تمیم (حکمت) مصلح

 

" نکته ها "

 

عــلــم و دانــش گـر بــمانـَــد بی عـمل

هـم مثــال تایــْـــرِ پـنـچــــــر در مثـل!

طبـع ظالم در طـبـیـعـت خـود پـرسـت

قـلـبِ سـنگـش آیـْـنـــه دارد در بـغـل!!

ما به زیــر مرز و کــشــــور میـزنـیـم

تـو بـه  قـیــد خـط ّ و مــرزِ یک محـل

ازظـهـــــــور مِلک مالـک در جـهــان

نـســــــــل آدم تا بـه حــــــالا در جـدل

تنگ نفس شد هرکه صاحب رتـبـه شد

کــم هــــوا هـسـت ارتـفـاع هـر جـبـل

من نه تاجر کـو به پـیـســـه دل خــرید

عــاشـقــــم من! مـیـکـنـــم من دل بدل

بـِه که (حکمت) نوک مـژگان شـد قـلم

بس ظریف است نکـته های این غـزل

 

* "ملبورن" ، استرالیا – (2007-06-11)

 

 


بالا
 
بازگشت