اوضاع امنیتی ولایت های میدان وردک و لوگر نگران کننده است

نوشته : مولوی زاده « نجرابی »

ولایت های میدان وردگ ولوگر که در هفتاد و صد کیلو متری شهر کابل پایتخت کشـــور قراردارد، از یازده سـال بدین سو است که خیلی نگران کننده ، ناامن و مرکز تجمع بیش از یکصد باند گروپ دهشت افگن ، تروریست ، راهزن و قاتلان بالفطره می باشد .

این دو ولایت که در مسیر راه بزرگ کابل – قندهار و کابل – پکتیا قراردارند از لحاظ اهداف جنگی، ویرانگری ، دهشت افگنی و به محاصره کشانیدن پایتخت کشور، یعنی کابل خیلی پرارزش می باشد، زیرا این باند های یکصد گروپی مستقیماً از پاکستان و از سوی دستگاه جهنمی آی . اس . آی  تمویل ، تسلیح ، تجهیز و جهت پیشبرد اهداف خیلی پلید نظامیان اشغالگر پاکستان ، ملاهای کین توز و منافق آن کشور  و سیاسیت مداران بد اندیش ، بدنیت و آزمند پاکستان ، بکشور ما فرستاده میشوند که ولایات عزنی، میدان وردگ و لوگر زیر تسلط وحشت آورشان می باشد و ما دیدیم که طی یازده سال گذشته این باند های مزدورو اهرمین و دشمن صفت به صد ها وسایط نقلیه ی ملکی و نظامی را آتش زدند، اموال آنرا غارت کردند و هزاران  انسان ،  اعم از زنان، مردان و کودکان را قتل عام کردند که مردمان مسلمان و باغیرت ولایات عزنی ، میدان وردگ و لوگر طی یازده سال گذشته روی آرامی ، آبادی را ندیده و بیشترین مکتب ها و مراکز علمی، طبی و نهاد های مدنی شان بسته  بوده است و این در حالیست که از ین دو ولایت لوگر، میدان وردگ ده ، دوازده وزیر و زیرمشاور 15 و 20 معین ، و 25 و 30 تا چهل رئیس ، چندین وکیل در پارلمان و دها والی و فرمانده در کابینه ، حکومت و بصورت کل در دولت وجود دارد، کرسی های کلیدی و پر در آمد، چوکی های سیاسی و فرهنگی و معنوی را بزور و نیرنگ در انحصار جا برانه ی خود دارند که حتا رئیس جمهور و معاونین شان برای این همه « انحصار گران زور گو و سـرکش و مطــلق العنان گفتــه نمیتواننــد کـه بالای چشـم تان « ابرو » است یا چرا چنین و چنان می کنید که نمونه های بارز یاغی گری های این انحصار گران در وزارت های دفاع (حاکمیت رحیم وردگ)، وزارت معارف و چند جای دیگر دیده شده است که چگونه تمام چوکی های کلیدی ، پردر آمد در انحصار شونیست ها و مرتجعین ضد ملی ، ضد فرهنگی و حتا ضد اسلامی ، وردگیزم، افغان ملتی ها و گلبدینی های دهشت افگن و خرابکار قرار دارد و چگونه حقوق حقه ، دموکراتیک  و انسانی هزارات کار مند دولتی را پامال می کنند ویکه تازانه و لجام گسیخته حرکت می کنند ،  بخاطریکه این ها از حمایت بیدریغ انگریز ها و چوچه های انگریز یعنی پاکستانی های خاین و دشمنان غدار کشور و مردم ما برخورداراند که حتا رئیس جمهور و معاونین آن هم صدای خود را  کشیده نمیتوانند و « سکوت مرگبار و جبونانه » را در پیش گرفته اند و همین که میگفتند :

« از پیاده دفتر تا مدیر تحریرات شده وردگ جاسوس شده وردگ یا که د وردگ وی مقررشی که نه اصولاً ورسره معامله شی !!؟ جامۀ حقیقت را پوشیده است و پی آمد های وحشت آور این سیاست پلید و خاینانه انگریز ها و پاکستانی ها در وجود یکصد ويك (101) باند تبهکار  که مسلماً از پشتی بانی مالی و جانی همین کرسی نشینان و انحصار گران دولتی است که حتا صد ها انجوها را در اختیار خود دارند، دریوناما دفتر ساز مان ملل متحد مقیم کابل مانند« موش های خرابکار » نفوذ کرده اند که از آنجا به کرسی های پر درآمد « پاس »  داده میشوند و رنگ « متخصص و کار فهمی » را برای شان میدهند و سازمان ملل متحد ضمن تحقیقات و گزارش های خود افشأ کرد که ملیون ها دالردر وزارت معارف رشوه داده شده است و اينكه چند مليارد دالربنام اعمار مکتب ها ، چاپ و تهیۀ ملیون ها جلد کتاب، آنهم در کشور های خارجی، بویژه پاکستان با کاغذ اخباری بی دوام و چاپ ناقص تا هنوز، نه ادارۀ ملل متحد، نه څارنوالی و نه هم ادارۀ مبارزه با فساد و ارتشأ  و نه هم کمیته عالی دولتی تفتیش و کنترول شورای وزیران به بررسی آن آغاز کرده اند و همانگونه که تجاوزات صریح ، آشکار و ضد بشری  وردگی های « حاکم » و ستمگر را در لباس

