سرورمنگل

 

  سخنرانی درپال روم انترنتی

 بمنظورکنفرنس وحدت نیروهای ملی ـ دموکرات و مترقی افغانستان درکنفرانس هالند 30 مارچ 2013 م.  به بحث گذاشته شده : 

 حضار محترم! 

 اینجانب سرورمنگل که با مسرت تمام می خواهم سلامها وآرزوهای نیک خود،خانواده واعضای کمیسیون وحدت راقبل ازهمه به پیشوازجشن نوروزی کشورباستانی ما افغانستان بحضور شماوخانواده های محترم تان، کافۀ مردم افغانستان واز آنجمله روشنفکران آگاه،جوانان وزنان بدون استثنا که بکدام جریان سیاسی ، حزب یاملیت ، قوم ، زبان، منطقه  ومذهب وغیره متعلق اند تقدیم داشته، صحت وموفقیت تانرا آرزودارم . 

دوستان محترم ! 

این باراول نیست وآخر هم نخواهد بودکه باهم نشست برقرار میکنیم وبه تبادل نظر وگفت وشنود سیاسی درفضای نیک ودوستانه برسر مسایل حیاتی کشوربلاکشیدۀ ما افغانستان که مردم آن قرنها علاوه بررنج فقر، مرض ،بیخانگی ، نفاق وتاریک اندیشی ومصیبتهای جنگهای تحمیلی بیگانگان که مردم ماهیزم سوخت آن بوده وتا امروز ادامه یافته است می سوزند،دولت مداران افغان فهمیده یا نافهمیده دردسترس حامیان شان اوضاعی را برمردم افغانستان دارندباردیگرو دیگربسود خود تحمیل میکنند ـ تادرپناه آن هویت متجاوزخودراپایدار نگه دارند، برای قاطبۀ مردم افغانستان دیگرقابل تحمل نیست. 

دوستان محترم ! 

 صحنه سازیهای اخیربمثابۀ بازیهای چندرویۀ درفلمهای هالیودی می ماندکه سازندگان آن پیهم صحنه هارا دنباله میدهندونه درصدد بهبود اوضاع اندونه میخواهندآنرا یکطرفه کنند،جنگ وتروریزم ازکجا می آید؟ وآنان درپی تروریستان ومنابع آن درمزارع زرع خشخاش وبی ثبات نگهداشتن اوضاع بداخل افغانستان اندوهم منابع تروریزم را درخارج ازکشورسخاوتمندانه وبطور متواترموردستایش وانعام قرار داده اند.

 بازی باسرنوشت این مردم آزاده اینک به نقطۀ پایان آن رسیده است و احساس مسئولیت دربرابرآن نمی تواند ازدید هیچ هموطن ماپوشیده بماندیا آنرا نادیده گرفت. آنانیکه چنین اوضاع را نمی بینند یا نمی خواهند آنرا بفهمندودربازیهای سیاسی وسازمانی بدورخود می گردندوهرجا سینه به پیش میکشند، اما یک قدم برای ادای مسئولیت دربرابرمام وطن ویران وخونین آماده نیستندبردارند.                           چرا ما همواره آماده نیستیم حرف هموطن خودرا بشنویم وبا همدیگرحداقل وارد گفت وشنید شویم وازنفاق وخود ستائی که سالها با عقل اجنبی برما حاکم است وما تا هنوز نتوانسته ایم ازخرشیطانی آن فرود آئیم ودرسرزمین خودبین خود جرگه شویم وبمصالح کشوروبسود مردم خودوآیندۀ فرزندان مان بیاندیشیم وجنگ وبحران را پایان دهیم.  اجرای این خواست درتوان مردم وروشنفکران کشورکه نخبه گان جامعه اندبدسترس است.این ما هستیم که می توانیم درکشورخود دربین مردم خودبسرنوشت خود ومردم خود تصمیم بگیریم. نه اینکه ازناتو ونیروهای ائتلاف بخواهیم تا روشنائی صلح وثبات را بخانۀ ما بیآورد که عملاعلاوه برتوانائیها ونیروهای نظامی دوقدرت جهانی،اینک نیروهای جهانی ائتلاف بین المللی زیراداره امریکا نتوانستند یا نخواستندبجنگها وبحران وبی ثباتی پایان دهندـ اینک اوضاع جدیدی درقبال مردم ما وکشوررا با سیاه ترین نیروها ودولتها بمعامله نشسته اند ومردم را تنها درمصیبت وفاجعۀ آن باردیگر می سوزانند. 

