مژدگانی ها به افغانستانی های هموطنم
 • محمد عالم افتخار : آیا «جوانترین خلبان زن بوئینگ 777» ترفند است؟
 • محمد عالم افتخار : پرواز با پری آرزوها؛ بر بلندای ابر ها و آسمانها
 • محمد عالم افتخار : اصلاح دین اسلام به فرمایش ولیعهد عربستان سعودی؟
 • محمد عالم افتخار : استراتیژی امریکا در افغانستان یا استراتیژی افغانستان و امریکا!؟
 • محمد عالم افتخار : نامهِ سرگشاده به دونالد ترامپ و سران ایالات متحده امریکا
 • محمد عالم افتخار : اگر «صحیح بخاری» مسخره است؛ چه چیز در اسلام؛ مسخره نیست؟!
 • محمدعالم افتخار: 60 فیصد مردم دنیا؛ اصلاً عقل ندارند
 • محمد عالم افتخار : یک بال مگس؛ مرض و بال دیگرش شفاست
 • محمد عالم افتخار : جرم چیست؛ چرا هست و چطور سبک و سنگین میشود؟
 • محمد عالم افتخار : دقایقی با «دختر خورشید» مُنیره یوسف زاده
 • محمدعالم افتخار : افغانستان و معادلهء چندین مجهولهء «نجات»
 • محمد عالم افتخار : اسلام «اسرائیلیاتی» چرا و چگونه بر اسلام قرآنی غلبه کرده است؟
 • محمد عالم افتخار : جنبش های «تغییر»؛ نیروی محرکهء تکامل تاریخ و ترقی انسانیت است!
 • محمد عالم افتخار : لاحظات مبرم روانشناسانه در رهبری سیاسی و سازماندهی
 • محمد عالم افتخار : مبارزه سیاسی؛ دانش سیاسی و تشکیلات سیاسی؟
 • محمد عالم افتخار : حل قرآنی مسئالهء روزه مسلمانان در زمین و فضا
 • محمدعالم افتخار : طبیعت؛ قربانی میکند تا قدرِ نظم و کمال را بنمایاند
 • محمدعالم افتخار : «گذشته» چیست و آیا میتواند حذف و محو شود؟
 • محمد عالم افتخار : چرا حکمتیار نتوانست؛ شخصیت متفاوت از خود بروز دهد؟
 • محمد عالم افتخار : دکتور خالدی به افکار برتری طلبی «هیچ ارتباط» ندارند
 • محمد عالم افتخار : ما موجودات کدام اسفل السافلین ایم؟
 • محمد عالم افتخار : شبح قساوت کلیسای قرون وسطی بر سر مؤمنانِ اسلام
 • محمدعالم افتخار : هر جا؛ این افراد را دیدید؛ بکُشید
 • محمد عالم افتخار : "خیانت، شر، فساد و قطاع الطریقی..." در ستره محکمه افغانستان

 • مقالات سال 1395
 • محمد عالم افتخار : "خیانت، شر، فساد و قطاع الطریقی..." در ستره محکمه افغانستان!
