تمیم (حکمت) مصلح

 

"کــودتـا"

 

کــــود تـاچــی بــــد مـرام

پـشـت قــدرت پـشـت نــام

خـصـــم مـردم درعـمــــل

یـــــــارمــردم درکــــــلام

دیــو حـــرص و کـیـنـه را

سربـفـرمان چــــون غـلام

تـخـت قــدرت مـثـل زیــن

اسـب حـرصـش بـی لـگام

شـــد ز ظـلـم کـــــــــــودتا

صـبح روشن چــون ظـلام

ازجــفـــــــــــا و ظــلــم او

شـــــد بـه بـالا دادِ عــــــام

از ســـــر شـــب تـا سـحـر

وزســرصـبــح تـا بـه شـام

شهـــرو دِه  در موج خـون

بـیـخ دیــــوار تـا بـه بــــام

کـرد مـنـظـّــم قـتــل ِخـلـق

زیــــــــرنــــام انـتــظـــام!

کـرد به زنـدان صد جـوان

بــا دروغ  و اتــّـــــــــهـام

مِـلـک نـــشـــــد درکــودتا

اشــــتــراکـــی بـیـــن ِعـام

دولـتـی شـد چـونکـه مِلک

فــایـده کــَی شد بـرعــوام؟

اهــــــل دولــت شـد غـنـی

خــلـق مـسـکـیـن بی طعام

ازفـقـــیــــری تــــــوده هـا

گوئی هـــــردم در صـیـام!

خـــــوان ِدولـت بانکـوئِـت (1)

خــــوان ِ مـردم بـی طعـام

طـفــل دهـقـان تـشـنـه لـب

اهــل دولــت مَـی به جــام

کــــودتـــا را  انــقــــــلاب

گـــربـگــوئـی ، خود ملام

وربـپـــرســـی ای رفـیــق

ایـــن کـــدام  و آن کــدام؟

کــود تـاچـــی تــــوطـئـــه

انـقــــــــلابـی در قــیـــــام

پـخــتـه دانـنــــد عـــاقـلان

کـــــودتــا هـسـت کارخـام

لــــوح دوران خـوانــده ام

حـک بــرویـش ایـن پـیـام:

کــود تـاچــی عـــــــاقـبـت

پـــس بـیــاُفــتـــد ازمـقــام

وانـکـه ضـــدّ مــردم است

کـــی رسـیـدست او بـکـام

(حکمت) ایـنـست عـبرتی

دسـتـنـــشــانــده کـم دوام!

 

----------------

(1) مهمانی بزرگ - ((banquet

 

* تمیم (حکمت) مصلح

"ملبورن" ، استرالیا (2007-04-11)

 

 


بالا
 
بازگشت