خوشه چين

 

 

شصت وپنجمین

سال روزتــــــولد

تاریخ 28فبروری2013مصادف است با شصت وپنجمین سالگرد،تولد انجنیرعزیزجرأت گردانندۀ سایت آریایی.                                    انجنیرعزیزجرأت.فرزند ادب آموخته ازمادر،عیاری وجوان مردی آموخته ازپدر،دانش وعلم فراگرفته ازمکتب ومحیط اکادمیک،انسان بامعیارفرهنگ بلند بالا،مبارزنستوه وخستگی نا پذیر،خودکفا،علم دوست ومعارف پرور،مصلح وخیرخواه.جادارد که شصت وپنجمین بهارزنده گی را ازصمیم قلب تبریک بگویم ودوام عمروصحت مندی کامل ازبارگاه ایزد متعال برایش طلب نمایم.

 جناب محترم عزیزجرأت،شخصیت والا وانسان زحمت کش وپرانرژی وارزش شناس و قدرشناس شصت وپنج سال قبل از امروز،به تاریخ دهم حوت سال 1326 خورشیدی برابربا 28جنوری 1948 میلادی روزی بود فراموش ناشدنی وروزپرازمیمنت،برای پدرومادری ازدیاراستالف زیبا، که باهزارآرزووامید، درفردای،ازایام جوانی شان فرزندی ((عصای))دوران پیری شان گردد.چشم به راه مهمانی دوخته بودند که خداوند بی نیازاین وظیفۀ سترگ را به عهدۀ کسی گذاشت که ازجنس وشریک خون هردوپدرومادربود.این مسافربعد ازطی طریق زمان طولانی به موعدمعین،روشنائی به چشم مادرزد وازلطف ومحبت الهی بی نصیب نماند،عیارزادۀ چشم به جهان گشود.درروزسوم،ملای مسجد به گوشش آزان محمدی قرأت کرد،پدرومادر اسم فرزند شان را عزیزا لله نام کردند با شنیدن آزان وتذکراسم خود عزیزا لله فهمید که مسلمان زاده است، مسلمان نباید دروغ بگوید،مسلمان نباید دزدی کند،مسلمان نباید،اختلاس وغارت کند، نباید درمعاملات خیروفلاح مردم خود،اجیرومزدورکفرشودووطن بفروشد،علیه هم وطن خودبخروشد.عقارب ودوستانش شب شش را برایش جشن گرفتند. بادیدن فضای شادمانی وآوازهای خوشی اودانست که فرزندزحمت کش وپرتلا ش،ببارآید،دانست که انسان صادق ووفاداربه ارزشهای اجتماعی سبب افتخار ،پدر،مادر،فامیل خانواده وحتی مملکت میشود.بناً تجلیل ازشب شش هرطفل به معنی آنست که طفلشان شخصیت جهان وطنی میگردد.بعدازان درک کرد که مادر،اورادرگهواره جنبانیده للو برایش میگوید که آرام بخواب،تنت را پرورش میدهم،تاکه وجودت سالم رشد نماید.تورا میجنبانم که روزی درمداربینش ودانش سرآمد میدان شوی،جهان رابجنبانی،وروحت رامعلمان فارغ یافته ازمکتب تر بیت انسان درخدمت انسان واستادان باوجدان،پرورش دهند.همان بود که عزیزالله دارای استعداد خارق العاده،وروح سرگردان،درقاعده وقانون طفولیت نمی گنجد،راهی دنیای بزرگان گشته،طفل پرخاش گروجنجالی،هیاهوگر درمحیط خانه،درجستجوی فضای آزادوجهان آزاد،آهسته آهسته،درکوچه بین هم دسن وسال ومحیط مکتب ومدرسه،پیشتاز وبا نمرات بلند بالا، راه را برای خود، چون آب روان خروشنده، درمکتب ابن سینای آنوقت بازمی نماید.آرزوی مادربه کرسی حقیقت مینشیند، دردبستان ابن سینا،پرورش روح مییابد،ازاستادان تربیت انسان درخدمت انسان،چون آقا گل پوپل((بائث))بسم الله ((سهاک)) تماس وآشنایی باسایرهمو طنانش،ازولایات مختلف کشور،اخلاق انقلابی می آموزد، وخصلت انسان وطنی کسب مینماید.بعدازدورۀ فراغت درجمله شاگردان ممتاز، تخنیک ثانوی برایش آغوش پرورش بازنموده ازان طریق مراحل ارتقایی سطح بلند بالای مسلک انجنیری افغانسات وآسترلیا،اورا خسته نساخت دست به سلسله نوشتن مقالات زده ومسایل علمی را به ترجمه میگیرد.سیرتحولات گرم وسردی اورا درخود نه پیچاند،به پستی تن درنداد،هنر دفاع ازسردی وگرمی را آموخته بود،ازهمه حوادث ماهرانه فرار کرد،آرامش را به خود گناه می پنداشت. بالآخره تقدیراورابه جائی کشانید که مدت زمانی ثابت بماند.

چون بلبل قرن ترانۀ اریانابسراید.

جایی که درهیاهوی اوج رشد جنشهای آزادی بخش وجنبش انقلابی سالهای به اصطلاح ده دموکراسی افغانستان،آهنگ رادیوپیک صدای ایران،گوشهارا نوازش میداد،جای که منبع الهام بود،برای رشد وتفکراخلاق انقلابی،امروزهمان مرجع چمبۀ گهواره اش به دست توانای انجنیرعزیزجرأت قرارگرفته است تحت عنوان نشریۀ سایت آریائی،اریانای کبیررا می جنباند.آریانای که درین گهواره،نهضتها ومدنیتها خوابیده است.                                                                  جناب انجنیرعزیزجرأت همین اکنون،گهوارۀ مدنیتها را می گنجاند.مدنیتهای انسانیت واخلاق حمیدۀ انسانی رامیجنباند.درین گهواره هرهفته توسط درحدود چهل یازیاده ازچهل همکاران قلمی اش روان رفتن به جهان انسانیت را می فهماند.

جناب انجنیر عزیزبا تماشای بعضی سایت های تصویری، روانش ناراحت گشته است،به این معنی که سایت های خبری،بحیث تمثیل کنندۀ وحدت ملی ومرجع توزیع وتوضح مسایل به درد بخورومسایل،ازاصول به بیراهه سیروسفرنموده درجهت افتراق عملاً به نفع جهالت وبربریت تبلیغ می نمایند. جناب انجنیرعزیزجرأت با آنکه 65 ساله شده است،خستگی را به خود ره نداده وجدان انقلابی اش به او توصیه میکند به همت روشن فکران، درآغاز،ازهمین سایت دست داشته نخست درشبانه روز یک ساعت به نشرات زندۀ تصویری،آغاز نماید وبعد طی سلسله مراحل انکشافی به تلویزیون بیست وچهارساعتۀ دانشمندان،محققان،نویسندگان باوجدان،مبارزان واقعی خدمت گاران انسان درخدمت مبدل گرداند. دراخیر یک بارشصت وپنجمین سال روز تولد جناب عزیزجرأت برایش تبریک گفته وطول عمربرایش میخواهم.

 

با احترام

AS_khoshachin@hotmail.com

 

 

 


بالا
 
بازگشت