تمیم (حکمت) مصلح

 

"فکر فردا!"

پاسخ به غزل  دوکتور اسداله  حیدری

 

ایـکــــه گـــــــــوئی یک زمانی آسـتـانـی داشـتی

"در مـیـــان سـنـبـل و گــُــل آشــیــانـی" داشـتی

من نگـویــم داغ  قـلبـت نــه ز درد غـربت اسـت

من نگــویـــم نـه بـه قــــربـت دوسـتـانـی داشـتی

من نه منکـــرکــانـدرون قـلـب زارت ای عـزیـز

از هــجـوم داغ هـجـرت گــلـْـسِــــتـانـی داشـتی!

شک ندارم اهـل فـضل و اهــــل عـلـم و هـمّـتـی

من نگـــویــم درفــضـیـلـت نـــه مکـانـی داشـتی

لیک گــویم چـونکـه اکـثـــربـی سـواد و خاکسار

کـم مـؤثـــردر پــوهـنـتـــون گـربـیـانـی داشـتی!

من نگـویـم از تـوان و کـــار مـردم در قــــدیــم

ســرزمـیـنـت از تـمـــدن نـــه نـشـــــانی داشتی

من نگـــویـم سـرزمـیـنـت  بی تـمدن بـوده است

یـا نـه بـلــخ و قــنـــــدَهــــار و بـامـیـانی داشتی

لـیک گــویــم هـــر تـمـدن در نهــایـت بـی بـقــا

گـرنه از عــدل  وز مـروّت سـاخـتـمـانی داشتی

اکثر خلق نان و سقف و یک پشیزی هم نـداشت

هرچه ثروت هرچه قـدرت دو سـه خانی داشتی

خـلـق مسکـیـن ازفـقــیـری تـار و مار و دربـدر

شـــه درون قـصــــر طــلا ّ خـانــَــدانـی داشتی

کـاخ ومـسـجـد درکـنـــارکـلـبـه هـای کــاه گــِلی

افــتـخـارت ایـنکــه چـیـــزی یک زمانی داشتی

مـردمـانـت زیـرپای دیـو دولـت صـبـح و شــام

ازگـــذشــــتــه تـا بـه حـالا صــد فـغـانی داشتی

چه شهـنـشه ، چه خـلـیـفـه ، چه امیروچه رئیس

هــرکـــدامـش زیـــر پـایــــش عـامـیانـی داشتی

ازطـبـیـعـت صـحـن عالم جـمله یکسرخوش نما

تـو نـه تـنها کـوه ودشـت وکـهـکــشـانـی داشـتی

رودِ کـابـل ، راهِ سـالـنگ ، باغ بابـر کی بکار؟

از فــقـیـــری گــرنـه مـردم آب و نـانـی داشـتی

مِلک به چنگ مالکـین وفکـربه چنگ قـشـردین

کی توان گـفـت جـمع مـردم  ایـن و آنی داشتی؟

حـل مشکـل اینکه سازی مِلکِ مالک مشـتـرک

انـدریـن ره بـِـه کـه کــوشـش تـا تــوانی داشتی

مثـل(حکمت) کـن تو فکـرنسـل فردا "حیدری"

از چــــه گـــوئی یـک زمـانـی آسـتـانـی داشتی

 

 

 

* تمیم (حکمت) مصلح   --  "ملبورن" ، استرالیا (مارچ ، 2007)

 

 


بالا
 
بازگشت