"بــلا!"

 

تــرا هــــر کــس بـلا گـفـتـه

نـه بـــد گـفـتـه ، بـجـا گـفـتـه

رمــــوزعـشــق نـگــــاه تــو

بـه غـیــر مـن چــرا گـفـتـه؟

سـفـر کـردم بــه کــــوی تــو

بـه نـــام تــــــو دعـــا گـفـتـه

ز روی عـجـز نــهــادم ســـر

بـه پای تـــــو خـــــدا گـفـتـه

ز روی نــاز بــرفـتـــی بــاز

ز پـیــــــش مـن بـیـا گـفـتـه!

غـم دل را دریـــــــن دوران

بـُــوَد بـهـتــــرکـه نـا گـفـتـه

هـرآنکس گفت بدی ازعشق

گـنــاه کـرده ! خـطا گـفـتـه!

مگـو(حکمت) بلند قـدراست

مگـس را کِـی هـمـا گـفـتـه؟

 

* تمیم (حکمت) مصلح

"ملبورن" ، استرالیا (2006)

 

 


بالا
 
بازگشت