تمیم (حکمت) مصلح

 

"جبر دوران"

 

گـنـــــج دنـیــــا زهــر مــارت میدهد

صـحـن بـسـتان نـیـش خــارت میدهد

درخــزانها طــْرف باغ  و مـوج زاغ

فـصـل پــیـــــری بخـت تـارت میدهد

وعـظ تند و زُهد خشکـش خـصم دین

از تـدیـّـن شـیـــــخ فــــرارت میدهد!

دل بـه عـهــد نـظـم ســــرمایـه مبـنـد

بـی دوام اسـت هــرچـه کارت میدهد

بهـْـر درمان  دارو کـــردی اختـراع

جـبـــــردوران ابـتــــــــکارت میدهد

گـر بـیائی نـزد (حکمت) یک سـحـر

بـــوســه هـــای بـیـشـمــارت میدهد!

 

* "ملبورن" ، استرالیا (07-04-23)

 

 

 

"سنت شکن"

 

هــرکـه اوبــــرکــســبِ قــــدرت مـعـتـقـد

درحـقــیــقــت او بــه  وحــــشـت مـعـتـقـد

بـــربـقــــایــش هــم مـثـال زیـسـتــگـــــاه

اهـــل دولــــت زان بــه دولــــت مـعـتـقـد

ازچـه گـوئـی عـدل کـامـل خـوابِ پـوچ ؟

ای بـــــه جـــــن و باغ جـنــّــت مـعـتـقـد!

ارتـــقــــا را عــرف و سـنـت مـثـل کـفــر

ارتـجــــاع بـــــرعـرف و سـنـت مـعـتـقـد

بـشـکـنـم مـن عـرف و سـنـت بـشـکـنــــم

مـن بـدیـع ام ! مـن بـه بـدعـــت مـعـتـقـد!

اعــتـقــادش نـه بـه دولـت نـه بـه حـــزب

بــــرقـیــامِ تــــــــوده (حکـمـت) مـعـتـقـد

 

* "ملبورن" ، استرالیا – (2007-07-08)

 

 


بالا
 
بازگشت