بیا که قصه کنیم

 

 

زسالهای نقاهت ومژده های عجیب

ودوره های برون رفتن و گذار ونوید

 

بیا که  قصه کنیم

ز کازینوی بن وخیمه بازی های ملت

و چاروالی بازیگران در قدرت

 

بیا که قصه کنیم

زسپتمبر

و ریزش معماری های کبیر

و قهربوش صغیر

 

بیا که قصه کنیم

ز بازسازی

زبازسازی فسیل های کهن

ویورش سمبول های لجن

 

بیا که قصه کنیم

زقارچ های سرزده از چوکی های پارلمان

واز نقاره ی حقوق بشر

 

بیا که قصه کنیم

ز جنگ ها

وجنگ یک دو سه دندان شیری ای ز طفل نحیف

ونان قاق ز پسمانده های  آی اس آف

 

بیا که قصه کنیم

ز شب

 وگمشده گانی به راه قطب سحر

وازسخاوت این  کرم های شبتابی

 

بیا که قصه کنیم

ز قیمتی آبی که  در  گلومیریزد

و رایگانی خونی که از دهان تفنگ

بیا که قصه کنیم

بیا که قصه کنیم

 

 

24 اپریل2007

پامیر پارشهری

هندوستان

 


بالا
 
بازگشت