 • محمد عالم افتخار : حـزب و جبهـه و قدرت سیاسی؛ از ایده آل تا واقعیت
 • محمد عالم افتخار : حزب فراقومی و فرامذهبی مردم معاصر افغانستان
 • محمد عالم افتخار : اشکی به عزای ملی و فکری به نجات و رهایی
 • محمد عالم افتخار : دونالد ترامپ؛ «کودک» سر سفید یا اسطوره خاکستری؟
 • محمد عالم افتخار : پرتو نادری و... "دومین مردی بر روی زمین که تیغ برگلوی فرزند گذاشته"
 • محمد عالم افتخار : عطا محمد نور؛ دومین میانبُر در لیدرشیپ سیاسی جمعیت؟
 • محمد عالم افتخار : چرا یک «تُنبان»؛ مهمتر از افغانستان است؟
 • محمد عالم افتخار : طرح پیشنهادی ايجاد اکادمی تحقيقات معارف اسلامي و انسانی  
 • محمد عالم افتخار : مکثی لازم پیرامون «مکث» وکیل کوچی بر شفیع عیار
 • محمد عالم افتخار : اکثریت مساجد ما؛ فکر افراطی پخش میکنند
 • محمدعالم افتخار : چرا اندیشه، چرا نوشته، چرا سخن...؟؟؟
 • محمد عالم افتخار : «گناه اولیه» آدمی؛ با استوپیدیای بشر چه رابطه دارد؟
 • محمد عالم افتخار : من؛ چرا و چگونه از محمد و قرآن؛ دفاع میکنم؟
 • محمد عالم افتخار : چلیپا؛ بر دروغ و پسماندگی و جهل
 • محمد عالم افتخار : استوپیدیای روزهِ مرگ، ساتی و مُرده هراسی
 • محمد عالم افتخار : منزل هایی که آدمی؛ فرو تر از حیوان است
 • محمد عالم افتخار : میخ ها و بیخ های طوق لعنت گردن ما
 • محمد عالم افتخار : بانو ویدا ساغری؛ و «په په گویان... ملت ها»
 • محمدعالم افتخار : آنها که پاک می بَرَند و آنها که پاک می بازند
 • محمدعالم افتخار : حج و قربانی؛ در «جاهلیت» قدیم و در جاهلیت جدید
 • محمدعالم افتخار : کودکانِ حال؛ و سرنوشت آیندهِ ملت ها و بشریت
 • محمد عالم افتخار : 28 اسد در افغانستان؛ جشن ملی ست یا عزای عمومی؟؟
 • محمد عالم افتخار : از «رئیس جمهور منتخب» تا به فِغان از رئیس جمهور!؟
 • محمدعالم افتخار : احمد کُلنگی و «همنشینِ بِه از کتاب» طلبیدن؟
 • محمد عالم افتخار : ادامهِ پُر شکوه مبارزات و قربانی های مردم افغانستان
 • محمدعالم افتخار : نماد «قدرت زنان» در برابر زبونی مردک های نا انسان
 • محمدعالم افتخار : جدیدترین دین دنیا؛ بی‌دینی است یا سکولاریسم؟؟
 • محمد عالم افتخار : «جعبهِ سیاه» دین و سخن؛ در روی زمین؛ پیدا شد
 • محمدعالم افتخار : جنایت عمر متین؛ در پوزخند «چخوفوار» وحید عمر
 • محمد عالم افتخار : روزه؛ از جا های نامنطبق؛ به مکه؛ باز می گردد
 • محمد عالم افتخار : قرآن و سوالِ روزه و حجِ غیر عرب زبانان!؟
 • محمد عالم افتخار : غلط و غلو مردود است حتی پس از 1400 سال
 • ملا اختر منصور آخند؛ قهرمانِ قهرمانان پاکستان
 • محمد عالم افتخار : به دنیا هرچه کار زشت ـ برای رفتن به بهشت
 • محمد عالم افتخار : خودت را بشناس؛ دشمنت را بشناس؛ در صد جنگ؛ پیروزی
 • محمد عالم افتخار : استدلال تقدس الهیاتی و استبداد سیاسی جهان اسلام
 • محمد عالم افتخار : نیم اسلام رسمی و عملی؛«اسرائیلیات» است؛ اسرائیلیات
 • محمد عالم افتخار : چگونه «فرهنگ و تمدن اسلامی را، زیر و رو کنیم؟»

 • مقالات سال 1394
 • محمدعالم افتخار : باید تمام داشته های فرهنگ و تمدن اسلامی را زیر و رو کنیم
 • محمد عالم افتخار ; با نصر ابوزید و «اصلاح اندیشه اسلامی» آشنا شوید
 • محمد عالم افتخار : شهکار بیدار گر و معرفت بخش سینمای هند
 • محمدعالم افتخار : کودک ها؛ باید نسبت به آدم بزرگ ها؛ گذشت داشته باشند
 • محمدعالم افتخار : ما و مُعمای اسلام و جهاد و طالب و داعش؟
 • محمدعالم افتخار : آیا انسانیت؛ زایل و بربریت؛ حاکم می شود؟؟
 • محمد عالم افتخار : «بربریت»ی آفریده متولیان «تمدن انسانی!!»
