منصور سایل شبآهنگ

 

 

دریانورد

اینبار

با مرجان ِ بوسه های کوسه

در مشت ِ بی دست

جان ِ دریاوارش

با روان ِ جاری ِ جاوید ِ زمان و زند ه گی پیوست.

دریانورد ِ بیدار

پشت ِ موج را خوانده بود

امّا عشق را

کجا باشد سکون؟

انالله و اناالیه راجعون.

 

 

 

 

هشدار

 

آی دشمن بیرحمی هرچه که زیبا

هرچه که شاد

هرچه که پاک

هرچه که خوب

هرچه که زند ه گی!.

 

پیام آور ترس

مرگ

فقر

بیداد

بند ه گی ! 

بدان و آگاه باش

که زند ه گی نیز

انتقام ِ بی پایانش را

با زیبایی بی رحمی که در نیام  ِ نامش

نهان دارد

از تو گرفتنی ست!

آری چنین هست و

غیر از ین

نیست!

 


بالا
 
بازگشت