سپاس

 

عید باغ

 

بهار ر فته  به در میرسد   تــــــــرانه بخوان

به شاخه پیک هـــــــنر میرسد  ترانه بخوان

 

ز کام  تلخی سردی   رود ز شهـــــــــد بهار

که صبــــــــر ها به ثمر میرسد ترانه بخوان

 

تو انتشار تصـــــــــــاحب ز خــون لاله ببین

شکست سردی به سر میرسد  ترانه بخوان

 

ز رودبار طـــــــــراوت  ز جویبــــــار علف

به دست دیده گهر میرسد  تــــــرانه بخوان

 

و ابـــــــــــر نامه بر عید باغ مــــــــیگردد

ز قطره قطره خبر میرسد ترانه بخـــــــوان

 


بالا
 
بازگشت