 • محمد عالم افتخار : فتح الله گولن و «جنگ بربریت با تمدن انسانی»
 • محمد عالم افتخار : آیا اسلام؛ توحشِ "جنگ با کُل جهان " است!؟
 • محمد عالم افتخار : مسلمانان؛ در آستانهِ هلوکاست و تر و خشک سوختن
 • محمد عالم افتخار : مصیبت اسلام؛ متولیان نابخرد و مغرض است تا قرآن
 • محمد عالم افتخار : جناب قاضی القضات جدید افغانستان پاسخی لطف نمایند
 • محمد عالم افتخار : «غار افلاطونی» و واقعیات دینی و دنیایی ما
 • محمد عالم افتخار : تنها روش غلبه بر اسرائیلیات و سفسطه های ضد قرآنی!؟
 • محمد عالم افتخار : رجاله ها، «اسرائیلیات» و فتنهِ تروریزم اسلامی
 • محمد عالم افتخار : چرا افغانستان؛ سرزمین توحش گله ای و حشری است؟
 • محمد عالم افتخار : طالبان و بن لادن و لشکر طیبه؛ قهرمانان پاکستان
 • محمدعالم افتخار : اسلام؛ جنگ «هفتاد و دو ملتی» از ندیدن حقیقت
 • محمد عالم افتخار : جغرافیای قرآن و مفاهیم «جهان» و «عالم» و «ناس»
 • محمد عالم افتخار : نه دین ستیزی و دین گریزی؛ که دین شناسی خلاقانه
 • محمد عالم افتخار : نه دین ستیزی و دین گریزی؛ که دین شناسی خلاقانه
 • محمد عالم افتخار : نامه وارده: اسلام از اول پُر از مشکلات بوده
 • محمد عالم افتخار : "خلاق جهان"؛ و "بنده محوری" کتاب هایش
 • محمد عالم افتخار : ماموریت داریم که با مردم به قدر عقل شان سخن گوییم
 • محمد عالم افتخار : با چه زرنگی؛ تخریب اسلام!؟
 • محمدعالم افتخار : آگاهی؛ قدرت است و از جمله قدرت در برابر پاکستان
 • محمد عالم افتخار : جهان بینی قرآن؛ جهان بینی حضرت محمد و قوم اوست
 • محمد عالم افتخار :   پرسش ها و پاسخ ها
 • محمد عالم افتخار : 15 دیدگاه وزین بر نوشتار «روزه؛ عنعنه ماقبل عصر...»
 • محمد عالم افتخار : همه پرسی به بهانه یک نامهِ مهم
 • محمدعالم افتخار : روزه؛ عنعنه ماقبل عصرِ کار "اجتماعی شده" است
 • محمدعالم افتخار ; آنکه به درستی خردمند گشت دوباره بی خرد نمی گردد
 • محمد عالم افتخار : "زیارت" های استحمار عرب و استعمار انگلیس در «ملت شهید پرور...»
 • محمد عالم افتخار : اندیشه ها در باره انسانیت و ناانسانیت
 • محمد عالم افتخار : راز نیروی عقیده بر «آبشویهِ لینگام» و تعویذ و دعا؛ در چیست؟
 • محمد عالم افتخار : آیا جناب رزاق مامون؛ تب ندارد؟
 • محمد عالم افتخار : از کشافی در علم منطق تا نقاشی بر سقف شیشه ای
 • محمد عالم افتخار : معنای فاجعهِ «فرخنده»: یا نادان؛ مسلمان نیست؛ یا مسلمانی؛ نادانی است!؟
 • محمد عالم افتخار : بربریت: در بوسه چرچیل؛ تا خطبهِ مُلا نیازی
 • محمد عالم افتخار : تراژیدی۲۸حوت؛ عقبه ای کمتر از موتر بمِ انتحاری ندارد

 • مقالات سال 1393
 • محمد عالم افتخار ; پخته را «آتش» میسوزاند یا «خدا»؟
 • محمد عالم افتخار : مسلمانان؛ از اعتلا به «دوران طلایی تمدن»؛ تا سقوط در قعر «عصر تاریکی» و توحش!
 • محمد عالم افتخار : ادامهِ انعکاسات
 • محمد عالم افتخار : بدبختی ها در اسلام از جهالت است
 • محمد عالم افتخار : آیا احکام قرآن؛ تابع زمان و مکان هست، نیست؟؟
 • محمدعالم افتخار : «حقوق بشر» و حقوق شهروندی؛ هیچ ربطی به اسلام ندارد!
