پوهندوی دکتورشفیق الله انوری

 

ازبیگانه تارقیب

 

مترجم : پوهندوی دکتورشفیق الله انوری

خبرنگاران روزنامۀ آلمان جدید بنامهای ورنر بیرنستیل و دیتلیف دی. پریس با سفیرکشور جمهوری مردم چین آقای شی مینگدی مصاحبۀ را انجام داده که اینک ترجمۀ  متن دری آنراازلسان آلمانی حضورخوانندگان گرامی تقدیم میدارم .

سوال : آقای سفیر ،هژدهمین کنفرانس حزب کمونیست چین برنامه ریزی تغییر نسل رادررأس حزب انجام داد . آیا این بیش ازیک تغییروتبدیل پرسنل چیزی دیگری نخواهد بود ؟

جواب : ما یک تیم جدید توام بایک سبک مدیریت خبیر ، کاردان ، مبتکروعامل مطابق ایجابات عصرجدید داریم . رهبری حزب ودررأس آن منشی عمومی  ، خی ینپینگ ، چالش های بزرگی راازقبیل پرابلمهای اجتماعی ، تغییرات اشکال توسعه وانکشاف ومبارزه برضد فساد راکه کشورچین درمقابل آن قراردارد ،معرفی نمود . درینمورد دربرآورده ساختن اهداف بزرگ کمی تغییرات صورت خواهد گرفت . ما روی همرفته  راه سوسیالیزم مودل چینایی راتعقیب مینمائیم . ریفورمهای سیاسی وبازسازی راتحت شرایط جدید وایجابات عصروزمان ادمه میدهیم . همچنان ماداخل یک مرحلۀ جدید توسعه وانکشاف میشویم ، بنابرین دلیل این بیشتراز تغییروتبدیل پرسنل خواهدبود .

سوال: سوسیالیزم مودل چینایی چه چیزهای رادربردارد ؟

جواب: مامیخواهیم هستۀ اندیشۀ مارکسیزم ـ لینینیزم راباشرایط خویش مرتبط سازیم . کشورچین تحت رهبری ، سون یاتسین ، درشروع قرن گذشته سعی وتلاش نمود تا مودل غربی رانقل کند اما این موردتطبیق قرارنگرفت  . زمانیکه تحت رهبری ، مائوسیدونگ چین نوین بنیانگذاری شد ،مطابق شرایط آنزمان برای ما بجز ازگرفتن مودل شوروی دیگرچیزی باقی نمانده بود .اما ماباید بصورت حتمی وضروری بیبینیم که این مودل برای شرایط جامعۀ چین صدق نمیکند . درآنزمان ۸۰ فیصد نفوس کشورما دردهات وقریه جات زندگی میکردند ومایک اقتصادعقب مانده داشتیم وسیستم اقتصادپلانیزه شدۀ مطلقه توسعه وانکشاف اقتصادی مطلوب رابمیان نیاورد . پس دینگ شیاوپینگ درینمورد چنین گفت : مامیخواهیم درسوسیالیزم اساسات وعناصراقتصاد بازارآزاد راواردنمائیم تابرای مردم فضأ آزاداقتصادی بزرگ رامهیاسازیم .

سوال: چیزی که بافضای آزاد اقتصادی ارتباط دارد، اغلبآ کشورچین موردانتقادکشورهای غربی قرارمیگیرد . آیا درکشورچین درک آزادی دیگری نسبت به این کشوروجود دارد ؟

