میر ظهورالدین شهیر

از شهر کابل

 

سرود عاشقانه

 

بیا سرود ِ خوش آهنگ ِ عاشقانه بخوان

به گرد ِماه نشین ، شعرِدل شبانه بخوان

 

بیا چو فطرت آهو ،  به باغ ِ سبز ِغزل

به لحن ِشاذ ِسخن ، شعرِ جاودانه بخوان

 

بیا به سبزترین لحظه های فصل ِخیال

به گوش ِ خاطرِ یک تا غزل  ترانه بخوان

 

بیا به جوجه ی مرغ ِ نوآفرین ِ بهار

در آشیانه نواهای آب و دانه بخوان

 

صدای خِش خِش پای غریب ِدهگان بین

بیا به ساز ِبهاران ، و از جوانه بخوان

 

گرم به حاشیه ی کهکشان سبق داری

ز دورِ دور بیا یک سبق به خانه بخوان

 

به آفتاب ِ وفا گو بیا صحیفه ی عشق

برای عاشق ِ کم مهرِ این زمانه بخوان

 

تکرار خاطره

 

امشب به پا س  ِ نازک  ِ مه قصه گفت پیر

از آرشیف ِ دیده ی  بینای  درد  ها

در تنگنای  شب  ِ برزخی  مکید

خون ِنظیف ِ آن یل ِ سر پا برهنه را

 

با نیزه ها ی  داغ  ِ گنه از قفا  زدند

بر سینه پر شکاف  ِ  ز بر خورده تیر ِ قرن

امشب به پاس  ِ حادثه های ندیده  مُرد

پیکر تراش  ِ عاطفه سالار ِ پیر قرن

 

امشب صدای خاطره ها دلخراش بود

کز دل ربود خاطره های نجیب و شاد

سیلاب  ِ فاجعه ز تلاطم گذشته بود

نفرین ،  سکوت  ِ عجز به دل پرورش بداد

 

معنا به بطن  ِ  واژه سرازیر می نمود

لب های گرم  ِلهجه ز تکرار ِ گفته گشت

خشم آنقدر قدح به لب  ِ زال سر کشید

کارام  ِ مغز ِصبر ، ز دل ها نهفته گشت

 

دل ها به یاد  ِماتم  ِآن روز های سرد

دریای آ ب  ِ دیده فرو ریختند ، باز

گرداب ها به گردی  ِ سرخ آب  ِ غم شد ند

فریاد ها شکست ، خم آهنگ  ِ گوش  ِ راز

 

امشب شکست ، شیشه ی  دل سنگواژه ها

حتی به گوش ، ساز ِ نفس خوش صدا نداشت

دل ها تنور  ِ  قصه چو هیزم گرفت تنگ

و ز تفت باد  ِ غصه نسیم  ِ هوا نداشت          

 

************

 

پیام سبزباران

 

بیار مژده ی پهنای آسمان ، باران

قدم بکش به زمین خاره ام بمان ، باران

 

نگر ز روزنه ی قلب ، تیز نیزه ی خار

که می خلد ، به دل ِ چشم ِگل چسان ، باران

 

بیا به گوش ِکویر آیه های رویش را

ز پاره های سپید ِ سما بخوان ، باران

 

پیام ِنغز ِ نفس ، از سطوح ِ سبـــز بیار

بدم به پیکرِاین باغ ِدل خزان ، باران

 

زعمق ِآب ، گــُهردانه ها ، بیار و ببار

و از کرانه ی دریای بیکران ، باران

 

از آسمان که میایی ، یک آفتاب بیار

برای آبی تارای  قلب ِمان ، باران

 

به روزِمرگ ِتولد ، به جسم  ِ دانه بده

ز آذرخش ِنگاهت ، صدای جان ، باران

 

***************

 

پرنده می میرد

کجایی باغبان برخیز

کجایی!

       باغبان!!

مگرانصاف ازپرویزن روحت فرو افتیده می میرد

که میمون بچه ات درب طویله باز بکشادست

و یکسرباغ پرآب و علف گشته لگد مال علف خواران جنگل خو

فضا معجون آواز غریو و خنده و گریه ست

ترا گوشیست!

                  گر،

                     بشنو:

کجایی ... !

      باغبان ...!

             برخیز...!

و سیمک تارهای زرد اندیشه

که براین زر قفس های نمادین گنه بستی

                                                       رهایش کن

که می میرد پرنده درقفس ...

                                                    آری

                                 ... رهایش کن

 

**********

بیگانه

به دور ِ حلقه ی  باور نشست ، بیگانه

خطوط ِ فاصله ها را شکست ، بیگانه

نگاه طعنه ی زرد و کبود ، آخر مُرد

ز فصل عاقبت آمد به دست ، بیگانه

خیال ، دامن ِ سبز ِ کویر می جویید

چو دید سبز و بهارانه است ، بیگانه

ز دوست ، حادثه ی مرگبار ِ بهتانی

چه ابلهانه سرامد ، که رَست ، بیگانه

صدای خِِش خِش پا ، از حریم ِ باغ ، گم است

که دست ِ فاجعه زین در ببست ، بیگانه

و روز ِ مرگ تبسم ، که دوست می  خندیـد

به فرش ِ فاتحه با ما نشست ، بیگانه

 

 


بالا
 
بازگشت