 • محمد عالم افتخار : قُدسیه؛ چه گناهی داشت...؟
 • محمدعالم افتخار : جوانان افغانستان! علیه "پیرسالاری" و جوانمرگی؛ آگاهانه و متحدانه به پا خیزید
 • محمد عالم افتخار : از یک حج اکبر؟ تا 60 و 100 و صد ها حج اکبر
 • محمد عالم افتخار : توهین شنیع به خاطره غازی امان الله و به شعور مردم افغانستان
 • محمد عالم افتخار : وضعیت جوانان در افغانستان؛ وحشتناک است
 • محمدعالم افتخار : پیش زمینه های «انسانیت» در رده های تکامل عالم حیوانی
 • محمد عالم افتخار : زیر پوست نازک انسان؛ رسوبات سه میلیارد سال «حیوانیت» تراکم دارد!
 • محمد عالم افتخار : ضرورت حادِ رستاخیز برای احیا و اعتلای «انسانیت»
 • محمدعالم افتخار :در فقر بینش و دانش؛ جوانان نیروی ویرانگری اند تا سازندگی
 • محمدعالم افتخار : ... آیا افغانستان؛ نجات یافت؟
 • محمد عالم افتخار : عمیق ترین راز های پشت پرده انتخابات و بحران انتخاباتی افغانستان
 • محمد عالم افتخار : چنگال های اختاپوت «گنگ بیروت» در گلوی مردم افغانستان
 • محمدعالم افتخار : پژواک انفجاری «کس اجازه نمیدهد که داکترعبدالله؛ رئیس جمهور شود!»
 • محمدعالم افتخار : رئیس کرزی؛ و «لذت» چپه به خر سوار بودن
 • محمد عالم افتخار : مُلا ها؛ چقدر مسلمان استند؟
 • محمدعالم افتخار : کس اجازه نمیدهد که داکترعبدالله رئیس جمهور شود
 • محمد عالم افتخار :  حکم قاطع و درس سترگ فاجعه آب باریک بدخشان
 • محمدعالم افتخار : از «خرصفتی» مورد نظر عبدالرؤوف لیوال؛ تا «سنگر جهل» مورد نظر استاد میر اکبر خیبر
 • محمدعالم افتخار : ...و نیلوفر گفت: کاشکی ما حیوان می بودیم!


 • مقالات سال 1392

 • محمد عالم افتخار :  حاصل حساب «مستوفی»؛ طالبانیگری و "چاه چمکران"؟
 • محمد عالم افتخار : بچه خر! افغانستان؛ هیچوقت در قرن سیزده نبود
 • محمدعالم افتخار : خدای جاهل و دین جاهل؛ همان «جهل» اوست
 • محمد عالم افتخار : خدای جاهل و دین جاهل؛ همان «جهل» اوست
 • محمدعالم افتخار : یاد داشت های پراگنده ولی نمونه وار
 • محمدعالم افتخار : نوری که از قطران و زغال و خاکستر افغانستان بیرون جهید
 • محمدعالم افتخار : اگر؛ یک رئیس جمهور غیر طالبی؛ میداشتیم؟
 • محمدعالم افتخار :  جز بشر؛ هیچ جاندار دیگر؛ به دانش و دین ضرورت ندارد
 • محمد عالم افتخار :   افغانستان وارد ژرفنای علم عصر گردید
 • محمد عالم افتخار : تلاشِ برائت جستن از حامد کرزی؛ برای چیست؟
 • محمد عالم افتخار : درنگی بر خطیر ترین سؤال همه زمانه ها
 • محمدعالم افتخار : محمود حکیمی وصحبت های صادقانه رئیس جمهور
 • محمد عالم افتخار : «تارزان» سلطان جنگل و «انومان» خدای جهان؟؟
 •  محمد عالم افتخار : «تبار باوری» جهل ناگزیر و «گوهر»شناسی؛ دانش بینظیر است
 • محمد عالم افتخار : « سلام علی جان؛ غلام علیکم!! »
 • محمد عالم افتخار :  جهاد؛ و "جام زهر"ی که ناگزیر سر باید کشید
 • محمد عالم افتخار : اکرم اندیشمند و گذر از فرهنگ جهالت و لجاجت
 • محمد عالم افتخار : پس «اجماع ملی» زلمی خلیلزاد؛ چه شد؟
 • محمدعالم افتخار : مژده که رهبران و سازنده گان افغانستان نو ظهور میکنند
 • محمد عالم افتخار : ابراهیم ورسجی و تعمیم تئوری ابن خلدون بر حاکمان و انتخابات
 • محمدعالم افتخار : حقیقت و دروغ در باره حج قرآنی و حج صفیانی ـ مافیایی
 • محمدعالم افتخار : جهل و هشت ساعت با استاد میر اکبر خیبر
 • محمدعالم افتخار : پیشگفتار آشکار سازِ چیستی و چرایی نمایش گوهراصیل آدمی