جواب: ما به ارزشهای جهانی ازقبیل دیموکراسی ، آزادی وحفاظت حقوق بشر احترام میگذاریم . درحقیقت امرانقلاب چینی بذات خود یکنوع مبارزه برای کسب حقوق دیموکراسی ،آزادی سیاسی واجتماعی میباشد . اینکه چطوراین ارزش ها تحقق میپذیرد ارتباط به توسعه وانکشاف اجتماعی ، اقتصادی وفرهنگی یک کشوردارد . درین راستا من شما رابه یاد گفتۀ از بریخت (Brecht) میاورم « اول خوردن میاید وبعدازآن اخلاق» . ماباداشتن ۷ فیصد زمین مزروعی ۲۲ فیصد نفوس جهان را تغذیه نموده ایم . بدین معنی که دیگر هیچ یکی ازتبعه چین دچار گرسنگی وسرماخوردگی نمیشود . طول عمرامید به زندگی از ۳۶ به ۷۲ سال بالا رفت . این هم یکی ازخدمات بزرگی برای بهبودحقوق بشر بشمارمیرود . این مرحله یافازتأمین معیشت راما به پایۀ اکمال رسانیدیم . اکنون ما درمرحلۀ رفاه وبهزیستی قرارداریم . تا سال ۲۰۲۰ میلادی هم تولید ناخالص ملی وهم درآمدجمعیت دوچند بالا میرود . توسعه وانکشاف اقتصاد دست بدست هم توام بابلندرفتن سطح زندگی به پیش میرود . درین مرحله مردم نیز نیازهای بیشتری به حقوق سیاسی واجتماعی شان دارند .

سوال:آیا تنها عدم ریفورمهاواصلاحات سیاسی چین راسرزنش خواهدنمود؟

جواب: درضمن ماانتخابات مستقیم (دیموکراسی مردمی  یاقدرت مردمی ) را در اضافتر از شش صدهزارقریه جات وقصبات براه انداخته ایم . یک سیاستمدار نخبه درکشورما برای دودوره حق داردازطریق انتخابات وظیفه انجام دهد ونی برای مدت طولانی تازندگی ابدی . این بذات خود یک ریفورم سیاسی تلقی میگردد اما درکشور آلمان یک سیاستمدار میتواندبرای مدت ۱۶ سال ویاطویلترازآن به وظیفه اش ازطریق انتخابات دوام دهد . به هرصورت این غلط بوده که ادعانمائیم که چین تنهاریفورمهای اقتصادی رابراه انداخته است . اماماارزش های جهانی رانیزدرچوکات امکانات و شرایط مان تحقق خواهیم بخشید .

سوال: هو ینتاو  منشی عمومی کناررفته درکنفرانس حزبی دررابطه بافساد تصویر دراماتیکی راترسیم نمود . شما چطورمیخواهید این پرابلم جدی راحل نمائید ؟

جواب : فساد یک حادثۀ بین المللی بوده ودرکشورآلمان نیزوجود دارد .هرحکومت وظیفه دارد تادرمقابل آن برخوردقاطع نماید . درهژدهمین کنفرانس حزبی چنین گفته شد : اگرمااین پرابلم راحل وفصل ننمائیم درواقعیت مابه دولت وحزب لطمۀ بزرگی راواردمینمائیم . ازینرو ما باید حاکمیت قانون راتقویه نموده وکارمندان دولتی راتحت کنترول اجتماعی شدید قراردهیم . تمام مردم  درمقابل قانون دارای حقوق مساوی اند . مواردفسادکشف شدۀ اخیرتمام سطوح کارمندان ادارات دولتی به شمول بیروی سیاسی رادربرمیگیرد .پس میخواهیم برای مردم نشان دهیم که حزب مصمم است تابصورت فعال درمقابل فساد ازخویش عکس العمل شدیدی رانشان دهد وآنهامیتوانند بالای حزب اعتماد کامل داشته باشند . من متیقین هستم که این اعتمادبعدازهژدهمین کنفرانس حزبی رشد مییابد . درحقیقت حزب کمونست چین درگذشته اشتباهات وغلطی های زیادی نموده که ازآن باید یک نتیجه گیری درست صورت گیرد .

