ای وطن

 

ای وطـــــن ای نــام تــو افــغـــانـســتـــان                 خــاک پـــاکـــت زاد گــــاه قـــهــــر مـــان

ای وطــــن ای مـــسـکـــن بـــا بـــای مــا                  بـــاد قـــــربـــانــت ز ســر تـــا پـــای مــا

در پـــنـــاهـــت راحـت وآســـایــش اســت                  بـــیــشــه هـایــت بـسـتــرآرامـــش اســت

افــــتــخــار مــا بـــه ســـنــگ خـــاره ات                 اشــک در چـشـمـان ز قـــلــبــی پــاره ات

گــــر چــه دور یــم در دیــار د یـــگـــران                 دســت بــد ســت بــر خـجــلـت بازدیـگران

از بـــریــتــانــیــا و تــا قـــصــر ســـفــیـد                 وز کـــرمـــلــن تــا بــه روم و مـــادریـــد

ظــاهــراً گــویــــنــد کــه آبـــادت کـــنــنــد                 تـــشــنــه ئی خــونــنــد و بـــربــادت کـنند

هــر کــدام شــیـاد دوران گــشــتـه ا ســت                  زیــن ســبــب دنـیـا و یــران گـشـته است

ســه د هــه خــو نـی ز افـغــان ریـخـتـنـد                  قــلــب ها بـــادوســتـی بــگــسـیــخـتــنــد

ســالــهــا کـــشــتــنــد پــیـرو نــو جـــوان                 رحـم دل کـی شــد بـــه طــفــل و مــادران

سـیــنــه هـــا داغـــدار روزتــاروز بـُـــود                ســربـُــریـــــدن ارث تــــا امــــروز بــُـــود

آخــــرایــــن ســد بـــلا را بـــشــکـــنـیــم                 کــاخ هــر ظــلــم و جــفــا را بــشــکــنـیـم

وارث اصــلــی خـــــراســــانــــیـــــم مـــا                 از قــدیــم بــاعــزم و پــیــمــا نـــیـــم مــــا

پـنـد عــبـرت مــیــدهــیــم بـــر غــاصبان                 خــون بــهـا خـواهــیم گـرفــت از قــاتــلان

از نــیــاکـان مــا بــه میــراث بـُــرده ایــم                 بـا تــفــنـگ و تــیــغــۀ داس بـُــــرده ایـــم

هــر تــجـــاوز گــر گــریــزان مــــکــنـیم                بــا هــــمــه قـــــدرت نــــالان مـــــیــکـنـیـم

ســردهــیـم و خاک مــیــهـــن حــافــظـیم                 مــا بـه عـــزم خــود درایـــن راه فـــائـزیـم

                            هـــر کسی دارد بــــدل عـــــشـــق وطـــن                 آرزو در دامـــنــــش مــــر گ و کــــفـــــن

                                   ای ( ظــریـــف ) فرض اسـت که آ زادش کـنیم

                                   کــامـــور ســــازیـــم کـــامـــگــارش کــــنـــیـــم

 

 

                                        عزیزاله ( ظریف ) از دنمارک

 


بالا
 
بازگشت