سيد حسيب مصلح

 

ميهن افغان

 

من عاشــــــق ديـــدار توام ميهن افغان

من شــيـفته ى گــلزار توام ميهن افغان

اى كشــــور زيبــاى من اى مام دليران

مـــن محـو و گــرفتار توام ميهن افغان

فــــرزند تو هرگز ندهـد تن به اسارت

مــن دشــمن اغيــــار توام ميهن افغان

تو مأمـــن رخشنده اى، اى كشور آزاد

مـــن يــــاور بيــــدار توام ميهن افغان

آنكـــو كــه پى محو تو گرديد حقير شد

مــن عاشـــق پيــــكار توام ميهن افغان

دامان تو رنگــين شده از خون شهيدان

من حامـــل اســـــرار توام ميهن افغان

هســت نـام تو ميهن چه زيبا و دلفريب

مــن تبعه ى هوشيـار توام ميهن افغان

آثار تـــو جاويد بـــود در همــــه ادوار

مــــــن حــاميى ادوار توام ميهن افغان

حــب تـو بـــوَد ميهن من فرض خدايى 

من مونس و دلـــــدار توام ميهن افغان

اقــــوام تو هستنـــــد بـــرادر و بـرابـر

مـن يــــاورِ عيـــــــار توام ميهن افغان

مـردن چه زيباست در آغوش تو ميهن

من مصـلـح و بيمـار تــوام ميهن افغان

 

سيد حسيب مصلح

ملبورن – آستراليا

24 جولاى 2007 ميلادى

 

 


بالا
 
بازگشت