آرش جمشید

 

 (  ان الله لا یحب الخائنین  )

سیه کاری سه وزیر سیه پنجه کابینه آقای حامد کرزی

(وزرای ترانسپورت ، مالیه واقتصاد)

اينبار حمله بر ملكيت كا مازهاست كه درســــــــــــــــــــــــال 1385 كاماز هاي نمبر 2-3-4 به تصدی واحدي در آمد .

معرفي مختصر : تصدي كاماز ها واقع جوار شمال غـربي قصبه كارگري ،عقب ميدان هواي خواجه رواش كابل .

-اين تصـــــــــــــــدي در مســـــــــــاحت چهـارصــــدو چهارده جــريب زمين داراي دفـاتر اداري ، وركـــشـاپهاي مجهـــز ترميماتي وهنگرها بوده و براي پاركنگ وسايط باربري مساحت كافي وقابل توسعه دارد.

- تصدي داراي,,366,, نفر كارمندان اداري ، كارگران و پرسونل خدماتي ميباشد .

-اکنون در اين تصدي 248 موتر باربري فعال مصروف خدمات انتقالي از مركز بولايات شمال و برعكس ، همچنان بخش نماينده گي آن ميان هرات –اسلام قلعه در عرصه انتقال اموال تجارتي فعاليت مينمايد.

- ازساليان حكومات مجاهدين و طالبان تاكنون 358 عراده موتر باربري آن غير فعال گرديده كه از لحاظ وزن تخمين به هفت هزارتن پيش بيني و از جانب وزارت ترانسپورت به ليلام گذاشته شد ، ولي دوهزار و پنجصد تن آن في تن مبلـــغ -/9509- افغاني بفروش رسيد وپولش شامل تصدي گرديد و متباقي از جانب مسئولين شوراي عالي تصدي حيف وميل گرديد.

- تصدي جهت ترميم و بازسازي وسايطش ،داراي .119.پايه ماشين آلات تخنيكي بوده كه از آن جمله 72.پايه آن فعال ومجهز بوده  كه وركشاپهاي تصــــدي از آن استفاده مينمايد، گفته ميشود كه چنين ماشين آلات تخنيكي و ترميماتي را پاكستان و ايران در اختيار ندارد و حتي در منطقه كم نظير است .

-تصدي كامازها با وجود عدم دريافت كمك مالي از جانب وزارت ترانسپورت و حكومت ،نه تنها خود كفا بوده بلـــكه در سال 1390 بيش از ده ميليون افغاني عوايد به دولت انتقال داده است . اين در حاليست كه وزارت تراســــــــــــــــپورت دربازسازي اين تصدي بزرگ عمداٌ توجه نكرده است تا زمينه هاي استفاده جويي مساعد گردد، با آن هــم به همت بـلند کارگران وسازماندهي شايسته منورين تصدي ، حد اقل %60 پلان تصدي تحقق يافته است .

نشانه گيريِِ .مافياي دولتي دچار زوال.:

در برج ميزان سال 1386، وزارت ترانسپورت پيشنهاد انحلال و فروش اين تصدي را به سكتور خصوصي تدارك ديد كه از جانب كميسيون عالي تصدي ها مورد تائيد قرار گرفت .

تبصره:- سياست خصوصي سازي دولت كه زير شعار هاي فریبنده نوآوري و دســـــــــتيابي به تكنالوژي جديد "نيرنگ ابزاري" به بحـــــران مــشروعيت نظام افزود ، زيرا آنطــوريكــــــــــــــته بايد با تكنالوژي جديد مجهز ميگرديد ، كيــفيت