سوال: نظرشمادرمورد سیاست  ریفورم وبازسازی چیست ؟

جواب: هردوکلیمه جامع وقاطع بوده است : ریفورم بمعنی عیارشدن متداوم باوقت وزمان است . این سیستم بایدباتوسعه وانکشاف مطابقت داشته باشد . شما درینجا کشورشوروی وآلمان دیموکراتیک رامشاهده کنید : این سیستم جربداربود وآمادگی برای ریفورم وجودنداشت . زمانیکه نیازمندی ریفورم شناخته شد ، بسیارناوقت بود . کسیکه همیشه وبصورت دوامدارآمادۀ تغییرنیست ازکاروان عقب میماند . روی این دلیل ما سی سال قبل ریفورم راآغازنمودیم . چیزی که با بازسازی ارتباط میگیرد : هراوج خوشبختی وشگوفایی درتاریخ کشورچین دروقت جامعۀ بازبود . هرزمان تجرید وعایق عواقب عقب ماندگی رادرپی دارد . امروزهرسال ۷۰ میلیون چینایی هابه خارج سفرمینمایند . بیشترازیک میلیون قشرجوان درخارج مصروف تحصیل اند وتجارب ومفکوره های جدیدی راازتمام جهان حین بازگشت به کشورباخود می اورند . ماانتقادات وپیشنهادات رامیپذیریم ودرحقیقت ضد افتراقرارمیگیریم .

سوال:  شمابه حیث سفیر درکشورآلمان برای روابط دوجانبۀ دوکشور مسؤلیت دارید ومناسبات فعلی این کشورهاراچطورقضاوت مینمائید ؟

جواب: کشورآلمان درقارۀ اروپا ازجملۀ بزرگترین شرکای تجاری ما بشمارمیرود . بازرگانی بالاترازیک برسوم تبادلۀ اجناس ماراباتمامی کشورهای اروپایی تشکیل میدهد . مشوره های حکومتی به سطوح عالی باکشورروسیه داریم . کارمشترک درساحات سیاسی ، اقتصادی وفرهنگی نیزوجوددارد . امکانات جدید برای کارمشترک ازطریق هژدهمین کنفرانس حزبی رشد مییابد . بعدازرشدبسیارسریع اقتصاد درسی سال گذشته اکنون مابیشتر بالای کیفیت ومؤثریت توجه مینمائیم .درین راستاماازتکنولوجی ذخیره کنندۀ انرجی برای حفاظت محیط زیست نیزاستفاده مینمائیم .

سوال: درحقیقت چین گاهگاهی ترس رادراروپابمیان می آورد .شمااینراچطورتوضیح مینمائید ؟

جواب: درزمان سابق چین یک کشوربیگانه محسوب میشد . اکنون ماباهم شریک ،رقیب وسروسامان دهندۀ سیستم اقتصادی ومالی همدیگرهستیم . بخاطریکه چین به سرعت توسعه وانکشاف مینماید روی این دلیل ترس درمقابل هم چشمی ورقابت زیادمیشود . مادرسال گذشته بسیارزیادسرمایه گذاری کردیم . لیکن سرمایه گذاری چین درآلمان کمتراز۱۰ فیصد سرمایه گذاری آلمان درچین راتشکیل میدهد . کشورچین درلست سرمایه گذاران در آلمان مقام بیستم رااحرازمینماید .ماهنوزهم یک کشوردرحال انکشاف هستیم . درحقیقت مانظربه ارقام مطلقه دومین قدرت اقتصادی بزرگ درجهان هستیم . اگرتولیدناخالص ملی تقسیم ۱،۳ میلیاردنفوس چین گردد درینصورت مادرجهان درمقام نودم قرارمیگیریم . همچنان ماتاهنوزازین دورمانده ایم تابرکشوراضلاع متحدۀ امریکا ویااروپای غربی سبقت نمائیم .

 

مأخذ:

* Von Außenseiter zum Mitbewerber . ND-Zeitung. Berlinausgabe . Sonnabend/Sonntag. 19./20.Januer 2013. S.7.

 

ش.انوری

برلین 24\02\2013

 


بالا
 
بازگشت