سنجر غفاری

 

نیم کاسه ای در لندن

آیا دفتری در لندن برای طالبان گشوده خواهد شد ؟

 نشست لندن  دیدگاه وتشویش  روشنفکران  ، روحانیون ، زنان وبلا خره تمثیل اراده وتصمیم مردم افغانستان را باخویش همرا ه ندارد .  پاکستان و انگلیس عامیان نخستین طالبان محسوب می گردند .   این که چه تصامیم و تدابیری در سرنوشت آینده بحران  موجوده در این نشست مورد بحث و موافقه قرار می گیرد صرفآ برای نقش و ارزش منافع پاکستان و انگلیس در منطقه در وجود طالبان که در حمایت و حقاظت پاکستان قرار دارند مربوط و خلاصه می گردد. 

 جناب رئیس جمهور افغانستان هفته قبل طی کنفرانسی  در کابل اظهار نمودند که  بدون شورای عالی صلح افغانستان درزمینه توافق  و دیالوگ با طالبان راه دیگری در زمینه مذاکرات با طالبان  وجود ندارد و باید از این  طریق مزاکرات صورت بگیرد .  این دیدگاه شان عالی است اما ای کاش که آغاز جنگ با طالبان به همکاری عساکر بیگانه صورت نمی گرفت ، و این پرابلم  افغانی می بود ؟ 

یک دهه کشتیم و بمباران نمودیم ، به گفته  جناب رئیس صاحب دولت با گردن کلفت ها یکجاشدیم و برای برگشت صلح و آرامش که خواست اکثریت مردم افغانستان بود  به جنگ طالبان رفتیم ، که نمی رفتیم . این  یک واقعیت است ، همه شنیدیم و در سوگ هزاران طفل و نوجوان  وطن با گذشت ده سال  اشک ریختاندیم و دروسعت قربستان ها فزونی بوجود آوردیم و در تاریخ افغانستان برای نخستین بار انتحاری هارا دیدیم و زهر شان را برای مردم خویش نوشاندیم و نوشیده می رویم .

  وای برما ملت خاکسار که اول بالای ما قیچی می کنند و بعدآ اندازه گیری می نمایند!!!!!!!  

انگلیس و پاکستان امروز با مردم افغانستان چگونه محبت خواهند داشت درحالی که پدران ماچنان سلی محکمی به روی ایشان حواله نموده اند که چاپ انگشتان آنها الی اکنون درروی شان هویدآ است .   بعد از سقوط رژیم  مرحوم داکتر نجیب الله  نماینده بی بی سی با وزیر خارجه ایران در رابطه با جنگ های غرب کابل  مصاحبه داشت . به یاد دارم سخنان وزیر خارجه ایران را که می گفت  مردم ما در کنار برادران اهل تشیع طی جنگ ها و اشغال شوروی ایستاد ند امروز باید حق ایران در حکومت جدید محفوظ باشد که هیچ نقشی داده نشده است روی این اصل ما به حمایت برادران  خویش ایستاده هسیم..  احتمال دارد که در این نشست روی مذاکره حکومت با طالبان در قطر و همچنان امتیاز گیری برای رهبران طالبان که در تحت کنترول و حمایت پاکستان و اگاهی انگلیس ها از حمایت پاکستان با طالبان که در کویته  مصعون هستند نیز همانند وزیر خارجه پیشین ایران جانه زنی صورت بگیرد . 

  پس نتیجه ملاقات ها و دیداررهبران درلندن منجر به تآ مین ثبات وبرگشت حاکمیت قانون درافغانستان به هیچ وجه نخواهد انجامید چون که صداقت و شفافیت درحرف وعمل پاکستان هیچگاهی در قبال بحران افغانستان موجود نبوده و تروریزم را در نطفه آن پرورش و گسترش داده است  .

ضرورت این است تا روشنفکران و روحانیون افغانستان اپوزسیون مشخص خویش را تشخیص بدارند و از دست بیگانه ها ایشان را نجات داده و باهم دریک دیالوگ و تفاهم ملی کنار آیند موثریت خویش را ثابت  بدارند که افغانها هم دارای یک تصمیم ،توانمندی واراده ملی  هستند . 

 سگنال های چون نشست قطر ، مزاکرات فرانسه با اپوزسیون ، نشست  توکیو با اپوزسیون ، نشست سعودی با اپوزسیون ، نشست المان با اپوزسین دولت و بلاخره نشست لندن گوای این واقعیت است که جامعه جهانی ضرورت خویش را با طالبان بیشترمیتوانند درافغانستان و منطقه دریابد نه با روحانیون و روشنفکران افغان که دیدگاه مشترک و واحد ملی باهم  ندارند، و مسولیت های تاریخی و ملی شان را در قبال بحران کنونی برای نجات کشور شان  جدی نمی پندارند، به جان هم افتیده و تنها مصروف خود هستند که چگونه علیه همدیگر به مخالفت برخواست و شامل معامله جدید گردید.. 

هم اکنون در افغانستان دو جبهه تشکیل گردیده است که شامل رهبران وفعالان مجاهدین سابق و یکعده از کادرهای حذب وطن یا (حذب دیموکراتیک خلق افغانستان) را با خویش همراه دارند  ودر ترکیب تشکیلاتی شان اقوام و ملیت های مختلف ، با دیدگاه سیاسی و عقاید مختلف مذهبی شامل اند  مگر تعریفی از اپوزسیون  خویش ندارند ، بل این که یکعده از طالبان را نیز با خویش متعد دانسته مگر طالبان در موزیع مشخص و ثابت خویش ایستاده اند و صلح و مذاکره را با دولت افغانستان  هرگز قبول ندارند . اما جامعه جهانی معلوم می گردد که طالبان را به عنوان یک اپوزسیون سیاسی نظامی خویش به رسمیت شناخته  با ایشان در حال مذاکره وتفاهم هستند و برای آینده خویش پس از سال 2014 به گمان اغلب طالبان رابا خودهمره خواهند داشت هم در میدان نبرد وهم در صحنه سیاسی .  نشست لندن بیان این مطالب را به همکاری استخبارات پاکستان و حمایت سیاسی – اقتصادی انگلیس پس از سال 2014 در افغانستان  تسریح  وسرعت خواهند  بخشید و مخلوطی از مخالفین  روحانیون و روشنفکران افغانستان به حمایت پاکستان حاکمیت و قدرت سیاسی رادرافغانستان دردست خواهند داشت .افغانها همیشه بازنده وآسیب پذیر هستند به دلیل این که اراده شان شامل سرنوشت ملی شان نیست  .    سنجر غفاری  

 

 

 


بالا
 
بازگشت