 دوستان گرامی !  

نادیده نباید کرفت که صحبتهای امروزما گوشۀ کوچکی از مساعی است که نه تنها بمنظورادامۀ گفتمانهای صریح وروشن که از مدتها در مقطع های مختلف سیاسی بین احزاب ، سازمانها، حلقات، مطبوعات ورسانه های کشوری ووطنی ما چه درداخل کشور وچه دربیرون ازآن ادامه یافته ونتائیج مشخصی ابتدائی را درهمه زمینه های تشریک مساعی مشترک سیاسی وسازمانی دراشکال متعدد آن ببارنشسته است، اینک فرصت آن فراهم میگردد ـ تا این تشریک مساعی ومبارزه راباهم هرچه بیشترمتحدوهم آهنگ ساخته ودرنتیجه بیک سازمان سراسری افغانستان شمول، عاری ازامتیازطلبیهای سکتی، قومی ،زبانی ، منطقه ئی، دینی ومذهبی که روح وروان جامعه ازآن متنفروافغانهارا درخدمت قدرت طلبیها ونزاعهای داخلی وکشتن افغان بدست افغان باردیگررا بخدمت میگیرد، برپا داریم.

صلح درسایۀ هیچ نیروی نظامی غیرنمیتواندازمتجاوزان وغارتگران بعاریت گرفته شود، صلح تنها مربوط به توانائی های انتظام یافته نیروهای داخلی سالم وسهمگیری فعال سازمانهای سیاسی ، اجتماعی ومردم است، صلح نه تنها امرتصادفی وعاریتی نیست، بلکه تغیردرتناسب نیروهای است که درجامعه بطور فعال برای حذف بحران وجنگ عمل میکند وبه مبارزه پایدارودوام دارومتحد نیروهای متشکل ازمردم بطور مستقیم وابسته است.

 باید با صراحت بیان کرد ؛ آنانیکه درپناه دیگران ازجنگ افروزی وبحران وازچپاول وتاراج ثروتهای عامه ومردم ،قتل وکشاروویرانی بقدرت وثروت رسیده اند، نباید انتظارصلح وآسایش داشت، برعکس جنگ،بحران،فسادوموجودیت نیروهای بین المللی بسودشان وبقای شان است ومیخواهندچنین وضعی ادامه داشته باشد.

 حضارمحترم !  

احزاب ، اشخاص شرکت کننده درکمیسیون وحدت، متکی براصل مبانی وحدت توافق کرده اند ومتعهد اندتا مساعی خودرا تسریع کنند برای طرح سیاستهای عملی وجامع  با اشتراک وسهم گیری وسیع از نیروها، سازمانها تا بتواند جنبشی صلحخواهانه را درحمایت از ارزشهای مطرح نظام مورد حمایت قراردهد ـ این مسئله بهیچوجه بمعنی وتوجهی در حمایت از دولت فاسدو نیروهای مفسده جوی آن نیست ، بلکه برعکس مستقل ازآن درحمایت از ارزشها، عملکرد ها وکارکردهایست که صلح وثبات وارزشهارا پایدارمیسازد وراه را برای دولت مستقل وعاری ازفساد ونیروهای مفسده جو آماده خواهد ساخت. برای تفهیم ،مشترک ساختن وبگفتمان نشستن چنین برنامه هاوگفتگوها ازهرجهت نیازاست تا بانشستها ،کنفرانسها وگفتمانهای بیشتروصمیمی تر برای رفع موانع ازسرراه وحدتها ومساعی مشترک درعمل گام برداشته شودوبرزمینه های آمادۀ کلی ترین خطوط مصلحتی که هیچ نوع ابهام را نه پذیرد تمرکز گردد. مطلوب وکارسازخواهدبود.

