عزيزحيدری

 

حـــــكـايات هـفت سلـطان و گلهای معرفت
 

 • عزيزحيدری : گلهای معرفت ـ پيشگفتار
 • حکايت هارون الرشيد وعدالت يک پسر هفت ساله
 • حکايت خواجه عبدالله انصار و خواجه غلطان ولی
 • حکايت خواجه نظام الدين اوليا و مرد فقير جلالی
 • حکايت خواجه عبدالله انصار و خواجه عبدالله موفق
 • حکايت شخصيکه در زيارت حضرت علی نامرد شد
 • حکایت جالب جناب میرزا عبدالقادر بیدل رحمته الله علیه
 • حکایت جالب حضرت میرزاعبدالقادر بیدل ع وشاه جهان پادشاه
 • حکایت جالب زیب النصاح که ( مخفی ) تخلص داشت
 • حکایت ملکه نور جهان دختر میر نورالدین جهانگیر که مخفی تخلص داشت
 • حکایت جالب زیب النصاح نواسه شاه جهان ودرجه ولایت آن
 • حکایت جالب حضرت حافظ وشاخ نبات معشوقه ایشان
 • حکایت جناب حضرت حافظ ع ودرجه کشف القلوب ایشان
 • خاطرات تلخ وشیرین وحکایت جالب حضرت حافظ با تیمورلنگ پادشاه سمرقند
 • حکایت جالب حضرت شمس ورفتن جناب مولانا به محفل عروسی
 • حکایت حضرت شمس تبریزي و جناب مولا نا روم علیه رحمه
 • حکایت حضرت شمس تبریزي درخانه جناب مولانا روم
 • حکایت حضرت شمس تبریزي وپسرپادشاه وقت
 • ایا میدانید که جناب حضرت شمس پسر کیست ... ؟
 • رو برو شدن حضرت شمس تبریزي و جناب مو لانا روم
 • حکا یات هفت سلطان وروایات مردمی
 • حکایت سلطان اسکندر ذوالقرنین ونوشیدن آب حیات حضرت خضر
 • حکایت سلطان اسکندرذوالقرنین باعبدالله دلاك بچه
 • حکایت حضرت سلطان سید احمد کبیر در ولایت لوگر
 • حکایت حضرت سلطان با یزید بسطامی وپادشاه همان وقت
 • حکایت دیگرسلطان بایزید بسطامی وحضرت امام جعفر صادق ع
 • حکایت سلطان بایزیدبطامی بامرد ریاکار
 • حکایات و روایت مردمی درقسمت شناخت حضرت سلطان ابراهیم ادهم
 • حکایت شکار آهو توسط سلطان ابراهیم ادهم
 • حکایت حضرت سلطان ابراهیم ادهم با یک پسر پنج ساله
 • حکایت حضرت سلطان ابراهیم ادهم درمحل شکارگاه
 • حکایت جالب سلطان محمود غزنوي که میگفت محمود غزنوي که هزاران غلام داشت
 • رسیدن حضرت خضر حیات نبی بسر وقت غلام حبشی ایاز خاص
 • حکایت حضرت سلطان شیخ ابوالحسن خرقانی
 • حکایت جالب دیگرجناب شیخ ابوالحسن خرقانی
 • حکایت جناب سلطان شیخ ابوالحسن خرقانی و سلطان بی بی حسن بصري
 • حکایت جناب حضرت سلطان حسین بایقرا

 •  
    مــــــطــــــالــــــب بـــيـــشـــتر
  بالا
   
  بازگشت