 • محمدعالم افتخار : دستگیر نایل؛ و 101 زینه تا جهانشناسی ساینتفیک
 • محمدعالم افتخار : چرا اندیشه های حزب دموکراتیک خلق؛ نیازمند نقد است
 • محمدعالم افتخار ; چرا "از تاریخ عقب مانده" ها؛ پیشوا و پیشتاز و رهبر ماست؟
 • محمدعالم افتخار : چرا مصر را هم؛ خون و مرگ و ماتم فرا گرفت؟
 • محمدعالم افتخار : رسالت این کار عظیم در این مرحله از تاریخ به دوش شما گذاشته شده است
 • محمد عالم افتخار : حقیقت و دروغ در مورد روزه و رمضان بر وفق قرآن
 • محمد عالم افتخار : یک تجربه نادر و جذاب ـ هزار سال پیش و پس
 • محمد عالم افتخار : آیا احکام قرآن؛ تابع "زمان" و "مکان" هست، نیست؟ 
 • محمد عالم افتخار : سیمای تاریخی و حد تکامل معاشی ـ روانی ـ اخلاقی مخاطبان قرآن
 • محمدعالم افتخار : آیا احکام قرآن؛ تابع "زمان" و "مکان" هست، نیست؟
 • محمد عالم افتخار ; آیا پیامبر اسلام "کاتب حدیث" و " حافظ حدیث" داشت؟
 • محمد عالم افتخار : شفیع عیار؛ حجت را تمام؛ وگِره را باز کرد
 • محمدعالم افتخار : جنرال قادر؛ با بال هایی بر فراز تاریخ قرن ما
 • محمد عالم افتخار : مکث ضروری بر واکنش ها و یک هدیه تاریخی
 • محمد عالم افتخار : مبانی حقیر و فلاکتبار ایدئولوژیهای منم گویان افغانستان
 • محمدعالم افتخار : متهمی به «خیانت»، به «پدر مافیا» و به «اشباع غریزه ء قدرت»


 • مقالات سال 1391
 • محمد عالم افتخار : به حکم قرآن؛ نادان؛ مسلمان نیست
 • سلیمان کبیر نوری ; گفت و شنودی با یک پژوهشگر اسلام و قرآن
 • محمد عالم افتخار : اُم ایمن د رسوال الله غول خورلی دئ نه متیازی
 • محمد عالم افتخار : افغانستان؛ آمادهِ "تجدد و رونسانس" است نه مهیای برگشت طالبان
 • محمدعالم افتخار ; بشر که فقط 2% به کمال میرسد؛ آیا ناقص الخلقه است؟
 • محمدعالم افتخار : شفیع عیار؛ و کشف حقیقت قرآن و حدیث در اَبَر لابراتوار"افپاک"
 • محمد عالم افتخار : قاضی القضات افغانستان و «برهان قاطع» مافیای پنجشیر
 • محمد عالم افتخار : آیا گوهر اصیل آدمی؛ همان «نفخهء روح خداوندی» است؟
 • محمد عالم افتخار : چه باید کرد؟ برای آنکه تاریخ؛ لاشهِ "سگی مرده" نشود؟
 • محمد عالم افتخار : مقدمه بر برای اینکه تاریخ؛ لاشهِ «سگ مرده» نشود!؟
 • محمدعالم افتخار : برای اینکه تاریخ؛ لاشهِ «سگ مرده» نشود!؟
 • محمدعالم افتخار : آیا دنیا و بشریت؛ در 21 دسامبر (یکم جدی) نابود خواهد شد؟
 • محمدعالم افتخار : اگر که جناب فرید مزدک؛ دکتورین دارد!؟
 •  محمدعالم افتخار : اگر بناست؛ بشریت را نجات دهید؛ کودک را نجات دهید
 • محمدعالم افتخار : طالبان ـ جلادان امپراتوران زمین ـ را بهتر و بیشتر بشناسید
 • محمدعالم افتخار : ازعید قربان و جش دیوالی تا شیطان سوزی و شیطان یابی
 • محمدعالم افتخار : مسلمانان به برائت گرفتن از "کشتن" کاران؛ احتیاج تاخیر ناپذیر دارند
 • محمدعالم افتخار : مسلمانان به برائت گرفتن از "کشتن" کاران؛ احتیاج تاخیر ناپذیر دارند
 • محمدعالم افتخار : آیا "نقد" آقای نورزایی؛ «نقد» است یا مانیفست کمونیزم مورچه ها!؟
 • محمدعالم افتخار : مکث کوتاه بر پرسش های که بی پاسخ ماندند ـ نادر نورزایی
 • محمدعالم افتخار : بار دیگر در بارهء «ساده»، «ساده نویسی» و از «ساده» یا از «پیچیده» گفتن
 • محمدعالم افتخار : دمی دیگر با پرسش با درد «معشوق رحیم» گرامی
 • محمدعالم افتخار : به پیش : هوشداری تلخ اما حیاتی و مماتی به همدینان مسلمان
 • محمدعالم افتخار : به پیش ؛  به سوی «جامعهء باز»؛ به سوی آزادی مباحثات علمی!
