سنجر غفاری

 

حاکمیت ملی در افغانستان

به ملت تعلق دارد

جناب کرزی به ماده شصت وپنجم قانون اساسی مراجعه نمایند.                   

در افغانستان امروزی حکومت داری نیست ، با معذرت گفته میتوانم که مداری گری است . 

 حضور نظامی امریکا وناتو در افغانستان ومنطقه به خواست مردم افغانستان صورت نگرفته است بربنیاد بازی های استخباراتی ورقابت های استراتیژیکی میان قدرت های ذی نفع درافغانستان ومنطقه علیه نفوذ وعدم دسترسی روسیه ،چین و ایران درمنطقه به منابع طبیی واهداف استراتیژیکی میباشد . افغانستان درمنطقه به دهلیز استراتیژیکی ، دارای موقعیت خاص جیوپولتیکی بوده بدین ملحوظ توجه خاص وعام این غاصبین را به خود جلب نموده است .که فیصله های شورای امنیت سازمان ملل متحد را به اصطلاح مردمی ما یک قباله روبا گرفته با همه قدرت و توان نظامی و استخباراتی شان  برای خویش عسل و به کام مردم افغانستان مربای مرچ را با حمایت و روی کار آوردن حاکمیت مداری گری در افغانستان  استحصال منافع می نمایند  .                                                                     حضورنظامی امریکا وناتو درافغانستان به مقصد نابودی اساسات  سیتم دفاعی افغانستان برای همیشه ،تشدیدجنگ ونابا وری های ملی برای یک مدت معین جهت رسیدن به اهداف مشخص امریکا وناتو در منطقه دروجودطالبان به همکاری وخواست استخبارات پاکستان و سعودی ها ، انگریزو اعمال کین توزانه اش با روس ها و مردم افغانستان ازسالیان سال بدین سو مورد مطالعه وعملی شدن قرارداشت انگریزو ناتو تا اپریل 1992 که رژیم ضد منافع شان در افغانستان سقوط داده شد ،پای بنیاد گرایان تحت حمایت شان را برای تخریش اساسات ملی و نفوذ دوامدار و استحکامات بعدی شان درافغانستان ومنطقه در وجود جنگ های تنظیمی وکشانیدن مجاهدین بسوی ملیت گرائی و قوم پرستی ،نفاق و کینه انتقام را به منظور ایجاد شگا ف عمیق میان آزادی خواهان ملی و وطندوستان واقعی که از احساسات ملی و مذهبی شان علیه رژیم ضد منافع شان( حاکمیت ح . د .خ .ا حزب وطن ) ) طی بیش از ده سال  بنام  جهاد و نجات افغانستان سوی استفاده نموده بودند جنگ های خونین و فریبنده را بدین منظور عملی و رهبری نمودند.همه دیدیم که ستم واستبداد ،موجودیت خانه جنگی ها ، پلان وتلاش استخبارات پاکستان و ایران درمیان  تنظیم ها ، مردم ما را محتاج  برآن   نمودند که همه میگفتند که حکومت  کفرنسبت به این مسلمان ها بهتربود ...... وای بر ما که بیدار نمی شویم ، آه ، و صد افسوس که خانه خود را به دست خویش ویران نمودیم و ، شهامت داده ایم و شر خریدیم .طالبان را برای ما تحفه دادند.  نه کفر ونه مسلمان ، دوست کفرو دشمن مسلمان و افغانستان ...... فرشته های نجات برای انگریزو ناتو، پاکستان و خواست های دیرینه شان . شیخ های سعودی دراین روز ها خاموش هستند . 

گفته بودند که کفن کش قدیم  بهتر است ، مگر بعد ازحضورنظامی شوروی ها و شکست رژیم طالبان  کفن کش قدیم چایش را به  قبرکن جدید عیوض نمود . کشتار ، ویرانی ، انتحاری ، وحشت و تجاوز جنسی ، فساد اداری ، غضب دارای های عامه ، مبدل شدن افغانستان به زندان کشور های بین المللی و انواع مختلف نقض حقوق بشری بالای مردم افغانستان صورت می گیرد  مگر شورای امنیت سازمان ملل متحد که قباله روبا را در اختیار امریکا وناتو که برای نجات زنان و اطفال افغان ، برای نابودی کامل باندتیزم وتروریزم بین المللی آمده است ،  چشم و گوش شان را بسته و تحت تآ ثیر گردن کلفت ها قرار دارند . تنها جرعت وصلاحیت این را به خویش دیده اند که تروریستان بین المللی که خدمت شان برای امریکا درخفا خاتمه یافته است ازلیست سیا بیرون نمایند تاعلنی  فعالیت شوند.

 گول زدن مردم افغانستان کار بسیارسا ده است ، مگر بیرون شدن از میدان گول زنی درافغانستان جرعت اخلاقی و به گفته وطنی  ما چوته ( نیکر) چرمی کار دارد . 

آفرین به امریکا که این جرعت رانموده به افغانستان  تنها نیامده است ، دوسه رسوای دیگر راهم باخود آورده است مگر اشتباه در این است که با طالبان و به مشوره پاکستان شامل بازی گردیده هم سنتراف است وهم حکم میدان ، ویسل به دهان ، توپ را پیش انداخته نزدیگ گول که می رسد، گولکیپر طالب است ودر عقب گول طالب جان رامی بیند حیران است که چه بکند، ویسل نماید ویا گول  ما شنیده بودیم  (  دخلکو زور د خدای زور  )  این که مردم افغانستان در اختیار شان تانک و توپ قرار ندارد و بم افگن و بی پیلوت ندارند . مگر این جرعت و همت رادارند که کارخانه تولید مصیبت و طالب سازی را که بنام  دفاع از دین و آزادی همه را در گرو اهداف بیگانه ها سپرده اند که میخواهند با چال و نیرنگ های مختلف ذهنیت ایجاد نمایند و بقای شان را بدین گونه در افغانستان ومنطقه  ادامه میدهند ، اشتباه است . بدانند که خودرا گول می زنند و برای همیشه درب و خوان افغانها به روی شان بسته خواهد بود. 

 بر بنیاد ماده چهارم قانون اساسی کشور،حاکمیت ملی درافغانستان به ملت تعلق دارد وتعلق می گیرد  

سنجر غفاری

 17 مارچ 2013                                      

 

 

 

 


بالا
 
بازگشت