تمیم (حکمت) مصلح

 

 

"چـَــم ِ زنـدگـی!"

 

درد و غـــــــــــــــــم زنــدگــــی

پـیــچ  و خــــــــــــــم زنــدگـــی

یـکـّـه فــقـــط مـحـنـت اســـــــت

ایــــــــــــــــــن دو دَم زنــدگـــی

رنــج وغــــــــــم و ذلــت اســت

هـــــــــــرقــــــــــــدم زنــدگـــی

ذره کـفـــــــــایـــت نـکــــــــــرد

بـیــش و کـــــــــــــــم زنــدگـــی

خــنــــده بــه لــبـــــهــــا نـمـانـْـد

ازســـــتــــــــــــــــــــم زنــدگــی

بخـشـش و رحـمـــــت کـجـاسـت

کـــــو کـــــــــــــــرم زنــدگـــی؟

زیـــن هــمــــــه بــیـــــــداد هـــا

بــِــه عــــــــــــــــــدم زنــدگــی!

یـک نـفــســــی بـیــش نـیـســــت

صـــبــــحـــــــــــــــدم زنــدگــی

دهــــــری و هـــــــــم مـذهـبـــی

غـــــرق یــَــــــــــــــم زنــدگـــی

نـقـطـــه ی هـــــــم نـیـســتــیــــم

ازقــلـــــــــــــــــــــــم زنــدگـــی

هــیـــــــچ نـفـهــمـیــــــــــده ایــم

مـا بــــه چـــــــــــــم زنــدگـــی!

شـــعــلـه ی مــا چــــیـــره شــــد

بــــــرظــُــلـَــــــــــــم زنــدگــی!

کیست چـو(حکمت) کـه ساخــت

بــا الــــــــــــــــــــــــم زنــدگــی

 

* تمیم (حکمت) مصلح

"ملبورن" – آسترالیا (2007-09-27)

 

 


بالا
 
بازگشت