 • محمدعالم افتخار : کشف بیماری «خود بزرگ بینی»؛ طلیعهء کشف بیماری های افراد و جوامع افغانی و اسلامی
 • مصاحبهء آقای امان معاشربا نویسندهء کتاب معنای قرآن
 • محمدعالم افتخار : یک یاد داشت ضروری با تبریک و تهنیت اصولی
 • محمد عالم افتخار : گذشته؛ چراغ راه آینده است؛ ولی نفت «گذشته» را باید پالایش کرد
 • محمدعالم افتخار : گوهر اصیل آدمی؛ چگونه کشف شد و چه پیامد هایی به دنبال خواهد داشت؟
 • محمدعالم افتخار : من؛ از اقدام خانم سیمین بارکزی حمایت و بر آن مباهات میکنم
 •  عالم افتخار: پيام ويژه
 • سلیمان کبیر نوری : گفت وشنودی با محمد عالم افتخار؛ پیرامون مصاحبه ی اختصاصی فرید مزدک با رادیو بی بی سی
 • محمدعالم افتخار : از کارل مارکس تا کارل پوپر
 • محمدعالم افتخار : یک دنیا بلاهت؛ فقط از یک آدرس!؟
 • محمدعالم افتخار :  از «عصر طلایی اسلام» تا عصر «بازی شیطانی» با اسلام
 • محمدعالم افتخار : ارزش یک آمریکایی ۱۱ میلیون دلار و یک افغان ۵۰ هزار دلار
 • محمدعالم افتخار : آنچه باید افغان ها از آن بترسند؛ ترس از «دانستن» است
 • محمدعالم افتخار : از جهالت «علما»ی دربار کابل تا کهنه درد سرطانی در پیکر اسلام
 •  


  مقالات سال 1390
 • محمدعالم افتخار : ادامهء رسوایی توطئه ها و توطئه گران در بازی شیطانی
 • محمدعالم افتخار :  جناب قاضی القضات افغانستان پاسخی لطف نمایند
 • محمدعالم افتخار : مقدسات ما ؛ چالش ها ، کنش ها و درس ها
 • محمدعالم افتخار :   خانه بن لادن تخریب شد ولی لانهء بن لادن چطور؟
 • محمدعالم افتخار : «بهار افغانستان» در زمستان اسارت ایدئولوژیک پاکستان؟؟
 • محمدعالم افتخار : ما افغانها ؛ و منافع ملی و ایدئولوژی ملی»
 • محمدعالم افتخار : کابل ؛ «مهمترین پایتخت دنیا» ؛ به چه معنی ؟
 • محمدعالم افتخار : برژینسکی و آبدیت جهل نفرین شدگان زمین
 • محمدعالم افتخار : شناخت و دانش؛ وثیقهء نجات درعصر امروز است
 • محمدعالم افتخار : مرز بین «گلهء بشری» و «جامعهء بشری» کجاست؟
 • محمدعالم افتخار : نیم نگاه به پروژه های ذلیل سازی مردم افغانستان
 • محمدعالم افتخار : ادامهء دستنوشته های معرفتی
 • محمدعالم افتخار : دستنوشته های معرفتی
 • محمدعالم افتخار : یاد داشت هایی بر طالب دوستی «جامعه جهانی» و موارد مرتبط
 • محمدعالم افتخار : بن 2 – مفتضحانه ترین کنفرانس بزرگ جهانی
 • محمدعالم افتخار :ياداشتهايی از يک سفر ـ بخش 16
 • محمدعالم افتخار : ارمغان های جادویی از سرزمین خدایان
 • محمدعالم افتخار : یاد داشت هایی از یک سفر