چنین زمینه ها وروشهای وحدت طلبانه متکی برنیروهای ملی ـ دموکرات ومترقی وحمایت ازمطالبات مردم، شرکت فعال توده های مردم را آماده میسازدوبرتضاد های داخلی جامعه تاثیر مثبت داشته وراه های سریع بیرون رفت از بحران راکه درخلای خروج نیروهای بین الملی احتمال بروز آن است، پیش گیری خواهد کرد. 

 مبانی فکری کنفرانس هالند: به اجمال باید گفت که ؛ کمیسیون وحدت بحیث گرداننده کنفرانس وحدت ، وحدت سیاسی وسازمانی نیروهای همسوونقش متحد وفعال نیروهای ملی ـ دموکرات ومترقی را درقبال اوضاع جاری وآیندۀ نزدیک که افغانستان دربرابرآن قرارمیگیرد سازنده میداند وبمنظورتامین وحدت عمل سیاسی نیروها وتوانائیهای سیاسی همسو مبانی فکری وحدت را بطور مقدماتی به اختصاربطور ذیل مورد تبادل نظرقرامیدهد: 

  ـــــ مبانی فکری وعقیدتی شرکت کنندگان کنفرانس وحدت ازخط آرمانی مبارزات گذشتۀ آزادیخواهان ومبارزات آنان برای ترقی وآسایش مردم کشورما افغانستان باستانی آب خورده، برمیراث گرانبهای آن متمرکز است.

 ـــــ ارزشهای فکری ، آرمانی ومبارزاتی نیم قرن اخیرکه به نیروهای ملی ـ دموکرات ومترقی ارتباط میگیردوجان فشانی وایثارعده بیشماری ازجوانان منورکشورما درراه رفع آرمانی رنجهای بیکران خلقهای افغانستان جانهای شیرین خودرا آگاهانه قربان کردند، احترام به آن وبهره گیری از تجارب آن سرخط مبارزاتی وحدت طلبانۀ مارا تشکیل میدهد ـ این هیچگاه بدان معنی نیست که مساعی ومبارزۀ درراه وحدت تنها متکی به افرادوسازمانهای مربوط بگذشتۀ مشترک وهمسورا معنی میدهد، بلکه فراتر ازآن مربوط است بهمه افرادو سازمانها وامکانات جمعی ، فردی، سیاسی واجتماعی درداخل وخارج کشوردرامروز وفردای کشورما. 

 ـــــ حمایت ازارزشهای نظام حاضرمثل متعهدبودن بدولت قانون، آزادیهای دموکراتیک ( بیان ، احزاب ، زنان وغیره) وانتخابی بودن ارگانهای دولتی، اجرائیه ، مقننه و قضائیه وحمایت از مناسبات بین المللی برابرومتساوی الحقوق با دول وسازمانهای بین المللی، رعایت مقررات بین المللی، عدم مداخله، رفع جنگ ،رعایت حقوق بشروحقوق بین الدول ومبارزه با تبعیض وبرتری جوئی ، تشنج وزورگوئی.

ـــــ باید اضافه کرد که با بیرون شدن بهنگام نیروهای نظامی بین المللی که خلاف ارادۀ مردم افغانستان برمردم تحمیل شده، عامل تجاوز واشغال رفع میگردد، رعایت قوانین وحمایت ازارزشهای نظام،نیاز بمبارزۀ مشترک همه نیروها، احزاب ، اشخاص وبسیج مردم بمنظورپیشگیری از بحران، رفع فسادازدولت، تامین ثبات ومبارزه برای صلح بمساعی مشترک نیازدارد.

