گرم حلوا

 

وایه ،  وایه ،  څه  چی  وایی  مولنا

مونږ بی وزلی هم فقیر یو هم  گدا

غریبان   صدقه   نه  ورکوی  چا ته

ته هم وایی چی  جنت  ته  ځی   بډا

دلته او هلته غریبان خوار اوذلیل

هغوی  هم ته  ډاروی  په تش وینا

هر ا نسان له مولود خپل رازیږی

سمد ستی له  زیږیدو  شی په ژړا

د شتمن بچی هم لوڅ را زیږیږی

تقدیر    ولی    ملامت     بولی    ملا

چی علمی تحلیل کی پاتی شی گوره

رفرنسونه   ورکوی  ټول  په  قضا

چی  نظر دی  په   شتمنو   ولگیږی

غوړمالی کی زر زر کیږی وارخطا

مرتشی  او را شی   لیږی   جنتو ته

که د تا گیډی شی موړ په  گرم  حلوا

ستا په دین او په ایمان هیڅ نشم پوه

لکه   مویو  دانی   ځغلی   هره   خوا

زه   دټولو  ملایان    مخا لف    نه یم

ملا  ستایم  که  وه وایی  تل  رښتیا

د ناپوه  ملا  په ضد   شعرونه  لیکم

چی خلک پوه شی دهغه په هر خطا

چی قرآ ن په قران باندی تل پلور ی

کوم  زه (مل ) دهغه  مخ   تل  رسوا

                       *****

                   پوهندوی دوکتور سید حسام مل

         داوکتوبر یووشتم کال دوه زره اوه

جرمنی

 

 


بالا
 
بازگشت