راه نيستان : به پيشواز از هشتصدمين سال تولد مولانا جلال الدين محمد بلخی ـ رومی

 

راه نيستان نشريه ی ايست که به پيشواز هشتصدمين سال تولد مولانا جلال الدين محمد بلخی ـ رومی از طرف سفارت کبرای افغانستان مقيم ترکيه در 440 صفحه ( از جمله 112 صفحهً آن بزبان انگليسی است ) به نشر رسيده است.

يک تعداد دانشمندان طراز اول کشور که تعدادی از آنها همکاران قلمی سايت آريايی اند در گروه مشورتی و هيئات تحريراين نشريه عضويت دارند.

ازآنجائيکه نشريه ی « راه نيستان » عرفانی ، فرهنگی ، تاريخی ، هنری و تحقيقی خوانده شده است ، معلوم ميشود سلسله نشر آن بهمت همکاران فرهيخته و به مسئوليت سردبير لايق آن ادامه داده خواهد شد. اين نشريه از لحاظ محتوا از پربارترين نشرات برون مرزی و درون مرزی کشور محسوب ميگردد که نظير آن درتاريخ معاصر کشورما کمتر ديده شده است.

جناب مسعود خليلی ، موسس اين نشريه چنين می نويسند :

« جای بسا مسرت و افتخار است که در هشتصدمين سالگرد فرخندهً مولانای بلخی ، سفارت کبرای افغانستان در ترکيه نشريهً « راه نيستان » را به دسترس دوستان وعاشقان مولانا قرار ميدهد.

ای به يادش هی هی و هيهای من                   ای به قربانش رمه و بزهای من

چهل و اند سال قبل پدرم ، رسالهً شريفهً « از بلخ تا قونيه » ی خويش را اهدای آستان حضرت سلطان قلوب عاشقان کرده و نخستين صفحهً آن را با مناجات حضرت بهاوالدين ولد زينت بخشيد ، که همه سوز سحرگاهی عاشقان و شب زنده داران را داراست و هم ساز و نغمه های دلکش راهروان راه نيستان مولانای بزگوار را ... !

« آه سحرگاه سوختگان را به سمع قبول و عاطفت استماع کن ، دود دل بيدلان را با عطر وصال معطر و دام های اميد ما را به مرغان سعادت مشرف و مکرم گردان. ای خزانهً لطف تو بی پايان و ای دريای رحمت تو بی کران »

امسال که جهان بشريت درپی آنست تا با انديشه های تابناک مولانا انس و همنوايی بيشتری پيدا ، وبر کالبد فرسوده و جنگزدهً خود روح و احساس ديگری بدمد و آوای دلهای شکستهً شکستگان را ، با نواهای جاودانی و سروده های آسمانی وی پيوند دهد ، فرزندان زادگاه مولانا ، يعنی افغانستان نيز افتخار آنرا دارد تا سهم فعال در تجليل جهانی جلال مولانا جلال الدين گيرند.

اميدوارم گاه آن فراز آيد تا ابنای بشر به طفيل آثار روحانی مولانای خيرالاثر ارواح شاد را از دستبرد شيطان محفوظ و در پناه يزدان معمور دارند و با لشکر تقوی ، حصارهای تعصب را فروريخته و علم های صلح و آرامش و عشق را ، بر فراز ويرانه های حرص و آز و جهالت و تکبر به اهتزار درآورند.

آرزومندم تا مولانای بلخی ـ رومی چون سفيری ارجمند ، پيام دوستی و محبت ملت های ترکيه و افغانستان را جاودان نگه دارد. چون :

 

تا دل مومـــــن حــــــريم کبرياست

بلــــــخ را با قونيه پـــــــيوندهاست

ترک و افــــــــغان راز داران همند

باستانی غمگـــــــساران همــــــــند

چشمه يی کز بلـخ روزی سر کشيد

بحر شد چون رخت اينسو تر کشيد

دور و نزديکی نـــــــــــدارد آفتاب

آفتابا ! هر کجــــــــــا خواهی بتاب

هرکجا عشق است آنجا جای تست

هرکجا دل می تپــــــد ماوای تست»

 

جناب عبدلقيوم ملکزاد ، نويسندهً توانا ، مدير مسئول و سردبير اين نشريه طی سرمقالهً معلومات مفصل پيرامون گزينش نام ، اهداف  و محتويات اين نشريهً گرانسنگ نگاشته اند :

« ... درنظر بود تا نام نشريه را « از بلخ تا قونيه » عنوان نهيم و اين عنوانی بود برگرفته شده از اثر معروف استاد خليل الله خليلی که ايشان آنرا در سال 1336 خورشيدی به رشته تحرير در آورده بود.

ولی وقتی که ما اين عنوان را ضمن نامه هايی خدمت ارباب نظر و قلمداران گرامی مطرح ساختيم ، برخی برای تاييد آن دلايلی ارايه فرمودند و عده ای هم ما را به جستجوی گزينهً ديگری ترغيب کردند.

...

به عقيدهً ما با توجه به اين که در نظر است تا اين نشريه تجليگاه انديشه های مختلف و موضوعات گوناگون باشد ، ميتواند پيام های گسترده تری را درخود بگنجاند. در عين حال اين نام پيوند با عنوان قبل الذکر هم نخواهد بود.

محتويات راه نيستان

نخستين شماره راه نيستان به پيشواز هشتصدمين سالگرد تولد حضرت مولانا به دست نشر سپرده شده است. علاوه برمطالبی راجع به خداوندگار بلخ ، مقالاتی راجع به زبان دری ، فارسی و موسيقی و ... نيزدرآن گنجانيده شده است.