دکتور، متخصص و جنرال در بیمارستان (400)   بستر پرسان نکرده و نمی کنند که چگونه دکتوران،  متخصص ها، افسران و حتا نرس ها و خدمه های این شفاخانه  همگی وردگی، افغان ملتی  و گلبدینی اند و حقوق و امتیاز انسانی، مسلکی و ملی (99) فیصد کارمندان و افسران دیگر را تا سرحد توطیه چینی، بدنام سازی و توظیف زنان « روسپی » بخاطر بد نام ساختن و بر طرف کردن افسران با وجدان، باناموس و مسلکی راه اندازی می کنند که نه از خدا ترسی دارند و نه به قانونی  پا بند هستند و همگی را در اسارت خود گرفته تا جای که سربازان و افسران زخمی و بیمار غیروردگی ها و غیر پشتون  را حتا تداوی نمی کنند ، بستـر لازم و منـاسب نمیـدهنـد و با آنان بر خورد ضد بشری می کنند!

 بدینگونه در وزارت معارف « مربع » شیطانی و خیلی خطر ناک ضد ملی افغان ملتی ها، گلبدینی ها و ارتجاع سیاه و استخبارات پاکستان، شورا هاي كويته ، پشاورو ميرام شاه، تمام معینیت ها، ریاست ها، مدیریت های عمومی، سرمعلمین  و حتا نگران های مکتب ها و انستیتوت ها و تربیه ی معلم  را در انحصار خود گرفته که ریاست معارف شهر نمونه ی بارز از این کار های ضد اسلامی ، ضد ملی و ضد انسانی شان است که چگونه  در امتحان های آموزگاران ، تقرر، تبدل، تعيین بست ها و حتا اجرای ترفیع ها رفتار خاینانه دارندکه هرگز تاریخ معارف کشـور مـا به « استثنای » وزارت قیوم وردگ در معارف و معادن و صنایع کشور در گذشته های دور دیده نشده است و تمام این باند ها و کار های درون دولتی و بیرون دولتی از سوی داود زی و کریم خرم وردک و آی . اس . آی و انگریز ها حمایت میگردد، و رنه هرگاه شما آمار از دهکده ها و روستا های میدان وردگ و لوگر بگیرید نام (98) فیصد آن تاجکی و اوزبكي  بوده که فارسی زبان ها بشمول هزاره های با فرهنگ و عرب ها درین دولایت اکثریت شهروندان را تشکیل میدهند، اما طي یازده سال حاکمیت ارتجاعی و آمیخته با شونیزم و فاشیزم وردگی یک هزاره ، یک عرب ویک تاجک بحیث والی فرمانده پولیس و قاضی مقرر نشده است وهمگی ازین قبیله گرایان بدسرشت و بدانديش خوشونت آفرین ، دهشت افگن، تروریست ، مفسد ورشوه خوار ها بوده اند و مردم افغانستان بصورت کل و بویژه (99) فیصد آن از ایالات متحدۀ امریکا  و اروپا می پرسند که:

1-  شما چرا مخالف اعلامیه ها و منشور های سازمان ملل متحد بالای ارتجاع و فاشیزم تبهکار پشتون بویژه وردگي ها اتکأ کارده اید؟

2- شما با کدام حقا ارتجاع سیاه پاکستان و نظامیان قاتل پاکستانی را در کشور ما حاکم ساخته و قيمومیت افغانستان را برای شان داده اید؟

3- مگر همین مرتجهین، فاشیست ها و تبهکاران حرفوی پشتون و پنجابی های پاکستان نیستند که افسران، سربازان، انجینران و دکتوران شما و از ما را بیرحمانه می کشند،  شما چرا آنرا نادیده میگبرید و با حیات مردم خویش  و مليون ها مردم افغانستان  بازی می کنید، نزد وجدان و ملت های تان چه پاسخ میدهید ؟

