سنجر غفاری

 

دسایس شیطانی دیگری

قتل عام هزاره ها

 

از تحکیم وحدت میان همه اقوام و قبایل در افغانستان ومنطقه کی ها در حراس هستند ؟ سناریوی طالبانیزم شدن افغانستان و منطقه رابه منظور تحکیم وحدت ملی و اتنیکی میان اقوام و قبایل دو طرف دیورند بوجود نیاورده اند  بل بخاطر ایجاد شگاف عمیق میان  اقوام و قبایل در دوطرف دیورند در گام نخست و بعدآ  سر آغاز یک جنگ و تصفیه قومی بود که از جنگ های خونین میان اقوام مختلف در قبایل آزاد شروع گردیده و بعدآ  جنگ ها و کشتار سران قبایل  در دوطرف دیورند ادامه یافت و به تشکیل طالبان پاکستانی  و افغانی  رنگ و رونق داده شد و بلا خره  هجوم طالبان به افغانستان ، تصفیه قومی و جنگ های  ملیتی ، سمتی و زبانی  ، به شهادت رسانیدن بزرگان قومی ،  جنگ های کابل ، هرات ، قندهار ،  تصفیه قومی در شمال کشور ، جنگ ها وقتل عام در مزارشریف  ، حضور طالبان روی صحنه قدرت دولتی ، قتل بی رحمانه دوکتور نجیب الله و برادرش که از قبیله احمد زائی بود ، جنگ و کشتار بزرگان اقوام مختلف  چون  وزیری ، اورکزی ، مسعود ، محمد زائی ، غلزائی ،  شینوار ،  مومند ، یوسف زائی  ، ختک ، افریدی ، سدوزائی  ، عمرزائی ها ،  بلوچ ها ، هزارهای دوطرف دیورند ، کوچی و دها قوم و قبیله که در دوطرف دیورند  باهم برادروار زیستند و هم اکنون درپیوند برادری شان با همدیگر صادق و راستکار هستند  تلاش صورت گرفته است تا این پیوند ها به نوعی باهم گسیخته و پیوند عمیق خویش را نداشته باشند تا بیگانه ها بیشتر به مقاصد شان نزدیک گردند.  حضور طالبان مصیبت بزرگی را در مناطق پشتون نشین ، میان  قبایل دوطرف دیورند بوجود آورده است . مناطق شرق ، غرب و جنوب شرق و جنوب غرب افغانستان شامل ولایات  قندهار ، هلمند ، نیمروز ، ارزگان ، پکتیکا ، مناطق پشتون نشین ولایات هرات و بادغیس ومیمنه و مزار شریف ، کندوز و کاپیسا و پروان ، لغمان و کنر هار ، نورستان و جلال آباد ، از طرف غرب بسمت کابل ، قلات ، مقر ، غزنی و مناطق مرکزی افغانستان ، وردک و سید آباد ، چک وردک و بطرف لوگر،  گردیز ، خوست و پکتیا همه مناطقی بودند که به مجرد ظهور طالبان در آتش نفاق قومی و منطقوی به  مناطق نا امن مبدل شدند وبار نخستین جنگ بدوش این مردمان گرانی نموده برای جنگ با سایر ملیت های باهم برادر در دوطرف دیورند به نفع بیگانه ها کشانیده شده و مسلح گردیدند.

نخست به تفکرو ایده نشنالیستی نفرین و لعنت گفته بعدآ خویش را عاری از این پدیده ضد ملی ، ضد منافع افغانی و انسانی دانسته گفته میتوانم که  طالبان در گام نخست در حق برادران پشتون در دوطرف  دیورند گناه وجفانمودند و می نمایند ، ترور وکشتار بی رحمانه  را از میان این بزرگان آغاز نموده واین جفاها را به  خواست ونفع بیگانه های استعماری انگریزی ، پاکستانی، و اعمال شریر حمایتی شان ادامه داد ند و میدهند  . 

ترور سران و بزرگان آزادی خواه و ترقی پسند ، شخصیت های ملی ، روحانیون مذهبی از میان اقوام دوطرف دیورند را بنیاد بزرگ جنایات ضد وحدت ملی و جلوگیری از ایجاد استحکامات ملی و اثرگذار در جهت ارتقآ ع ارزش های ملی اقوام وقبایل در دوطرف دیورند به وسیله  وابسته گان طالب به سازمانهای استخباراتی بیگانه میتوانیم برشمرد.    امروزنوبت به تصفیه و تفرقه قومی و مذهبی به برادران هزاره در دوطرف دیورند رسیده است با انکه استخبارات پاکستان چندین بار تلاش نمود تا این هسته خونین را در لفافه جنگ میان کوچی ها و هزاره ها در داخل افغا نستان رنگ و رونق بدهند ، حتآ برای نخستین بار در عاشورای حسینی جناینکاران وابسته به استخبارات پاکستان عمل انتحاری را انجام دادند و باعث شهادت بیشتری از افغانان باهم برادر شدند مگر تیر شان به هدف نخورد وروی شان سیاه تر از گذشته گردید ، مگر امروز سناریوی شان در عنق فاجعه ها دست وپا می زند میخواهند تا میان برادران هزاره ما در دوطرف دیورند نیز دوگانگی ایجاد نمایند و از میان شان گویا لشکر طالبان شیعه را نیز تشکیل بدهند و به افغانستان ، ایران ، هندوستان  و جمهوریت های آسیای میانه برای  کسب برتری های  استراتیژیکی شان بکار انداخته استحصال اهداف نمایند. 

 به همگان هویداست که درعقب هرعمل انتحاری در پاکستان و افغانستان قدرت و ابتکار عمل و حمایت معنوی و مادی استخبارات پاکستان موجود بوده واست ، این هم واضع گردید که درعقب قتل عام و نفاق قومی در کراچی  و شهر کویته پاکستان چنین اهداف دست بکار هستند و میخواهند تا مصیبت های بیرون مرزی را برای هزاره ها در کشور های ایران ، افغانستان ، چین ، هندوستان و بلا خره جمهوریت های آسیای میانه بوجود بیاورند تا  شعاع این مصیبت ها بر مناطق دیگر جهان اثرگذاری نموده جنگ های جدید فرقه  ای و مذهبی میان اهل سنت و تشیع بوجود آمده به حیات سیاسی و نظامی حمایت گران این سناریو در منطقه و جهان افزون بعمل بیاورند . 

برباد کرد وقت عزیزش در این جهان

آن رند بی خبر که به سودای خام رفت

 

     سنجر غفاری

 


بالا
 
بازگشت