م. زردادی

 

به قربانیان فاجعه ء بغلان اهداء میشود:

 

 

پیام تسلیتم را به خلق بغلان گو!!!

 

 

دوباره مــــــار سیا زآستین ما ســـــرزد

وخلق کــــــــشورمارا زپشت خنجر زد

دوباره دشمن نهـــضت کمربکینه ببست

و آستــــــــــین ستـــــم را علیه ما بر زد

دوباره نام تـــرورو جنایت و وحــــشت

طـــــــنین منفور خودرا بگوشها جر زد

دوباره زاغ وزغـــــن درتلاش لاش دگر

سبکســـــــــــرانه به بارو وبرجها پر زد

دوباره مادری درســـوگ توتهء جگرش

نشست وماتم وافغان  بخـــــــــانه در زد

دوباره طـــــفل یتیم ، ودوباره زن، بیوه

دوباره خواهری حرف از سر برادر زد

کــــــــــمرشکست یکی سالمند مردی را

دوباره نعـــــــش جوانش بشانه لنگر زد.

***

بسمت دگـــــری ریش وکلاه تشنه بخون

پس ازدو دود دگر لاف مــــــاده ونر زد

به بوی خـــون مسلمان مشام خود خارید

و حرف لاف وگزاف از تــوان وپاورزد

گهی به ماتم وبراشک دگران چون اسب

کشــــــید شیهه وگاهی چو باربر عر زد

پس از جنایت وخون وترور وقتل وقتال

نشسته حرف خــــــدا ورسول وباور زد

مقام ارشد اســــــلام را بخود تخصیص

وبر تمام جهــــــــان مهر ولاک کافر زد.

***

هزار لعنت ونفـــرین به آنکسی که سخن

به نقد خــــــــون برادر زپول واز زر زد

به آنکسی که وطــــــن خاره کرد تا بنیان

وحــــــرف دوستیی سرزمین وکشور زد

به شیوه ایکه یکــــش میفروشد این میهن

ودگــــــــرش به جهاد وغزا کمر بر زد.

هزار لعنت ونفــــــــرین به آن گروهیکه

زجهل آتش وحشت به قلب خـــــــاور زد

به آن ، که خلق تباه کرد وتخم کین افشاند

و درنتــــــــــیجه سخن ازمقام واز فر زد.

***

کجـــــــــــاست برقی که بنیاد جهل را سوزد؟!

که ،بانگ سورهء یاسین بگــــــوش هرخرزد؟

شعار وحـــــــــــــــدت ملی فریب ملت هاست

برای آنکه ســــــــــــــــرت را بسنگ دگر زد

بغیر سیستم فـــــــــــــــدرالی نیست راه نجات

هرآنکه گفت که است،حرف سست ولاغر زد

پیــــــــــــــــام تسلیتم را به خلق بغلان گو!!!

به قلب هاییکه دشمــــــــــــــن زکینه نشتر زد

ســــــــــــــرم فدای همانکس که در ره مردم

قدم زبام زمــــــــان تا بشام محـــــــــــشر زد

کجاست شعریکه بلوا بپاه کند (محــــــــــسن)

کجاست شعــــــــله؟ که درکاخ ظلم اخگر زد.

 

                                          8/11/2007

                                          محسن زردادی

 


بالا
 
بازگشت