منصور سایل شبآهنگ

 

نتیجه

ـــــــــ

کسی که به یک پا

در گذشته

و یک پا

در آینده ایستاده   باشد

بر اکنون

           بشاشد.           

 

طعم ِ تجربه

ــــــــــــــــــــ

دیدی ؟!

به عشق ورزید ن

                      هنوز

                          نرسیده  بود                 

 

فریب رنگش را

                   خوردی 

و از شاخه ء خود پرستی اش

پیشتر از آنکه

                  شیرین  شود و  پخته

خام و سخت و ترُشش

                          چیدی

                               و 

                                  چشیدی.

       

»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»

بیتو

تو میخواهی که عریانت کنم من

تنم را جامهء جانت کنم من

به جان ِ تو که بیتو ناتمامم

تمامم را به قربانت کنم من

 

فکرکردن و فکرنکردن

 

خر که خر هست

بیچاره هیچ فکر نمیکند

اما خرگوش 

         خرتر هست

اگر فکر می کند

 که سایهء عقاب

                   برسرش                                             

سایبان  ِآرام ِ خواب خرگوشی اش تواند بود

وخرترین کیست؟

خرمگس! 

اگر فکر می کند که شاهین

از اوج ِ ستاره سایش

برای شکار ِ این عبث

می آید فرود

چنین!

 


بالا
 
بازگشت