و كميت توليد بهبود مييافت ،زمينه اشتغال بيشتر مساعد ميشد ، صنعت توسعه مييافت ،تا شانه هاي دولت سبك ميگرديد و ارگانهاي حكومت ميتوانست بر تامين امنيت كشور پلانگزاري و تدابيرعملي اتخاذ كند، همچنان در عـــــــرصه خدمات اجتماعي و توسعه انكشافي گام هاي عملي بر ميداشت وبمنظور رفع نارسايي هاي نظام اقدامات لازمي را انجام میداد ،بر عكس حكــــومت به طور گسترده در اقتصاد دخالت كرد و در انباشت سرمايه خصـوصي و بهره كشي ظالمانه نقش مستقيم گرفت و دولت نتوانست ماهيت ضد دموکراتیک و قهر آمیزش را پنهان کند که به هیچ صــــورت نمیتوان چنین دولت را نماینده منافع عمومی کشورشناخت به دلیل مداخــــله دولت به نفـــع بخش خصــوصي، ( واقعيت مسئله بحران مشروعيت نظام همين است ) زيرا حكومت و مسئولين كليدي فراتر دست یا زیدند ، از فروش هر تصدي ميليونها افغاني رشوه دريافتند و به قيمت نا چيز تصدي را عرضه كردند ، آنهم با شرايط غير مسئولانه وبدون درنظرداشت قانـــونمندي بازار ، همچنان از فروش تصدي ها و مبالغ بدست آمده معلــــــوم نيست كه در كــــدام بخش بازدهي بكار افتيد ، همچنان شرايط وتعهدات كه از خريداران تصدي ها گرفته شده بود با آنكه معامله گرانه و استفاده جويانه بود .تطبيق شرايط نيز كنترول وپيگيري نشد.

طور مثال شركت هوخست افغانستان که با كيفيت ترين توليد كننده ادويه در منطقه بود و به كمك و سهم دولت آلمـــان ساخته شده بود به يك منطقه نظامي تبديل شد ، نساجي بگرامي كه به كمك دولت چين ساخته شد وباكيفيت ترين پارچه هاي نخي توليد داشت و حدود سه هزار كارگر مشغول كار بودند يكسره ازبين برده شد ، همينطـــــــــور فابريكه جنگلك، تصدي افغان تركاني ، تصدي مرمر ورخام ، سيلوي مركز، پشمينه بافي پلچرخي،مطبعه آريانا و ده هاي ديگر ازقــــــطار صنعت توليدي خارج ساخته شد تا كشور مان به بازار مصرفي ديگران درآيد كه چنين شد. درنتيجه پلان خصــــــــــوصي سازي به در آمد و افزايش سرمايه خصوصي جديد الولاده مسئولين دولتي وشركا و كمپني هــاي توليدي كـــــــشور هاي همسايه ، به قيمت فقير سازي ده ها هزار كارگر و فاميل هاي ناتوان آنان انجاميد ، فــــــــشار بيكاري ،فقر و تنگ دستي

مردم بر افزايش دزدي ، اختطاف، قاچاق مواد مخدر ،رشوه ،فحشات و انواع فســــــــــاد را در پي داشته كه زمينه ساز آن حكومت موجود ومسئولين كليدي كشور بوده است . چنانچه روشنفكران آگاه معتقداند كه حكومت موجود نه تنـــــــــها زمينه ساز فقر و تنگ دستي مردم بلكه خاموشي مقاومت كارگران و تهي دستان را نيز نشانه گرفته اند و دولـــت مردان فعلي را عاملان واپس مانده ترين و غير انساني ترين ساختار هاي مافيايي و جنايات كه همقطاران شان در ده ها كــشور ها ی دنيا همچوجنايت ، ويراني و ايجاد فقرسازي از خود به جاه مانده اند ، شناسايي كرده اند .

اين روش خصوصي سازي بمثابه ابزار فقير سازي مردم تشت رشوايي آنان را به زمين ريخت ،مسئولين حكــــــــــــومت دربرابر اعتراضات مردم پا سخي نداشتند . اعترافات آقاي امين فرهنگ و احدي وزراي تجارت قبلي و فعلــــي و ديگران كه گويا عدم تجربه و مطالعه راه گشايي براي مختلط سازي از روشهــــــــاي فريبنده ئيست و آنهم در زمانيكه قبلا ثروت هنگفتي به جيب زده بودند، آنان ميليونها دالر ازاين مدارك وتعــــــــــويض ارز ، زمينه سازي براي توسعه و توليد مواد مخدربدست آوردند وشركاي خود را نيز سير آب از سرمايه نا مشروع ساختند .