مثلا در بارهً موسيقی از دونويسندهً بزرگوار مقاله های پژوهشی داريم. آوردن آنها به توجه به اينکه اين فن پيوندی ديرينه با مولانا و سماع آن دارد ، بی مناسبت  تلقی نمی شود.

.

.

.

دلايل چاپ مطالبی دربارهً ادبيات فارسی ـ دری هم مبرهن است. و آن اينکه : مولانا مستثنی از معدود اشعار ترکی و عربی و ملمعات ، تقريبا همهً اثار گرانقدرش را با اين زبان شيرين نگاشته است. فلهذا دراينجا بی مناسب ندانستيم تا از تحقيقاتی که دربارهً اهميت اين زبان تحرير يافته ، سود بيشتر بجوئيم.

اهداف نشراتی

ـ راه نيستان به مسالهً تحقيق راجع به مسايل مختلف اولويت می دهد.

ـ مطالب انتقادی را که به هدف اصلاح و بهبود باشد با سعهً صدر و ابراز امتنان می پذيرد ، ولو اين انتقاد متوجه مسئولين باشد...

ـ ما رمزموفقيت را در آن می جوئيم که هرگونه نقد و نظر اصلاحی و توصيه يی مبتنی برحق را با جبين گشاده پذيرا گرديم و از فرهنگ اتهام و توسل به هرشيوهً صحيح و نادرست ، برای کوبيدن ديگران و جرح آنها با آداب جدال اجتناب ورزيم.

ـ ما خواستار آن نيستم که راه نيستان تنها جولانگاه خامه و انديشهً ارباب فضل و قلم کشور باشد. آنگونه که مولانا ، ابن سينا ، بيدل ، حافظ ، سعدی ، سنايی ، ناصر خسرو ، فردوسی ، البيرونی ، سيد جمال الدين ، مخدوم قلی ، استاد خليلی ، علی شيرنوايی ، عبدالرحمن بابا ، خوشحال خان ختک ، علامه اقبال و ...  مربوط به يک کشور و يا يک حوزهً جغرافيايی نيستند.

ـ موفقيت ما زمانی بيشتر محسوس خواهد گشت که بتوانيم جويبارهای پراگنده را به دريای خروشان و همدل وصل سازيم و اين کار ميسر نخواهد شد الا با راه اندازی تلاش های دلسوزانه و کارهای مستمر فکری و فرهنگی و رفع سوء تفاهم ها و ترويج فرهنگ ايثار و بخشش.

ـ ما از وجود بيماری هايی در بدنهً جامعهً مصيبت ديدهً خود منکر نيستيم.

ـ يکی از روش های اساسی ما ، تحکيم روابط نه تنها بين کليه اقشار ، اقوام و مليت های با هم برادر افغانستان ، بلکه با ساير جوامع ، کشورها و ملل صلحدوست نيز خواهد بود.

ـ اگر از لحاظ مسايلی چون : دينی ، فرهنگی ، کلتوری ، هنری و سياسی و ... موضوع را بررسی نماييم ، داشتن روابط با بعضی از کشورها ، از جمله ترکيه دارای اهميت بسزايی خواهد بود. وجود فيض روحانيت حضرت مولانا سبب شده تا اين روابط بين مردم افغانستان و ترکيه عميق تر و گسترده تر شود. رسالت بزرگ ما اين خواهد بود ، تا در راستای تحکيم و توسعهً آن هرچه بيشتر بذل مساعی بخرچ دهيم. يکی از طرق عملی شدن آن همانا چاپ و نشر و توزيع نشريه هايی مانند « راه نيستان » از آدرس نمايندگی سياسی سفارت افغانستان دراين کشور است و آميزش هرچه بيشتر مردم اين دو کشور ، بالاخص دانشمندان مهرورز اينجا و آنجا ...  که خوشبختانه نمونه های بارز و اميد بخش چنين معاضدت ها و خلط شدن ها و صميميت گستری ها ، فراوان به چشم می خورد.

دراخير لازم است تا اين نکته را علاوه بداريم : کليه مطالب مندرج دراطن نشريه ، الزاما ديدگاه مسئولين راه نيستان را ارايه نمی دهند. »

ما نشرچنين اثر ارزنده را از صميم قلب به جناب مسعود خليلی موسس و به آقای ملک زاد سردبير و به همهً اعضای گروه مشورتی و هيئات تحرير تبريک گفته موفقيت های بيشتر شانرا در راه خدمت به جامعهً بلاکشيده ما آرزومنديم. اقدام سفارت کبرای افغانستان در ترکيه ، ميتواند برای ساير سفرای ما در کشور های خارج يک سرمشق بحساب رود و آنها را دراين راه نيک و انسانی تشويق نمايد. البته اين امر مستلزم آنست که وزارت محترم خارجهً کشور ما در گزينش سفرا اصل شايستگی را از ساير جهات بيشتر ترجيح بدهد.

 

جهت بدست آوردن اين نشريه و معلومات مزيد می توانيد به آدرس های ذيل تماس بگيريد :

موسس : مسعود خليلی

e. mail  : Sayhoon22@yahoo.com

مدير مسئول و سردبير: عبدالقيوم ملکزاد

H.A.Q.Malikzad@gmail.com

آدرس پوستی

Cinnah – Ankara

Turkiye 

تيلفون

00903124422523

فکس

00903124426256

 

 


بالا
 
بازگشت