 • محمدعالم افتخار : در جستجوی خقيقت مفقود شده
 • محمد عالم افتخار : آسیب شناسی ی سیاسیون و رهبران در افغانستان معاصر
 • محمدعالم افتخار : حقایق کودتا علیه حضرت محمد
 • محمدعالم افتخار : ترور ربانی؛ یعنی که «بالاتر از سیاهی هم رنگ» هست
 • محمدعالم افتخار :  به البوم رنگی ی کتاب « گوهر اصیل آدمی » خوش آمدید
 • محمدعالم افتخار : در قبال «بازی شیطانی» از جناح چپ ؛ باید جداً هوشیار بود
 • محمدعالم افتخار : فجایع قندهار ؛ فلاکت ملی و مسؤلیت لرزانندهء مدعیان «چپ» افغانستان
 • محمدعالم افتخار : ژل گنگاماتا مظهری از جونی و چرايی مذهب نزد بشر
 • محمدعالم افتخار : یادداشت هایی از یک سفر
 • محمدعالم افتخار : کمک به چاپ بیش از 2000 جلد کتاب «گوهر اصیل آدمی»
 • محمدعالم افتخار : مشوره و نظر خواهی
 • محمد عالم افتخار : در رابطه به کتاب « گوهر اصیل آدمی » و سفرنامهء اکتشافی در هند
 • مقالات سال 1389
 • محمدعالم افتخار : جنایت و اشد جنایت علیه بشریت
 • محمدعالم افتخار : « جنبش چپ » از تشوش ترمینولوژیک تا « کور رنگی »ی بینش سیاسی
 • محمدعالم افتخار : خیانت ، شر ، فساد و قطاع الطریقی در مسند قضا
 • محمدعالم افتخار : یاد داشت های مبرم در چهار موضوع
 • محمدعالم افتخار : دعا به روح پدر بزرگ «جهاد» حضرت نصیرالله بابر
 • محمدعالم افتخار : «جنبش چپ » و معادله ای از کاشف « نسبیت » (اینشتاین)
 • محمدعالم افتخار : «جنبش چپ » و معادله ای از کاشف « نسبیت » (اینشتاین)
 • محمدعالم افتخار : چرا میگوئیم « جنبش چپ افغانستان »؟؟ (جان مطلب!)
 • محمدعالم افتخار : جنبش چپ افغانستان ؛ باید به بلوغ برسد !
 • محمدعالم افتخار : آنچه باید « آگاهان » از آن آگاه شوند !
 • محمدعالم افتخار : به پاسخ پیغام ملی و دعوت انسانی ی جناب س.ک . نوری
 • محمدعالم افتخار : دنیا ؛ با «ISIپاکستان» است یا با «شورای امنیت» ملل متحد؟!؟!
 • محمدعالم افتخار : سپاس برای نشر کتاب " معنای قرآن"
 •  

   کتابها و آثار تحقيقی

 • عالم افتخار : معنای قرآن
 • ( جلد سوم ) شهکاری که کاندیدای جایزهء نوبل می کنم !
 • عالم افتخار : گوهر اصيل آدمی : جلد سوم
 • عالم افتخار : گوهر اصيل آدمی : جلد دوم
 • عالم افتخار : گوهر اصيل آدمی
 • آشیل بخارایی : شاهکاری که کاندیدای جایزهء نوبل می کنم !
 • آشیل بخارایی : شاهکاری که کاندیدای جایزهء نوبل می کنم !
 • آشيل بخارايی : نامه پدری به دخترش
 • آشیل بخارایی : کتابی ؛  همسنگ آثار  رهبران کبیر تحولات تاریخ
 • عالم افتخار : جهاد فی سبيل الله!

 •  
  بالا
   
  بازگشت