ســــــال پـــــــــار

فعاليت های فرهنگی در شهر گوتنبرگ در سال های گذشته

  • تجليل ازنوروز باستانی و سال نو خورشيــــــدی
  • ازنوروز باستان در شهر گوتنبرگ سويدن تجليل بعمل آمد

  •  


    بالا
     
    بازگشت