محمد يوسف پناه

بيلفلد آلمان

 

صدای خون

 

ازاين خانه صـــــــــــــدای خون برآيد         زکی از ليلی و مجــــــــــنون برآيد

بسی ليلی و مجــــــنون غزقه درخون          شهيــــــــــد گشته صدا اکنون برآيد

زخون دل بســــــــــــاختند آشيان چند          کی ويرانش بکرد مفـــــــتون برآيد

همـــــــــــان مفـتون که اندر زير آوار         زخاک و خـــــون غبار خون برآيد

زجنگ و خـون ز ديوان چند مضمون          زچند گرگ و خـفاش ميمون برآيد

به بمب و توپ و هــاوان تا به راکت          قتل کردند و کشـــــــتند خون برآيد

صـــــدای گريه قلب خـون چکان چند         ززير خاک صــــدای محزون برآيد

به قاتل ميفرستد لعنــــــــــــــت هردم         صـــــدای جوش خون سيحون برآيد

زخون شيخ و شهاب وطفل شيرخوار         جوانان کـــــــــــــــفن پرخون برآيد

زعالم تا به فاضـــــــــل خاص تا عام         چه گور جمـــــعی زين کانون برآيد

فروختند دين و دنيا خود فــــــروشان          که روبل و دالر از قـــــارون برآيد

به عـــــــــــــنوان ترقی دين و ايمان          به نام کـــــــــفر و دين وارون برآيد

چو رقاص چـــند بودند سرخ پوشان           همه وارونه وار مشــــــحون برآيد

زچند صله سفيد و سياه دســــــــــتار           زغار کفــتار و گرگ بيرون برآيد

بسی دامن سپيدان همـــــــچو چنگيز           به شب خفــــــاش در شبخون برآيد

زقتل خلق سيل خــــــــون روان شد            که موج خــــــــون از هامون برآيد

ترکی کارمل و امــــــــــين و نجيب            زرنگ خـــــون صدای خون برآيد

زصبغه گلبــــــدين برهان الدين چند           هزاران دل بخــــــاک مدفـون برآيد

زدوستم و از مزاری تا به ســـــياف           زکشـــــــــــته پشـته ها افزون برآيد

زگيلانی و خالص تا محـــــــــــــقق           زخون گلقـــند بخورد معجون برآيد

محمدی و خالص محــسنی صاحب            زقتل گفتــــــــــــــار گوناگون برآيد

ملا عمر و ملا دادالله چــــــــــــــند           چه خاک و خون ازاين گردون برآيد

زجنــــــــــــــس قاتل وجلاد و خاين           زهر يک دامنــــــــش پرخون برآيد

از اعضـــــــای حکومت تو کرزی            زجيبـــــــــــــش دالر و افيون برآيد

به جور آمد شده حال کاسه لـــيسان             به همراه ريش بروت افسون برآيد

بگيريد تا زمـــــــــــــام خلق باری             زچور و قـتل باز قانـــــــــون برآيد

بخـــــــــــيزيد مردم افغانستان زود             صـدا از اتک و جيـــــــحون برآيد

الله اکبر گويان با هـــــــــــــــــزاره            زازبک تاجـک و پشــــــتون برآيد

سپاريد قاتل و خــــــــــاين به قانون           که فـرمان از حی بی چــــون برآيد

بسازيد گلســـــــــــتان افغانستان را           به عـدل و داد تا مامــــــــــون برآيد

پناه گفت زود دست درکار گــــرديد          صـــــــــــدا از ليلی و مجنون برآيد

 

 


بالا
 
بازگشت