محمديوسف پناه

بيلفيد ـ آلمان

 

پــــــــــــــوقـــــــــــــانـــــــــــه

 

شناسيم سيانه و سيـــــــــــــاه دانه را خوب         زخلقی و پرچمی هفـــــت گانه را خوب

شناسيم قاتل و جـلاد و جـــــــــاســــــــوس         زچند فتــــــــــــــنه يگان فتانه را خوب

به خون تشنه دگر بار سوســـــــــــــماران          ببينيم رقــــــــــص مار مارانه را خوب

به جنتر منتر است چنــد مارگــــــــــــيران         بگفت ويران کنيـــــــــم ويرانه را خوب

زنيم راکت و هــاوان سربـــــــــــــــسر ما         به هر شهر و ديار تـــــــــکانه را خوب

به نام دين و ايــــــــمـــــــــــان وز تــرقـی         چپاول چور کنيـــــــــــم خزانه را خوب

بگفتـند از خـــــــــــــداونــد از محـــــــــمد        ببين فرض زبان خــــــورد دانه را خوب

بگفت ما قـتل کنيم عاشــــــــــق و عــارف        وطندار از خود و بيگـــــــــــانه را خوب

بسوزيم بوســـــــــــــــــــتان و گلستـــان را       زبلبل شــــــــــــمع و گل پروانه را خوب

بگفت موزيک حرام ليک رقــــص شب را       حلال گــــفت زنگ پای نازدانه را خوب

خبر شد اژدهــــــــــــــــا رهبر به مـــاران        شناسد خلق اين مســــــــــــــتانه را خوب

بکــــــــــــــــــــــردندی خبر را نشر اخبار       مقرر ميکنيم ديـــــــــــــــــــوانه را خوب

بنام ( جبههً ملی ) کنـــــــــــــــــون حزب        بسازيم تخـــــــــــت و تاج آسـتانه را خوب

برهان الدين جمهـــــــــــــــــــــــور سابق        رئيــــــــــــــــس کل ببين نازدانه را خوب

گلاب زوی وسمه با خــــون کرد بروتش         ستائـــــــــــــيم قاتل شــــــــــبانه را خوب

علومی پرچمی وزشهــــــــــــــــر قندهار        وکيل است گفت به ما افـــــــسانه را خوب

زقانونی که نيســـــــــت پابند قـــــــــانون        به صد رنگ ديده ايــــــم رســـانه را خوب

بلند منزل به مـــــــــــارشال کرد سلامی         نديده خيـــــــــــــــمهً بی خــــــانه را خوب

زچهره پرده افگند کاظــــــــــمی صاحب        زند درزلف سيــــــــاه او شـــــانه را خوب

عزيزاست مصطفی ظــــــــــــاهر به بابا       ستايم سياســــــــــــــــت شاهــــانه را خوب

زچند سرخ چند سبز چـــــــــندی سياهان       بگفت که پف کنـــــــــــيم پوقــــانه را خوب

زرنگ خون و خـــــــــون نوجـــــــوانان       کنيم رنگ شهــــر و بازار و خانه را خوب

بگفت عقد ميکنيم نوبالغــــــــــــــــــان را       زهندو مســــــــــــــــلم و جـــانانه را خوب

به خاک يکسان کنيم مکتب و معـــــارف       زمســــــــــــــــجد تکيه و بتخــانه را خوب

بسوزيم شهر و ده افغانســـــــــــــــتان را      به کابل کـــــــــــــــــــوچـهً بارانه را خوب

چنيـــــــــن باشد پلان هوشـــــــيار افغان     " پناه " گفت حل دل سی ســــــانه را خوب

 

***********************

بيلفلد ، آلمان

دوم فبروری 2007

خون بهاء

 

زيرقصــــــر پارلـــــــــمان چند نارواست            جمع چندين دلخک و چــــــند گردپاست

چــــــــند زديُو و دد ملعــــــــــــون و سبز           چند شياطين سفـــــــــــــــيد اندر سناست

چند و چــــــــــــــون از قاتل و جلاد وقت           وسمه کرد ريـش وبروت از خون ماست

بستن و کشتند به زندان بيشـــــــــــــــــمار           درمليون بيوه و يتـــــــــــتيم خود گواست

 تپه و کوه دشت و صحرا شاهــــــد است            گور و بيرق در  ملــــــيون اندر صداست

درصدا که خـــــــــــــون ما نمک نداشت             قاتلان قاضـــــــــــی شد و اندر قضاست

بخش و بخش خود کنند قـــــــــــتل و قتال           خون افغان خــون مورچه گفت ، رواست

قتل خون را در بهـــــــــــــــا کردند هزار          استر جيب ساخت زدالر گفـــــــت دواست

فی سبـــــــــــيل الله کشـــــــــــند افغان را           طفل و پيرو مرد و زن شاهـــــــد خداست

شهر بی بازخواست و بی پرسان کجاست           باشدی افغانستان خود کــــــــــــــربلاست

شهـــــــــر و ده ويران و جمله روستاست           مملکت ويران و مردم خـــــــــود گداست

قاتلان در پارلمــــــــــــــان و در سناست           صــــــــــدر و کدر و رهبرانش پيشواست

کوزه گر کوزه شکن چند کــــــــــوزه گر          چند پروفيسر و استاد رهنـــــــــــــــماست

هرچه خواهند هر چه گـــــــــويند آن کنند           قتل انســـــــــــان نام قانــــــــون نينواست

در کجـــــــــــاشد طـــــــــاق مل مردمان           ديده بانان حقــــــــــــــــــوق اندر کجاست

گفت محقق صاحب زبخــــــــــش قاتلان            هر چه کشتيم مورچه بود کی خونبهاست

چهــــــــــــــــرهً اين قاتلان بينی بلاست             بوش و بلير ديد و کـــــرزی وارخطاست

قاتلان قاضی شده فـــــــــــــــــــتوا دهند            خون افـــــــغان است مباح بی خونبهاست

گفت پناه که زار ميناليد شهـــــــــــــــــيد            قاتلان قاضی به شـــــــــورا خود گواست

 

 


بالا
 
بازگشت