تبریکنامه یی به افتخار« راه نیستان »

 

پروفیسور دکتورعنایت الله شهرانی

 

       ازآن طرف اوقیانوس ها کتاب ضخیم ، پرفیض وبا محتوایی به نام « راه نیستان » درغربت سرای امریکا به دستم رسید .

      گرچه عده ای می گفتند که « راه نیستان » فقط یک مجله است ، که  دانشمند ارجمند وعزیز، سفیر: مسعود خلیلی آنرا تاسیس وگرامی دانشمند وفرهیخته عبدالقیوم ملکزاد مدیریت وسردبیری آنرا به عهده دارد. اما این کتاب نه به آن شکلی بود ، که من شنیده بودم . درست  است که موسس و گرداننده هر دو عزیزان فوق الذکر بودند.  ولی آن نشریه ، یک مجله نبود ، بلکه کتاب ضخیمی بود  ، که خواننده را ازمطالعه آن متن ومحتوی ، به حیرت  فرو می برد .

     خوشا به روان پاک علامه استاد خلیلی ، که فرزند گرامی اش راه اورا تعقیب نموده ، آنگاهی که معسود خلیلی درهندوستان سفارت می کرد ، با دانشمند نستوه فضل الرحمن فاضل وانجنیرعبدالرحیم پروانی درخصوص فرهنگ افغانستان ، هنگامه ها برانگیختند وکارهای خارق العاده انجام دادند .

       این بارمسعود خلیلی سنت دیرین خود ومیراث پدری را باز زنده ساخته وبا فضیلت مآب ، مولف ، شاعر، نویسنده وقابل افتخارملت ووطن عبدالقیوم ملکزاد ، درانکشاف فرهنگ وطن با جدیت تمام درملک تورکهای عثمانی دست به فعالیت زده اند ، که خداوند خیر شان  دهاد .

     چه عجب  ، که درزمان شاه امان الله غازی همین دومملکت هندوستان وتورکیه بهترین دوستهای افغانستانیها بودند  که تا ایندم دوستی های بی آلایشانه شان دوام دارد .

     ازقضا ، دراین عصرما ، اشخاصی درسفارت های هردومملکت به نمایندگی افغانستان کارداری می نمایند که احساسات پاک شان به برقراری روابط حسنه درهرسه مملکت : ( تورکیه وافغانستان وهندوستان وافغانستان ) قابل ستایش است .

      درمختصر، که می خواستم یک تبریکنامه نسبت به کتاب اعلی « راه نیستان » بنویسم ، اما کارم به جایی رسید که درارتباط با تاریخچه روابط افغانستان وتورکیه ، تقریبا" به ظرفیت یک مقاله (1)، چیزهایی نوشتم .

     کامیابی های بی حد واندازه سفارت کبرای جمهوری اسلامی افغانستان درترکیه را به کافه ملت افغانستان ورهبری آن تبریک گفته وموفقیت ها ، طول عمر وصحتمندی جننابان مسعود خلیلی ومعاون بادانش شان عبدالقیوم ملکزاد را ازخداوند خواهانم .

***

    (1) مقاله « تاریخچه روابط افغانستان وتورکیه » نوشته پروفیسور دکتورشهرانی  را  درشماره دوم " راه نیستان" مطالعه خواهید فرمود  .

 

 


بالا
 
بازگشت