خطــــاب به سایت وزین آریـــائــی

دکتور نصیر{ ندا}

تـــو کهــن ســـال جـــهـــانی آریــــا         آریـــــائــی مــــا سـتـیـم در آســــیا

پیـشـروانـی در تــمــدن بــوده ایـــم         خـــالـقــان کــار وزار وایــــده ایـــم

وارثانیــم از هـمــــان خــاک وطــن          بـرگ سبزیم از همـان بـاغ و د مــن

آن زمــان است افـتــخار مــــا بجــا          چــون نیــاکان زنــد گی سـازیم بمــا

سـهم خــودرا برجهــان درعلم وکـار        عـرضـه داریــم بر بشر، بدهیم شـعار

آریـــــائــی تـــو بســـــا زی آریــــا          گـر شـــعـــار تست بــی رنگ وریـا

جمـع ســـازی تـو بـه قلـب خـویشتن         عــاشــــقــان پــاک بـــاز آن وطــن

بـــاز ســازند شهکار ها، در جهـان          آریــــائــی زاد گـــانٍ افغـــانـســـتان

 

دکتور نصیر ندا

شهر أسن جر منی 27 سیپتمبر2007

 

هدف از سرایش  شـعر فوق بیان انعکاس ودر خشش شما درصفحۀ روزگار بوده وتأئیدیست بر هستی روشن شما در کهکشان هنر وفرهنگ جامعۀ افغانی بر شیوۀ معاصر آن. وهم گواهیست بر اینکه ما از دوستداران وخوانندگان شما هستیم وبا یک نگاه ژرف از نور معرفت سایت شما در روشن ساختن اذهان خویش بهره میگیریم.از بیان آنها به نحوه های مختلف متأثر میشویم،درس میگیریم،لذت می بریم،غمگین میشویم،عمدتا موافق وگاهی هم در تضاد با آن قرار میگریم.اینها همه بیانگر توانای شما در شیوۀ روشنگری خلاقانه در بحبوحۀ فرهنگ ودانش سیاسی است،که خواننده را از حالت بیطرفی بیرون آورده ودرراه پویائی وتلاش به جستجوئی حقیقت سوق میدهد.شیوۀ کار کرد شما  بیان کنندۀ گذشته های پر نشیب وفراز تاریخ میهن وبیانگر حوادث امروزی وتصویرساز فردای ماست.درحقیقت میتوان خویشتن را در مجموعۀ کامل زندگی اجتماعی یافت.برای آنکه از هم بیاموزیم ودر مورد خوب وبد زمانه حرف های باهم داشته باشیم به بهانۀ آغازسومین سال گرد فعالیت سایت جام غور در خانوادۀ مطبوعات کشور خواستم راز خودرا با شما نیز در میان بگذارم تا باعث پیوند واشتراک مساعی تمام کانون های علمی و فرهنگی در عالم انتر نت گردد .

والسلام.

دکتور نصیر{ ندا}

 

 


بالا
 
بازگشت