4- شما چرا چوکی ریاست جمهوری ، دادگاه عالی وزارت خانه های معارف دفاع ، داخله ریاست دفتر ریاست جمهوری ، وزارت های مالیه، تجارت و بانک ها را برای قبیله گرایان فساد پیشه، بدوی صفت و بی فرهنگ تسلیم میدارید و چرا در برابر (99) فیصد مردم مسلمان، صلح دوست و آباد گر افغانستان جفا و ستم می کنید و این را کدام دین، آیین، مسلک و فرهنگ بشما اجازه میدهد، مگر به عذاب « و جدان » گرفتار نیستید و آنرا نقض صریح حقوق بشر و پامال کردن اعلامیه ها، منشورها و میثاق های جهانی نمیدانید؟ و در همين روزها تصميم گرفته ايد كه رياست دادگاه عالي وزارت عدليه و لوي څارنوالي را براي طالبان جنايت كار و قاتل و جنرال هاي آي . اس . اي تسليم بداريد و اين كدام نيرنگ و سياست در برابر ملت مظلوم افغانستا ميباشد ؟

5- در همین تازگی ها نخست وزیر انگلیس نسبت قتل یک هزار شهروند هندی درزمان حاکمیت « استعماری » خویش، از ملت بزرگ هند معذرت خواست، اما شما چرا کشتار ملیون ها شهروند متمدن افغانستان را بدست همین قبیله گرایان بدوی و وحشی از سال 1352 تا به امروز ، از (99) فیصد مردم افغانستان معذرت نمی خواهید و چرا انگریز ها زخم نا سور خط دیورند را که خود ایجاد کرده بودند بالای دولت قبیله سالار و شونیست کرزی امضا و تایید نیم کنید و چرا به این زخم « ناسور»  و خون چکان صد ساله پایان نمیدهید؟

6- بیشتر از دوصد سال است که سرزمین مقدس خراسان اسلامی و آریانای کبیر، زیر « سپل » های قبیله سالاران و عیشره گرایان اجنبی و آمده گی یهودی نژاد  پا مال میگردد، امارات ها، سلطنت ها و ریاست های جمهوری را به تصرف، اشغال و انحصار آنان قرار داده اید و حالاهم در صدد هستید تا ملا عمر کور، این دجال قندهاری و ملای جاهل یا خلیلزاد ، تابع امریکا كه زنش يهودي است ، جلالی ، حنیف اتمر ، فاروق وردگ، داوود زی یا قیوم کرزی كه زنش امريكايي ميباشد بکرسی ریاست جمهوری بنام« انتخابات » ملی جعلکارانه، مانند گذشته ها نصب و میخ کوب مي نمایید، مگروجدان شما و ملت های تان شما را زیر فشار نمیگیرد و چرا هزاران افسر، سرباز ، انجینران و دکتوران خویش را و از (99) فیصد مردم افغانستان را فدای « گل روی » یا چهرۀ خشن وزشت و قاتلانه قبیله گرایان بدوی و فاقد فرهنگ مدنی و انسانی ساختید ویا می سازید و حلا تا جای که شما را از ولایت های میدان وردگ و لوگر می کشند و نمیگذارند که امنیت را بخاطر استخراج مس عینک و شاهراه کابل- قندهار تأمین کنید، مگر این رقص شما به « دهل دوسره و از پوست خام » قبیله گرایان نیست و چرا این قدر خود را بی ارزش ، بی صلاحیت و بی اعتبار نزد ملیون ها شهروند متمدن افغانستان می سازید، مگر کدام سر افگندگی و شرمندگی بشری و تاریخی دارید؟ و یا در برابر ارتجاع و حشی وفاشیزم نوین، در افغانستان و منطقه ی ما به شکست  روبرو شده اید؟

7- مگر شما نمیدانید که (90) فیصد خاک افغانستان که در آنجا تاجیک ها، هزاره ها ، ازبک ها، پشه ی ها، ایماق ها و عرب ها و تا تارها و قزاق ها زندگی داردند نه تنها امنیت ، آرامش ، آباد گری و فرهنگ و تمدن پروری حکم فرما است و تنها خال خال درین مناطق بزرگ که برخی از قبیله گرایان بی خرد ، فاشیست ، جاهل و عقب مانده که زیر تأثیر « افسون » خرافی و جاهلانه ی « پشتون ولی » و انحصار گری قراردارند واز منجلاب و کثافت دانی

 « پاکستانی ها » تغذیه و سیرآب میگردند، به اخلال امنیت، و یرانگری و آدم کشی بی حد وحصر مبادرت می ورزند.

