تمیم (حکمت) مصلح

 

"(حکمت) و ملا"

هـــرکــــــــــه ازمـیــنــاسـت مـسـت

هـرچـه شـــادی خــواسـت ، خـسـت

در بـــــــــــــــه روی خــاکـیــــــــان

هــــرکــســــــی بـــالاســت ، بـسـت

ســائـــــــــــــلان را کـــــــی دهـــــد

هـــرکــســـــــــی داراسـت ، دسـت؟

کــــــی زچـنــگ ظـــــــــــــــالـمـان

هـرکـه گـویــــــــد راسـت ، رسـت؟

دیـــــــــــــــــــــو حــــرص و آز را

ســربـــه پـیــــــــش پـاسـت ، پـسـت

از خــــمـــــــــــــــــــــــارنـرگـسـت

(حـکـمـت) و مُــــــــلاسـت مـسـت!

 

"ملبورن" ، استرالیا (2006-09-16)

 

"ابیات انتخاب شده"

 

ضـعـف پـیـری حـرص دل را کــم نـکـــــرد

مــــوج ِ قــد خـم چـنـگ بـه سـاحـل مـیـزنـد!

***

قــصــــه ی غـــم مـیـنـویـســد بــر رُخـــم

طـفــل اشـکــم بـا ســـواد اسـت بـا سـواد!

***

 نــزد یــــــــــارم لاف پــاکـــــی مـیـزنــــــد

چــشـــم گـوهـــــربـس سـفـیــد وایـن سـنـد!

مـــا غـــــریــق مــوج مـحـنـت گـشـتـه ایـم

روی لــــــــوح جــبــهــــــۀ مـا چـیـن سـنـد

آدم ازغــــــــم دســت بـــه افــیــون مـیـزنـد

مـسـتـنـد هـسـت ایـن حـقـیـقـت ، دیـن سـنـد

***

حـــد شـنــــاســـی غـــــایـه ی قــرآن

هــــم غــایـــه و پـــــــــایـه ی قــرآن

زد بـــه سـنـگ شـیـخ ازچه پـیـمـانـه

"لاتــُـــســـــْـرفــــــو" آیــه ی قــرآن

***

چــشـــمـش مـیـکـــده ، ابـــروست مـاه نـو

درعــیــــد مَــی دهــد ، ایـنـسـت راه نـو!!

***

کــیـــسـت گـفـتـــم شـــادی ات؟

گــفـــــت مـیـمـــونـــم تـــوئی!!

***

تمیم (حکمت) مصلح

 

 


بالا
 
بازگشت