قصه های فولکلوريک ميهن ما

نوشتهً عزيز حيدری


بخشی ازين نوشته ها در سال های گذشته برای اولين بار در سايت آريايی به نشر رسيد ولی اکنون نويسندهً محترم آنرا  با عکس ها و مناظر کشور به شکل پی دی اف ترتيب داده است که قابل قدراست

 • بی بی مهرو
 • عليمردان
 • جوی شير
 • تپهً مرنجان
 • بابه عبدالله جلالی
 • باغ لطيف

 •   مــــــطــــــالــــــب بـــيـــشـــتر
  بالا
   
  بازگشت