اكنون حلقه اي از حكـــــــــومت بارديگرحــــــمله بر تصدي را ظالمانه تراز پيش،آ نهم تحت نام انحلال در دستور وظايف

حكومتي خـــــويش قرار داده اند با آنكه فروش تصدي هاي دولتي قبلاٌ از جانب مشرانو جرگه توقف و منع فروش تصدي

ها تصویب گرديده است .

تصميم جديد حلقه اي حكومت براي غارت تصدي كامازها :-

از نام شوراي عالي تصدي كامازها پيشنهادي ترتيب گرديده است و اشخاص ذيل رئيس و اعضاي شوراي عالي تصدي اند :

1-آقاي داود علي نجفي وزير ترانسپورت ،رئيس شوراي عالي تصدي، شخصي كه قبلاٌ رئيس دارالانشاي كميســــــــيون عالي انتخابات بود و در تقلبات بيش از يك ميليون پارچه هاي راي دهي نقش كليدي ايفا كرد، چنانچه اطلاعات تصويري از اعترافش مبني برانتخاب رئيس جمهور به كمك او اخبار جا لبي به نمايش گذاشت .

2-آقاي عمر ذاخيل وال وزيرماليه فعلي ، معاون شوراي عالي تصدي ،شخصيكه اختلاس ميليون دالري اش از طـــــريق شبكه هاي تلويزيوني حدود تقريباٌ يكماه اخبار ننگين  يك عضو ارشد حكومت آقاي حامد كرزي بود ، اجلاس عمــــــومي ولسي جرگه نيز   او را استهزا كرد ، او "وزير ماليه " در نشستي كه به دفتر يونما با سفراي كبار دولـــــت امريكــــا و انگلستان مقيم كابل داشت . وزير ماليه دربرابر حضور سفراي كبار گريه سرداد واز ايشان خـــواستار حمــــــايه و كمك گرديد، اين درامه ازچند شبكه تلويزيوني به نمايش گذاشته شد كه بزودي سرو صداي اختلاس او خامـــوش و تصوير ها به آرشيف ها تحويل داده شد ،سفراي محترم دولتهاي امريكا – انگلستان بگريه هاي وزير ماليه دل ســـــــــوختند ، ولي توضيع نگرديد كه ادامه حمايت به چه قيمتي گزافي پيگيري ميشود .

3- آقاي عبدالهادي ارغنديوال وزير اقتصاد ،عضو شوراي عالي تصدي ،يكي از چهره هاي نامدار  و مشهــــــــور حزب اسلامي حكمتيار كه در جنگ هاي تنظيمي شهر كابل نقش كليدي داشت، درويراني كــــابل وقتل 65 هزار همشهري ما از جمله پلانگزاران بربادي كابل ، اكنون رهبر بخش علني حزب اسلامي ، او نه تنها يكی ازمهره هاي كليدي حكــومت بلكه ازمتحدين باالقوه سياسي رئيس جمهور كرزي است . وچندتن ديگر مانند رئيس پلان وزارت ترانسپورت ورئيس تصــدي کاما ز ها و شايد اشخاص ديگر از جمله اعضاي شوراي عالي تصدي كاماز ها اند.

حمله نخست مافياي زمين بر ملكيت تصدي كاماز ها سال 1390:-

سال گذشته مافياي زمين ( شركت گلوبل ) موظف برغضب زمينهاي ساحه ملكيت كاماز ها ، مــــــــوفق گرديد تا "107" جريب زمين ساحه ملكيت اين تصدي را به چنگ آورده و به كمك حلقات حكومتي و به احتمال قوي به حمايت مسئولين