8- تا چه وقت و زمان شما عربی ها و امریکایی ها به نظامیان خون ریز، ارتجاع سیاه و سیاست مداران تبهکار افغان « دشمن » و انسان دشمن و فاشیزم بیداد گر افغانستان اتکأ ، اعتماد، سرنوشت (99) فیصد شهروندان مدنی کشور ما را بدستان خون آلود آنان میگذارید و چرا در قرن 21 بر مردم این سر زمین ستم و استبداد، حق تلفی و مظالم را تحمیل می کنید، در حالیکه در کشور های افریقایی رژیم های بیداد گرنژاد پرست و اپارتاید در هم شکست و سياهان زنجیر شکن تقدیر خویش را بدست خود گرفتند و شما زنجیر های فولادین و آتشین و برده ساز آنان را به دست ها، پاها و گردن هاي مان می بندید و یازده سال است که تمام امتیازات مادی و معنوی و کرسی های کلید ی و خیلی مهم دولت افغانستان را به آنها می سپارید و ملیارد ها دالر کمک های جهانی و کیسه این جنایتکاران ، دغل بازان و فربیبکاران میرزید و آنگاه « افغانستان » را فاسد ترین کشورهای  جهان اعلان می کنید نه دولت قبیله گرایان شونیست ، غارتگر، انحصار گر و مرتجع را، مگرجفا و جنایت در برابر(99) فیصد مردم افغانستان نیست که آواره ، سرگردان در بدر، خاکبسر، گرسنه ، فقیر و بخون خفته اند، مگر بشردوستی و انسانیت ، شرافت، نجابت شما همین است که بر « پنلنگان تيز دندان و گرگان دد صفت » ترحم کنید و بر گوسفنداند بی ضرر وبی دفاع ستمگاری را روا دارید؟

8- بیاد دارم که چند سال پیش یکی از نخست وزیران نژاد پرست افریقای جنوبی اعتراف کرد که : ما سه صد سال بر اکثریت عظیم سیاه پوستان ستم کردیم و یکی از نخست وزیران اسرائیل هم اعتراف کرد که ما بر اکثریت ملت مسلمان عرب فلسطین سیتم کردیم و هم چنان هلمت کول نخست وزیر وقت آلمان فدرال اعتراف و انزجار نفرت کرد و گفت که : « فاشیزم لکه ی ننگ است در دامان ملت آلمان !» اما پروفیسور ها، دکتوران، سیاست مدار ها ، ملاها و مولی ها و شیخ الحدیث های پشتون قبیله سالار وفاشیست تبهکار حاضر نیستند که اعتراف کنند و بگویند که:

« واقعاً نیاکان و پدران ما، از زمان میرویس خان تا به حامد خان کرزی طی دونیم صد سال بالای اکثریت عظیم و (99) فیصد مردم افغانستان ظلم و ستم کردیم و مردم را ; قين و فانه، تيل داغ و غرغره کردیم،  و واسکت بریدیم کله منارها ساختیم ، چشم و دندان کشیدیم ، ناخن ها را کشیدیم ، گوش و بینی بریدیم ، زنده بگور کردیم و تمام عمر ما در جنایت، آدم کشی و ویرانگری و غارت افغانستان و هندوستان سپری شد، که هنوز هم مانند  درندگان قرن 21 یا آدم خواران قرن 21 – این کشور یعنی افغانستان را به « واد ی گرگان » مبدل ساخته ایم !! ؟

و مانند دوزخ از بلعیدن انسان ها سیرنمیشویم و صاحب اشتهای خون ریـزی و خـون خـواری هستیـم و میگويـیم :«فهل من مزید»  بناً از شما غربی ها و امریکایی ها تقاضا میکنیم که آبروو عزت مردمان سر بلند، آزاد منش، متمدن ، با فرهنگ ، صلح جو وآباد گر آریانای کبیر ، خراسان اسلامی و افغانستان نوین را به پای « خوکان قبیله و دد صفت نریزید و بگذارید که مردم افغانستان حاکم بر سرنوشت خود گردند ولوکه خواسته باشند شخصیت ملی هندو یا پشه ی و یا شخصيت دیگری را که مستحق ریاست کرسی ریاست جمهوری و دیگر کرسی های دولتی بدانند برکزینند و باورداشته باشید که درین صورت یک « سنتی » از کمک های بشری مادی و معنوی شما ضایع نخواهد شد و افغانستان بکشور فاقد ایدیولوژی جاهلانه ی قبیله و عیشره مبدل خواهد شد و ازلوث ارتجاع سیاه و جواسیس خونریز انگریز و پاکستان و ارتجاع وحشی عرب پاک خواهد شد و شما تنها درین دور انتخابات آزمایش کنید كه ما چگونه تاریخ درخشان تمدن آریایی و خراسان خود را زنده خواهد ساختیم و چگونه کشور خود را از تصرف دهشت افگنان ، تروریست ها، قاتلان حرفوی، قاچاقبران مواد مخدر پاک خواهیم ساخت و ما این ظرفیت و توان را داریم به توفیق خداوند عدال!

 

 


بالا
 
بازگشت