د ا کتر عارف پژمان

 

 دکان ميفروش کو؟بهار نو اگر رسد ، صــــــــراحی کهن کجـــــاست
جوانه می زند جـــــــــنون، شراب ياسمن کجاست

درين جـــــــــــــزيره کی رسد صدا به گوش آشنا
ديار ميکشان چه شد، چمــانه کو، چمن کجاست ؟

درين گذر به سده ها ، ستاره ای ، رهــــــــا نشد
به پيشواز گل روم ، پرنده کو ، پرن کجــــاست ؟

ز شهــــــــــر بند مردگان و بوف کور ، خسته ام
غــــــــريو داش آ کلی ، غروب کوهکن کجاست!

غـــــــم نگار يک طرف ، غم زمانه   يک طرف
دکان ميفروش کو ، حريف صف شکن کجاست!

من آن نيم که جان دهــــــم به سايه سار بيد بن
شکوه چوب دار کو، شــــکوفه رسن کجاست !

سپرده ام سرنـــــوشت به دشت « آبجو » بگو
که قايق شکسته را مقام کو ، وطـــن کجاست ؟

پياله دگر مــــــــــــــــده که از  زبان فـتادم ام :
تتن تتن تتن تتن ، تتن تن تتن کجــــــــــاست !

 


بالا
 
بازگشت