شوراي عالي تصدي كامازها ، بطورعاجل در ساحه هفت جريب زمين آن ساختماني اعمار مينمايد ،اعتراض وشكـــــايات كارگران تصدي كامازها از جانب آقاي نجفي وزير ترانسپورت توجه و پيگيري نميشود ، گفته ميشود كه رئيس ، معــاون ويك عضو ارشد شوراي عالي تصدي از شركاي غضب زمين اند . كارگران تصدي كامازها از خيانت داخلي مـــــــسئولين مصدق ميشوند آنان با حركت دسته جمعي به دفاع از منافع ملي به غاضبين زمین ( شركت گلوبل) حملــــــــــــه ميبرند و غاضبين زمين را از ساحه فراري ساخته و موضوع را بمراجع عدلي و قضايي ميسپارند كه مـــــــــوضوع اين غضب به محكمه محول گرديده، ديده شود با اين دوسيه پردر آمد محكمه چه تصميمي اتخاذ خواهد كرد ؟ 

حمله دوم توسط مافیای دولتی بر تمام هست وبود تصدی کا ماز ها – سال 1391:

پیشنهاد انحلال تصدی کاماز ها توسط وزیر مالیه (معاون شورای عالی تصدی کاماز ها زیر نام کمیسیون با استدلال بسیار جــــالب صورت گرفته است که چنین میخوانیم :

((پس از ادغام تصدی های کاماز نمبر 2 -3 و 4 ، در سال 1385 – این تصدی بوجود آمد ولی تصدی فعلاً در کنار بخش خصوصی فعالیت نموده و اموال تاجرین و مردم از شما ل به مرکز و با العکس انتقال میدهد  ودر نماینده گی هـــرات نیز کار انتقال امـــــــوال تجارتی را از هرات به اسلام قلعه و باالعکس بر عهده دارد . (241) عراده موتر باربری فعال  و حدود (357) موتر غیر فـــــــــعال در اختیار تصدی می باشد . در زمینه ارایه خدمات ترانسپورت امــــــــوال و کالا ها قابلیت رقابت با بخش خصوصی را نداشته و در قسمت های اساسی خود مانند خریداری عراده جات جدید باربری، ترمیم وسایط، آموزش پرسونل و ایجــــــــاد سیستم مدیریت کاری درست و موثر دچار مشکلات است (یک پاراگراف خوانا نیست) جایداد های غیر منقول تصدی بشتر از (130) جریب زمین میباشد و مجموع ارزش جایداد های منقول آن ( 169) ملیون افغانی برآورد شده است که در مقایسه با مفاد حاصله از فعــــالیت این تصدی که کمتر از 10 ملیون افغانی در سال میباشد بسیار ناچیز است وهیچ گونه موثریت اقتصادی ندارد ، مستهلک شدن وسایط و مــوتر ها ، نبود امنیت در شاهرا ه ها ، عدم همکاری ارگان های دولتی وخصوصی در قسمت ترانسپورت ، غصب زمین ها وجایداد های تصدی به همراه نبود ورکشاپ های ترمیم این وســــــــــــــــایط از مشکلات عمده تصدی میباشد. )) ( کاپی پیشنهاد ضمیمه است )

این پیشنهاد به آدرس ریاست عمومی اداره امور و دارالانشای شورای وزیران و از آن طریق به مجلس عالی وزرا پیشکش گردیده است . محتوی پیشنهاد باز ی ابزاری مسولین شورای عالی تصــــــــــــــدی را جهت غصب هزاران ملیون افغانی جایداد تصدی قابل شناسایی ساخته است ، به دلایل ذیل :

1 – مساحت زمین ملکیت تصدی کاماز ها (414) جریب زمین بوده ، حتی اسکیژ ســــــاحه را از کمپیوتر پاک کرده اند ولی زمین ملکیت عملاً موجود است ، ولی در متن پیشنهاد مافیای دولتی بیش از (130) جریب قید گردیده  تاباشد بیش از (280) جــــریب آن را به غارت ببرند وقیمت هر بسوه این زمین “ از بیست الی بیست وپنج هزار دالر پیش بینی شده است.”

