شاهرخ پژمان

 

لرزش دل کبوترک

دیشب دیو خواب بدی دید

لختی به خود پیچید

باد شد ، طوفان شد  خورشید نهان شد

 زمین و زمان تیره شد

تنها کبوترک  بیدار باغ

در شرایط داغ  در گزند زاغ

                        بیدار ماند         

دل کوجکش تمام شب تپید

اما از صداش برگ بیدی هم نلرزید

او شب پیش در گرداب موج باد سرد مرد

کس پر- پر  شدنش را ندید

دیری  نپایید ، دو شب بعد

دیو شب به حریم دیگری سر زد

باد شد باران شد هوا سر د سرد

اینبار انگار قیامت شد

           صد ای کرنای جنگ برضد دیو

                        همه جای جنگل  پیچید

                       پیمانه ها  همه ترکید

                                    پیمان ها بهم پیچید

اما کس پر پر شدن کبوترک  باغ مارا ندید

برگ بیدی هم از صداش لختی نلرزید

باز یادم امد که کسی گفت 

                       داروین راست میگفت

                      حقیقت پر شگفت:

جنگل تابع قانون انتخاب طبیعی است

جنگل مال  مار های زهر ی است

شاهرخ پژمان

شنبه 29 جولای 2007

نیو اورلیان – امریکا           

 

**********

میهنم !

 

میدانمت ، ای قصهِ ناخوانده

                 قصه پُر غصهِ آبای منی

میسرایمت ، ای غزل عاشقانه

ترکیب نغزاز پشتون و تاجیک و ترک و هزاره

               مصراع هر آیهِ باور های منی

گرشکستی و ریختی و سوختی

                    پیوندت میزنیم

ازهزاره و ترک و تاجیک و پشتون

ترکیب گوشت و پوست و خون و استخوان

                      تار دوختت میتنیم

میهنم !

ای اواز شکسته در حنجره

ای آه سرد پشت پنجره

        تا آبی خروشان دریا ها

        تا کران بیکران کهکشان ها

                 با تمام وجودم فریادت  میزنم  

                با تمام وجودم فریادت میزنم  

 

نیواورلیان – امریکا

پنجشنبه 19/07/2007

 

 

خاطره یک عشق

 

باز حس غریب با تو بودن

                         از تو شنفتن و در تو شگفتن

از تارو پودم سر میزند

   طعم  شیرین لبان تو

           هرم گرم نفس پیچان تو

                      جاذیه  چشمان تو

                        لذت عصیان شبهنگام تو

           در سکوت تنهاییم در میزند

  ای حس گنگ ار کجایی؟

 از کدامین سیاره میتابی ؟

                باز آهنگ چون سروش تو

                چهره گلفروش تو

 در ایینه پندارم پر میزند

         ای حور بهشتی خدا را دمی

                            اینجا دوزخ ماست کرمی

بارا و مرا زین دوزخ برهان

یا جلوه از خاطر ما کن دمی نهان

 

 

شیکا گو –امریکا

جمعه 15 جون 2007

 

*****************

پدرم!

 

ای الگوی کردار نیک

        وای زردشت من  به پاکی اتش میستایمت

پدرم!

ای  خاطره ساز خاطرم

       وای اتشکده من،  به صفایی نور میجویمت

پدرم !

ای  روح القدس من

وای رمز وجودی وجود  من

              بسان  عیسی  با نخست  سخنم میگویمت

                                    که مولای  منـــــی

                                  تو اول و انتهای منی

پدرم

ای  محور ثبات من

وای خورشید ذات  من ، هردم چون  قمر میپویمت

 

***************************************************************

 

پدرم !

 

جنبش تو خروش من   اواز تو  سروش مــــــن           سایه تو سر پو ش من قصه ای تو هوش من

بی جنبش تو بی خروشم بی اواز تو بی سروشم         بی  سایه تو بی سرپوشم بی قصه تو مدهوشم

با من بمان با من بمان این دم بمان هردم بمان

با بود تو بود من با تار تو پودمـــــــــــن                با ساز تو ناز من با قلب تو راز مـــــــــــــــن

بی بود تا نابودم  بی تار تو بـــــــی پودم              بی ساز تو بی نازم بــــــــــــــی قلب تو بیرازم

با من بمان با من بمان این دم بمان هردم بمان

وجود تو خدای من  خاک قدمت قبله دعای  من           مهر تو ایـــــــــــــــین من شفقت تو دین من

بی وجود تو بی خدایم  کو قبله و کو دعای من          بی مهر تو بی ایــــــــینم کو خدا و کودین من

  با من بمان با من بمان این دم بمان هردم بمان

 ار خون تو سرشت من از  کلبه تو بهشت من             از گل تو خشت من از دانه تو کشــــــت من

از رنگ تو هنگ من  از جوهر تو سنگ من            از رفتار  تو فرهنگ من از گفتار تو زنگ من

  با من بمان با من بمان این دم بمان هردم بمان

 

شاهرخ پژمان – نیو اورلیان - امریکا

شنبه  2007 -07-07

 

 


بالا
 
بازگشت