دوکتور انور ترابی

 

 

شيپور آزادي

 

من و آهنـــــگ دل آويــــز زمان

رويـــــــش نغمــــــۀ آزاد زبـــان

موج گيـــــسوي ســـــپيدار بلـــند

مـــــرغ افسونگر بگـــشاده دهان

رقــــــص پــــرواز بلــند عــــنقا

ني و آن نالۀ کهـــــــسار و شبان

روح ســــبزو لب گـــــفتار بلنــد

فکر خـــــورشيد و تلالوي عيان

همه غـــــــــوغاگر آزاده گي اند

نعـــــرۀ سرکـــــش افسرده دلان

عـــــــــشق آزادي درياي عطش

موج مستي که همين است روان

نگـــــــــــذاريد به يغمــــــا ببرد

تــــيغ ويــــــران گر بيداد جهان

 

 

 


بالا
 
بازگشت