 ـــــ پیش زمینه های انتخابات آزاد،دموکراتیک وقانونی عبارت اندازتامین امنیت ،ثبات وتقویت ارگانهای نظارت کننده ، تا اجرای بهنگام قانون را نظارت وانتخابات سالم راضمانت کنند.

ـــــ شرکت کنندگان کنفرانس تقویت قابلیت دفاعی وامنیتی کشور را ازاهم وجایب ملی ـ وطنی همۀ اتباع کشوربطور یکسان دانسته ،ازاهم وظایف دولت میدانندوهرنوع مداخله درآن بسودگروه بندیهای قومی، دینی ، محلی ،زبانی ، سیاسی، حزبی ، سازمانی وفردی ازآن عمل ضد منافع ومصالح افغانستان دانسته می شود.

 ـــــ شرکت کنندگان کنفرانس بطور مقدماتی معتقد به این باوراند که تحکم برعقاید، نظریات وآرائی که با پیآمدخشونت همراه باشد، بضرر مصالح کشور واجرای قانون دانسته برضد آن مبارزه میگردد.         ـــــ طرفداران مبارزۀ واحد، مبارزه با فساد، فحشا ، زورگوئی، قدرت طلبی خارج وماورای قانون، سازگاری نداشته، مبارزه با آنرا ازوظایف دولت وخود دانسته با آن مقابله قانونی میگردد.

 ـــــ  همانطوریکه برابری دربرابرقانون را ازوظایف همه اتباع بطور مساوی وبرابرتلقی داریم، منافع ملی، اقتصادی، فرهنگی، اهداف رشدوتوسعه اقتصادی وتقویت سطح رفائی مردم از وظایف دولت دانسته مبارزه برای بلندبردن سطح زندگی مادی، معنوی( تعلیم وتربیت)صحت وبلندبردن آگاهیهای سیاسی ، فرهنگی ,علمی که باعث رشد منابع ثروت وفرهنگ افراد وجامعه میگرددازوظایف قانونی دور ونزدیک (برنامه عمل اقتصادی، سیاسی ، فرهنگی)دولت دانسته می شود واهداف مبارزه سیاسی ـ اقتصادی، فرهنگی مارا برای خوشبختی مردم تشکیل میدهد وبدان متعهد ایم .                                       ـــــ به قانون شکنی، زورگوئی، نظامیگری وتخلف وتجاوزعلیه زندگی قانونی افراد، احزاب ، فرقه های مذهبی ، قومی، طایفوی وجنسیتی وجوانان وزنان سرتسلیم فرود نیآورده با آن مبارزه خواهیم کرد. 

 باید ملتفت بود که اتحادنیروهای بین المللی وناتودرراس امریکا که درانتظام دولت وتامین حاکمیت نیروهای مفسده جوی داخل دولت ( اپوزیسیون ) که تحت پوشش آزادی ودموکراسی واجرای ارزشهای جامعه معاصر سرمایه داری وبازارآزاد حمایت میگرددـ هنوز نتوانسته اند به تعهدات شان عمل نمایند، اینک درآستانۀ خروج اند. باخروج نیروهای ائتلاف بین المللی وناتوبه رهبری امریکا، زمینه های تحکیم دولت مستقل، باثبات وپایه گذاری صلح وقطع مداخلات خارجی، احترام به مناسبات بین المللی متساوی وحسن همجواری واحترام بمنافع متقابل کشورها وهمسایه هاقسما فراهم میگردد.                   هم ناگفته نباید گذاشت که خلای راکه درنبود نیروهاوتوانائیهای بین المللی،ضعف دولت ونیروهای داخلی فاسد آن بوجود می آیدـ ازهرحیث بحران زا است ، بخصوص هنگامیکه انتظام دولت بدست نیروهای چپاولگروبنیاد گرای مذهبی ( بنام اپوزیسیون دولت) که مسئولیت نمی پذیرندوبا ارزشهای مطرح نظام بطوربنیادی درتناقض قراردارند، احتمال انحلال دولت وانهدام ارزشهای مطرح بخطر جدی مواجه خواهد بود.

