تمیم (حکمت) مصلح

"دموکراسی کاذب"

 

وقـتِ رأی ام  انـتـخــابــــــی نـیـسـت نـیـسـت

انـتـخـابـم جــــــــــز ســرابی نـیـسـت نـیـسـت (1)

حـکــــــــمِ مـالـک بـــر سـیـــاسـت زور زور

رأی مـردم غـیــــــر خـوابـی نـیـسـت نـیـسـت

قـصـرنـشـیـنـان بــــاده نــوش و مسـت مسـت

مـردمـــان را نــــان و آبـــی نـیـسـت نـیـسـت

اهــل دولـت خــوکِ مُـسـرف صِـرف صِـرف

مـصرفـش را چـون حـسابی نـیـسـت نـسـیـت!

اهـل کـــرسی گـــــــــــر بـه بـالا رفـت رفـت

روی دریـا جــز حـبـــــــابـی نـیـسـت نـیـسـت

بـــرســــراو نـــــام انـســـــــان حـیـف حـیـف

بــــر رُخ او جـــــز نـقـابـــی نـیـسـت نـیـسـت

وعــظ واعــــظ ، نـطــق اسـتــاد ، پـوچ پـوچ

حـــل مـشـکــل درکـتــابــــی نـیـسـت نـیـسـت

تـه بـنـــــای اقـتـصــــــــــــــــادی ظـلـم ظـلـم

چـــاره غـیـــرازانـقـــــلابـی نـیـسـت نـیـسـت

پـارلـمـان را گـنــــــد و بـــوی ِ زشـت زشـت

زانکـه غـیــــرازمـنـجـلابــی نـیـسـت نـیـسـت

حزب راست وحزب چـپّ اش چیست چیست؟

هـرچـه پـرسـم یک جـوابــی نـیـسـت نـیـسـت

ایــن الاغ و دیگـــــــــرش چـون خـر محـض

(حکمت) ایـنـجــا انـتـخــابـی نـیـسـت نـیـسـت

 

(1) اشاره به دموکراسی کاذب ، یعنی "دموکراسی سیاسی" که چیزی غیرازعوام فریبی نیست – "کوبیدن مردم با چوب مردم!" دموکراسی حقیقی یک دموکراسی بنیادی ، یعنی اقتصادی ، میباشد ، نظامی که در آن جمع عوام به شکل هـمگانی تولید و مصرف را نظم میدهـند – نبود دولت و سرمایه گذاری!

 

 

 

"ما کیستیم؟"

 

دولت ستیز و دشمن سرمایه ایم ما

یعنی که در بنای جهان پایه ایم ما!

سرمایه و دولت -  دو خصم جان خلق! تنها راهِ  رسیدن به عدالت ، مساوات و آزادی نابود ساختن سرمایه و دولت میباشد. این دو خصم جان خلق باید همزمان به گورستان تاریخ سپرده شوند! دولت وسیله ای بی ضرر و عاجزی نیست که استفادۀ نیک و یا شریرآن مربوط به احزاب ، اشخاص و یا آرمانهای آنها شود. هرگز! دولت تمرکز قدرت و بدین دلیل فاسد کننده می باشد! تاریخ گواه میدهد که مرام و شیوه را از هم جدا کردن سفسطۀ مطلق است و بدین دلیل میگوئیم:

 

حــرکـت! نه دولــــــت!

انـقــلاب! نه احــــزاب!

کارگـــــر! نه رهـبــــر!

اتـحـــــاد! نه افــــــراد!

طـعـــــام! نه کـــــــلام!

بـیــــــان! نه کــتـــمان!

 

* تمیم (حکمت) مصلح

"ملبورن" ، استرالیا

 


بالا
 
بازگشت