سيما سماء

 

به ياد بود رازق فانی

 

شعله و شمع زبزم شـــــــب و پروانه برفت

شيشه بشکست خــــــمار می و ميخانه برفت

شهر شعر است عزا دار تن خــــــانه غمين

روح از واژهً هـــــــــر بيت غزلنامه برفت

خانقا اشک بريزد سمــــــــاع خاموش است

صوفی پاک نهاد شاعــــــــــر فرزانه برفت

آنکه فرياد نمود در غـــــــــــزلش درد وطن

حسرتا دور از آن مامن و آن خـــــانه برفت

عطـــــــــــــش   جاويدان عشــــــق و سرود

سرد و خـــــــاموش از آن لانهً بيگانه برفت

آه  پرســوز " سيما " بر "سمــاء" گشت بلند

" فانی " عشق وطن " رازق " يگانه برفت

 


بالا
 
بازگشت