هموطنان گرامی!  

درک چنین اوضاعی برای نیروهای ملی ـ دموکراتیک وترقیخواه دشوار نیست، امانقش این نیروها درتغیر تناسب نیروها بسود ثبات اوضاع وجلوگیری ازبحران فوق العاده شکننده ، پراگنده ودرانقطاب است. بهمین دلیل کنفرانس مطرح با هدف وحدت نیروها وتوانائیهائیکه برزمینه های وحدت احزاب ، توانائیهای سازمان یافته جمعی وفردی ازمدتیست درکمیسیون وحدت باهم همکاری دارند متمرکزاست ـ اماکافی نیست ، نه تنها کافی نیست، بلکه ازهرحیث شکننده است وبهمین دلیل راه ورودبه عرصه سیاستها درسطح کشور وجهان را هنوزبررخ خود باز نساخته است واین جنبش هنوزمنزوی وپراگنده است.

  یگانه راه وطریق ورود بسیاستها درسطح کشورومردم افغانستان کارمشترک بغرض آگاهی وبسیج مردم،طرح وبه پیش کشیدن خواستها وحمایت ازمطالبات مشخص درتمام سطوح مردم است، که این مسئله نیازبهمکاری ووحدت رادرصدرمسائل مربوط بحیات روزمره سیاسی ـ اقتصادی ،اجتماعی وفرهنگی مردم قرارداده ونیازبه تشکل حزب سیاسی سراسری افغانستان شمول رادرسرخط مسائل سیاسی ـ سازمانی قرار داده است که چنین وحدت وتشکلی برای اعتماد وهمکاری مردم زمینه فراهم میسازدوجنبش نیرومندی با حمایت از مردم را براه می اندازد.وحدت نیروهای آگاه دررابطه وحمایت از مطالبات مردم به تعمیم آگاهیهاوحمایت ازمطالبات وخواستها پایدارو نیرومند میگردد. وحدت احزاب ،توانائیها وافراد چنین امکاناتی را بدسترس میگذارد واز نگاه مردم وجامعه جهانی نیز قابل توجه است وساحه عملکرد وسیع دارد. 

 نباید فراموش کردکه عدۀ ازرهبران احزاب تلاش دارند تا پروسۀ وحدت را درمسیرسنتی گذشته بهرقیمتی شده بسود خودوحزب وجریان تحت اداره خود ودرمسیر مفاهیم مورد پذیرش خود (مرامنامه وساختار تشکیلاتی وحزبی ) لجوجانه بهرقیمتی شده بکشانند واصالت بی بدیل خودرا با سماجت وتحکم درحذف دیگران یا نیروهای نامساعد به ذائقۀ شان کناربگذارند.تلاش برای چنین امری نه تنها درتجربۀ تاریخی کشور، دررویداد های چهاردهۀ اخیر کشورما، خونباربوده وجان هزاران فرزند آگاه کشور را گرفته است وهنوز کشور ومردم ما از گنداب متعفن آن بیرون نشده اند، ازتکرار آن جدا باید جلوگیری   دوستان محترم!  بقولی درحذف کردن،فصل کردن،گل آلود کردن آب وماهی گرفتن ، اهداف انسانی جامعه برآورده نمی شود، برعکس یگانه راه کنارآمدنها، همکاری، مفاهمه وتشریک مساعی سیاسی بین نیروها ، آدمها وتوانائیها بطور مساوی واحترام ورعایت یکدیگر قابل حصول است وبس. 

 تشکر ازتوجه تان . 

  سرور منگل 

  2013 .03 .15

 


بالا
 
بازگشت