2 – تصدی با داشتن (248) عراده موتر باربری فعــــــــــال  و ورکشاپ های مجهز تخنیکی دارای (72) پایه ماشین آلات ترمیماتی مجهز توا نسته ومیتواند برای فعال نگهداشتن عراده جات باربری از آن استفاده موثر نماید . چنانکه تصدی عمــــلاً توانسته %60 پلان خود را تطبیق نماید و عواید بیش از ده ملیون افغانی بدست آورد و مهمتر آنکه سهولت های ترانسپورتی را جهت انتقـــــــــال اموال تجارتی و اشیای مردم که در تقویه اقتصاد کارائی دارد ، مساعد ساخته است .

دریوران تصدی میگویند با وجودیکه در راه سفر بولایات ، تایر موتر های شان از جـانب گماشته گان ترانسپورت خصــــــــــــوصی پاکستانی ها عمداً پنچر ساخته میشود تا تاخیر در انتقال اموال مردم بوجود آید ، ولی با همـــــــــــه دسایس سازمان یافته موتر های باربری خود را فعال ومجهز نگهداشته واز تاخیر سفر جلوگیری مینمایند.

دیده میشود که دست سکتور خصوصی خارجی چنان بازگذاشته شده که در فلج سازی ترانسپورت عام المنعه کشور ما با بی شرمی و پر رویی سهم میگیرند تا بازار ترانسپورت خصوصی پاکستان راه های مواصلاتی کشور مارا در انحــــــــــصار گیرند و در فردای نزدیک بحیث اربه سیاسی و با جگیری از ما استفاده نا مشروع ببرند ، توقف شش صد عراده موتر های باربری حامل مــــــــــــواد خوراکی مربوط تاجران افغانستان توسط مقامات پاکستانی ، نه تنها مغایر اصول تجارت جهانی است بلـــکه تحریم عذایی علیه مردم ما ، بمثابه یک جنایت سازمان یافته علیه بشریت تلقی میگردد ، مسولین شورای عالی تصدی کاماز ها در خــــط مشتر ک اقتصادی پاکستانی ها گام بگام پا میگذارند تا کشور محــــــــــــــتاج از همه امکانات و در بند سیاست اقتصادی پاکستان خورد و خمیر گردد ، همانطوریکه راه تجارتی ما را به در یا مسدود کرده اند  ، میخواهند با همکاری نزدیک مافیای دولتی شاهراه های مواصلاتی داخل کشور ما را نیز در اختیار گیرند.

تصدی کاماز ها و پیشنهاد انحلال تصدی توسط یک حلقه چپاولگر و جنایت پیشه در حالی صورت میگیرد که عده ای از وزارت های سکتوری قادر به تطبیق پنجاه در صد پلان پیش بینی شده خود نیستند با انکه پول سرشار در بودجه دارند وجناب نجفی وزیر ترانسپورت وحلقه شورای عالی تصدی کاماز ها ، نه امکانات مالی برای تجهیز تصدی تدارک دیدند بلکه هیچ گونه ابتکار وطرحی به منظور تجهیز تصدی با تکنولوژی جدید و سازماندهی مدیریت خوب یا جلب همکاری ارگانهای دولتی وخصوصی ، جلوگیری از حمله مافیای زمین ، به مجلس عالی وزرا ارائه نداشته اند ، عملیه روشن است و مردم ما سیر حرکت مــــافیای دولتی را نــــظاره میکنند در متن پیشنهاد انحلال تصدی کاماز ها 357 عراده موتر غیر فعال را در ظرفیت موجود این تصدی نشان داده اند در حالیکه وزارت ترانسپورت قبلاً جمله موتر های غیر فعال را به قیمت کاه سفید فروخته است ، گفته میشود که تقریباً سی فیصد پـــــول آنرا بحساب تصدی انتقال و متباقی را حیف و میل کرده اند ، ضمن اینکه در قیمت گذاری موتر ها بوزن آهن کهنه ، مبلـــــغ هنگفت به جیب زده اند . زیرا موتر های غیر فعال را فی تن به مبلغ ../9509 افغانی فروخته اند ، یعنی فی کیلو آهن را به مبلغ کمتر از ده افغانی .

