تمیم (حکمت) مصلح

 

"در باب جهانی شدن سرمایه"

 

بـه ســــرمـایــه چــــــو دنـیـــــا تـنـگ

زنــــد هــــردم بـه هـــــرســـو چـنـگ

زیـک کــشـــــــــــــــــــورکـنــد دزدی

مــــوادّ خـــــــــــــــــام بـه زورجـنـگ

بـه یـک کــشـــــــــــــــــور ازان مـادّه

تـهـــــــی ازعــــدل تـهــــــی ازنـنـگ

کـنــــــد تــولــیـــــــــــــــد مـتـاع نــــو

بـه مـــــزد کــــم  ، بـه قـــــدر سـنـگ

ســپــس آن جــنـــس فـــــروشـــــــد او

بـه مــردمــهــــــــا بـه صــد نـیـرنـگ

بـُــــــــــــــــوَد  دوران چـــو آئـیـنــــه

وســـــرمــایــــــه بـه رویـــش زنـگ!

 

*  تمیم (حکمت) مصلح

 

 


بالا
 
بازگشت