با آنکه گفته شد ، وزارت ترانسپورت ومسولین شورای عالی تصدی جهت بازسازی این تصدی بزرگ باربری هیچگـــونه اقدامات پیش گیرانه نکرده اند ، در حالیکه ورکشاپ های  مجهزتخنیکی  تصدی ، موتر های باربری اش را از لحاظ تخنیکی ترمیم وفعــال نگهداشته اند مسولین تصدی میگویند :ماشین آلات تخنیکی وترمیماتی در ورکشاپ ها از کیفیت عالی تخنیکی برخــــوردار است که از چنین ورکشاپ های مجهز کشورهای پاکستان وایران محروم است ، پیش بینی آگاهان تصدی برآن است که هدف اصلی انحـــــلال نشانه گیری به غصب 414 جریب زمین ملکیت تصدی است و ازفروش ماشین آلات تخنیکی وترمیماتی تصــدی به پاکستانی ها نیر شاکی اند .

وزیر ترانسپورت، وزیر مالیه و وزیر اقتصاد  به حیث مسولین ارشــــــــــــــــد شورای عالی تصــــــــــــدی کاماز ها باید به سوالات ذیل پاسخ گویند ؟

جهت تجهیز تصدی با تکنالوژی جدید ، ایجاد یک مدیریت سازمانده ، تربیه و آموزش پرسونل فنی ، جلوگیری از غصب جایداد ها  و ملکیت تصدی کدام اقداماتی عملی را انجام داده اند ؟ ، اگر اقدامات داشته اند ، نتایج اقدامات چه بــــــوده است ؟ انحلال تصدی ؟

، فروش سود آور تصدی ؟ ، پنهان سازی 285 جریب زمین ملکیت تصدی در متن پیشنهاد ؟ وقتی سیستم مدیریت کاری درست و موثر نیست ، ارگان های دولتی همکاری نمیکنند ، امنیت شا هرا ه خوب نیست ، جایداد تصدی مورد غصب قرار گرفته است ، چه کسی مسول است ؟ ، کابینه که شمایان اعضای مقتدر آنید ؟ ، شورای عالی تصدی که شمایان مسولین ارشد آنید ؟ ، رهبری وزارت ترانسپورت که شما در راس آنید ؟ ، یا ریس جمهور کرزی که شما آقای نجفی مقررش نمودید ؟ ، چه کسی ؟ ، کدام مقام ؟ ، آیا راه علاج انحلال است ؟ یا بازسازی ؟ نو آوری ؟ ، ابتکار ؟ آیا دولت داری دلالی است برای فروش جایداد ها ی عام المنفعه ؟ مردم و کارگران تصدی انتظار پاسخ از شما دلالان دارند؟

آقایان ، اعضای ارشد قوه اجرائیه : شما بسیار دلاورانه و بیباک در تضعیف و ویرانی اقتصا د کشور ، در چپاول دارای های ملی ، در ثروت اندوزی خود و یاران و شرکای تان خوب درخشیدید  و چنان دلاورانه میتازید و مینمایانید که قدرت های نظامی و ملکی خارجیان مقیم کشورما ، همه در خدمت شما وبه دفاع از اعمال چپاول گرانه شما اند و از شما حمایت میکنند ، آنچه مینمایانید در عمل نشان داده اید .

فاشیزم هم به عنوان بزرگترین شرع اجتماعی در نیمه قرن بیستم ، حاصل تفکری از نوع سیاست ابزاری بـــــــــــود که اروپا را به ویرانه تبدیل کرد وشما هم ترجیح داده اید تا به منظور ثروت اندوزی ، چو مـــــــــــومی در دستان دیگران باشید و در سیاست های ابزاری درتمثیل آدمک ، فیلک ، شترک، اسپک ، سگک و گربه گک ، نقش گفتار ریا کار را به عهـــده گرفته اید وبه یاری دستگاه حکومتی بهره کشی را چنان شتاب  داده اید که نظام را دستخوش بحران نا علاج ساخته اید و تضـــــــــــاد میان مردم و نظام دولتی را چنان به عمق برده اید که نظام در گرو تغیر  بیک نظام دموکرات وحیثیت آور به جامعه بین المللیی است .

و من الله التوفیق                

 

 

 


بالا
 
بازگشت